Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

  1. SLABÁ, Marie, Petra MARTÍŠKOVÁ and Roman ŠVEC. Stakeholder Identification and Selection – Two Steps of Stakeholder Analysis For Management Strategic Decision-Making. Online. In Khalid S. Soliman. Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020, Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, p. 1556-1564. ISBN 978-0-9998551-2-6.

  2018

  1. SLABÁ, Marie, Petra MARTÍŠKOVÁ, Roman ŠVEC and Michaela KOUBKOVÁ. Faktory ovlivňující využívání internetového bankovnictví pro stanovení profilu cílového segmentu internetového bankovnictví (Factors influencing the use of internet banking to determine the profile of the target segment of internet banking). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 4, p. 115-121. ISSN 1339-3189.
  2. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ, Marie SLABÁ and Valentýna ŠKRABÁLKOVÁ. Preference seniorů na trhu cestovního ruchu (Seniors' preferences in the tourism market). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 4, p. 104-114. ISSN 1339-3189.
  3. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. REKLAMA KOLEM NÁS POHLEDEM PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (ADVERTISING AROUND US FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 91-103. ISSN 1339-3189.
  4. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC, Marie SLABÁ and Jana ŘÍHOVÁ. Vnímaná citlivost vybraných osobních údajů: údaje o sociokulturních faktorech a osobní ekonomické situaci (Perceived sensitivity of selected personal data: socio-cultural data and personal economic situation data). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 4, p. 95-103. ISSN 1339-3189.

  2017

  1. SLABÁ, Marie. APLIKACE STAKEHOLDER MANAGEMENTU A TEORIE STAKEHOLDER SALIENCE V MANAGEMENTU VYSOKÝCH ŠKOL (APLICATION OF STAKEHOLDER MANAGEMENT A STAKEHOLDER SALIENCE THEORY IN UNIVERSITY MANAGEMENT). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 101-110. ISSN 1339-3189.
  2. BŘEZINOVÁ, Monika and Marie SLABÁ. EXTERNAL COMMUNICATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REGION OF SOUTH BOHEMIA. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 3, p. 1-8, 9 pp. ISSN 1339-3189.
  3. SLABÁ, Marie. Komparace postoje firem A JEJICH ZÁKAZNÍKŮ K CSR AKTIVITÁM (comparison of attitude of companies and their customers to CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 105-112. ISSN 1339-3189.
  4. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. KONTROVERZNÍ TÉMATA V REKLAMĚ Z POHLEDU PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (CONTROVERSIAL TOPICS IN ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 12-23. ISSN 1339-3189.
  5. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. SPOLEČENSKÁ ROLE REKLAMY OČIMA PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (SOCIAL ROLE OF ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 3, p. 72-85. ISSN 1339-3189.
  6. SLABÁ, Marie and Petra MARTÍŠKOVÁ. ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ (BRANDS AS A KEY PART OF MARKETING COMMUNICATION AND THEIR DEVELOPEMENT IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RANKINGS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 113-121. ISSN 1339-3189.

  2016

  1. SLABÁ, Marie. Analýza marketingových aktivit a řízení vztahů se stakeholdery malých a středních podniků (Analysis of Marketing Activities and Management of Relationships with Stakeholders of Small and Medium Enterprises). In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ, 2016, p. 169-178. ISBN 978-80-86277-82-0.
  2. SLABÁ, Marie. Comparative analysis of stakeholder groups in selected sectors. Online. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth, Proceedings of The 28th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 1st ed. Seville, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, p. 3822-3839. ISBN 978-0-9860419-8-3.
  3. SLABÁ, Marie. Perception of Chinese brands in the Czech Republic. In North China University Of Technology. Innovative Economic Symposium 2016: Trade and economic relations between China and Central Europe. China: Neuveden, 2016, p. 21-29. ISBN 978-7-5103-1428-5.

  2015

  1. SLABÁ, Marie and Hudečková QI. Analysis of development of the most valuable brands in the world and the most valuable brands in China. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, No 1, p. 49-59. ISSN 1805-9112.
  2. SLABÁ, Marie. Internet Banking as a Factor of Customer Loyalty: Case Study of the Internet Banking Users. Online. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. INNOVATION MANAGEMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVE ADVANTAGE: FROM REGIONAL DEVELOPMENT TO GLOBAL GROWTH. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, p. 932-940. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  3. SLABÁ, Marie. Multidimensional maps in Stakeholder Circle Methodology: case study in the tertiary education in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1. vydání. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, p. 557-564. ISBN 978-0-9860419-4-5.
  4. SLABÁ, Marie. Podnikové řízení I. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, 133 pp. ISBN 978-80-7468-077-9.
  5. ŠVEC, Roman and Marie SLABÁ. Podniky cestovního ruchu 1 : vysokoškolská učebnice. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, 145 pp. ISBN 978-80-7468-086-1.
  6. SLABÁ, Marie, Roman ŠVEC, Qi. HUDEČKOVÁ and Lukáš KUČERA. Postavení Číny v mezinárodním obchodě : vysokoškolská učebnice. 2., rozšířené vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, 177 pp. ISBN 978-80-7468-091-5.
  7. SLABÁ, Marie. Projekt 1. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, 143 pp. ISBN 978-80-7468-078-6.
  8. SLABÁ, Marie. Stakeholder Groups of Public and Private Universities in the Czech Republic - Identification, Categorization and Prioritization. Review of Economic Perspectives. Berlín: De Gruyter Open Ltd, 2015, vol 15., No 3, p. 305-326. ISSN 1213-2446. Available from: https://dx.doi.org/10.1515/revecp-2015-0022.
  9. SLABÁ, Marie. Strategický management. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, 162 pp. ISBN 978-80-7468-076-2.

  2014

  1. SLABÁ, Marie and Roman FIALA. Application of power-interest matrix and influence-attitude matrix in stakeholder mapping of universities (Využití matice power-interest a matice influence-attitude při mapování stakeholderů výsokých škol). In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 18th international conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014, p. 318-325. ISBN 978-80-210-6611-3.
  2. SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER ANALYSIS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES. Online. In Pavel Jedlička. The International Conference Hradec Economic Days 2014. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, p. 277-283. ISBN 978-80-7435-370-3.
  3. SLABÁ, Marie. Vliv ekonomické krize na hotelnictví v České republice (Impact of economic crisis on hotel industry in the Czech Republic). In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová Brno, 2014, p. 204-211. ISBN 978-80-87300-56-5.

  2013

  1. SLABÁ, Marie. Analýza stakeholderů v bankovním sektoru (Stakeholder analysis in the bank sector). Online. In FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University Ostrava, 2013, p. 817-826. ISBN 978-80-248-3172-5.
  2. SLABÁ, Marie. Business plán : studijní skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, 180 pp. ISBN 978-80-7468-062-5.
  3. SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013, p. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3.
  4. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ and Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století (Trade Business in the 21st Century). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013, 520 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4.
  5. VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Hana DOLEŽALOVÁ, Zita DRÁBKOVÁ, Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Jan HRON, Lenka HRUŠKOVÁ, Petr KALLISTA, Martina KÖNIGOVÁ, Růžena KRNINSKÁ, Tomáš MACÁK, Ludmila OPEKAROVÁ, Marie OUBRECHTOVÁ, Ladislav ROLÍNEK, Jan SEDLÁK, Marie SLABÁ, Vojtěch STEHEL, Jarmila STRAKOVÁ, Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Ivana TICHÁ, Drahoš VANĚČEK, Jaroslav VRCHOTA and Robert ZEMAN. Podnikové řízení (Enterprise management). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013, 688 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5.
  6. SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013, p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7454-248-0.
  7. SLABÁ, Marie. Vyhodnocení předvýzkumu klíčových skupin stakeholderů vysokých škol (Evaluation of Pre-Research of Key Stakeholder Groups of Universities). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějoivcích, 2013, Neuveden, No 1, p. 140-157. ISSN 1802-503X.

  2012

  1. SLABÁ, Marie and Pavel ROUSEK. Development of tourism and marketing in tourism in the Czech republic. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012, p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7454-013-4.
  2. SIMOTOVÁ, Vendula and Marie SLABÁ. Inflation and inflation perceptions in the original twelve euro area countries. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012, 8 pp. ISBN 978-80-7454-013-4.
  3. SLABÁ, Marie and Gabriela ŠVEJDOVÁ. Marketing management II : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 132 pp. ISBN 978-80-87278-74-1.
  4. SLABÁ, Marie. Marketing models. In Hojdarová Marie, Hanáček Miroslav. Konference – Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, p. 191-198. ISBN 978-80-87035-62-7.

  2011

  1. SLABÁ, Marie and Vendula SIMOTOVÁ. Analýza stakeholderů malých a středních podniků (Analysis of stakeholders of small and medium enterprises). Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011, roč. 2, No 4, p. 65-75. ISSN 1804-3682.
  2. SLABÁ, Marie. Marketing management I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, 156 pp. ISBN 978-80-87278-84-0.
  3. SLABÁ, Marie. Stakeholder management a analýza stakeholderů jako efektivní nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků a organizací (Stakeholder management and analysis of stakeholders as an effective tool of improvement of competitiveness of firms and organisations). 2011.

  2008

  1. SLABÁ, Marie. Analýza konkurenčního trhu vysokých škol manažerskoekonomického zaměření - dílčí výsledky marketingového šetření (Analysis of competitive market of managerial-economic universities - partial results of marketing research). Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, 9 pp. ISBN 978-80-7318-663-0.
  2. SLABÁ, Marie. Public Private Partnership in Tourism. In The Third Annual Conference on Public Policy and Management. Indie – Bnagalore: Indian Institute of Management, 2008, 27 pp.

  2007

  1. SLABÁ, Marie and Marie HESKOVÁ. Čtyřicet let od vydání knihy Marketing Management (Forty Years Since the Edition of Marketing Management). Marketing inspirations. 2007, 1/2, No 1, 3 pp. ISSN 1336-796X.
Display details
Displayed: 25/6/2024 13:03