SLABÁ, Marie. Marketing models. In Hojdarová Marie, Hanáček Miroslav. Konference – Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, p. 191-198. ISBN 978-80-87035-62-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Marketing models
Name in Czech Marketingové modely
Authors SLABÁ, Marie.
Edition 1. vyd. Jihlava, Konference – Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků, p. 191-198, 8 pp. 2012.
Publisher Vysoká škola polytechnická Jihlava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87035-62-7
Keywords (in Czech) marketing; marketingové modely; marketingový mix
Keywords in English marketing; marketing models; marketing mix Introduction
Tags A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAA, MAM, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAR, MAZ, S_IBW_A, S_MAM
Changed by Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 19/11/2014 08:29.
Abstract
Marketing and marketing management changed with respect to varying marketing environment considerably during last years. These changes brought new aspects of modelling to the marketing and marketing management. This paper focuses on the possibilities of usage of mathematical and other models in marketing. The aim of this article is to carry out the literature review of international literature and other sources concerning phenomenon of modelling in marketing in order to present a comprehensive summary of different types of models in marketing. First part of this paper focuses on the development of modelling in marketing from the historical point of view. The second part of article deals with different types of models in marketing and present possibilities of usage of marketing models in particular tools of marketing mix. In the second part of the paper author shows several examples of usage of mathematical models in the product line decisions.
Abstract (in Czech)
Oblast marketingu i marketing managementu se v posledních letech významně mění s ohledem na měnící se marketingové prostředí. Tyto změny přináší do marketingu i marketingového řízení nové aspekty modelování. Tento článek se zaměřuje na moţnosti vyuţití matematických a dalších modelů v marketingu. Cílem tohoto článku je provést literární rešerši zahraniční literatury a dalších zdrojů, které se zabývají problematikou modelování v marketingu za účelem provedení uceleného přehledu různých typů modelů vyuţívaných v marketingu. První část tohoto článku se zaměřuje na vývoj modelování v marketingu z historického úhlu pohledu. Druhá část článku se zabývá různými typy modelů v marketingu a představuje moţnosti pouţití marketingových modelů v rámci jednotlivých nástrojů marketingového mixu. V druhé části článku autorka ukazuje několik moţný příkladů vyuţití matematického modelování v oblasti rozhodování o produktových řadách.
PrintDisplayed: 18/6/2024 15:25