Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

  1. SLABÁ, Marie, Petra MARTÍŠKOVÁ, Roman ŠVEC and Michaela KOUBKOVÁ. Faktory ovlivňující využívání internetového bankovnictví pro stanovení profilu cílového segmentu internetového bankovnictví (Factors influencing the use of internet banking to determine the profile of the target segment of internet banking). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 6, No 4, p. 115-121. ISSN 1339-3189. 2018.
  2. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ, Marie SLABÁ and Valentýna ŠKRABÁLKOVÁ. Preference seniorů na trhu cestovního ruchu (Seniors' preferences in the tourism market). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 6, No 4, p. 104-114. ISSN 1339-3189. 2018.
  3. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC, Marie SLABÁ and Jana ŘÍHOVÁ. Vnímaná citlivost vybraných osobních údajů: údaje o sociokulturních faktorech a osobní ekonomické situaci (Perceived sensitivity of selected personal data: socio-cultural data and personal economic situation data). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 6, No 4, p. 95-103. ISSN 1339-3189. 2018.

  2017

  1. SLABÁ, Marie. Komparace postoje firem A JEJICH ZÁKAZNÍKŮ K CSR AKTIVITÁM (comparison of attitude of companies and their customers to CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, vol. 5, No 1, p. 105-112. ISSN 1339-3189. 2017.
  2. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. KONTROVERZNÍ TÉMATA V REKLAMĚ Z POHLEDU PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (CONTROVERSIAL TOPICS IN ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 5, No 6, p. 12-23. ISSN 1339-3189. 2017.
  3. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ and Roman ŠVEC. SPOLEČENSKÁ ROLE REKLAMY OČIMA PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (SOCIAL ROLE OF ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 5, No 3, p. 72-85. ISSN 1339-3189. 2017.
  4. SLABÁ, Marie and Petra MARTÍŠKOVÁ. ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ (BRANDS AS A KEY PART OF MARKETING COMMUNICATION AND THEIR DEVELOPEMENT IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RANKINGS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., vol. 5, No 6, p. 113-121. ISSN 1339-3189. 2017.

  2016

  1. SLABÁ, Marie. Analýza marketingových aktivit a řízení vztahů se stakeholdery malých a středních podniků (Analysis of Marketing Activities and Management of Relationships with Stakeholders of Small and Medium Enterprises). In Jihočeský kraj v globální ekonomice. 1. vydání. Praha: SETOUTBOOKS.CZ. p. 169-178. ISBN 978-80-86277-82-0. 2016.
  2. SLABÁ, Marie. STAKEHOLDER POWER-INTEREST MATRIX AND STAKEHOLDER-RESPONSIBILITY MATRIX IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. The 8th International Days of Statistics and Economis. Neuveden: Melandrium. p. 1366-1374. ISBN 978-80-87990-02-5. 2016.

  2015

  1. SLABÁ, Marie. Advertising in Chinese Markets. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. 1st ed. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA). p. 941-951. ISBN 978-0-9860419-5-2. 2015.

  2014

  1. SLABÁ, Marie. Analýza webových stran vybraného hotelu v českých budějovicích – případová studie (Analysis of websites of selected hotel in české budějovice – Case study). In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová Brno. p. 195-203. ISBN 978-80-87300-56-5. 2014.
  2. VYSEKALOVÁ, Jitka a kolektiv. Emoce v marketingu : jak oslovit srdce zákazníka. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 289 pp. ISBN 978-80-247-4843-6. 2014.
  3. SLAVÍK, Jakub. Marketing a strategické řízení ve veřejných službách : jak poskytovat zákaznicky orientované veřejné služby. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 183 pp. ISBN 978-80-247-4819-1. 2014.
  4. VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb : efektivně a moderně. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 268 pp. ISBN 978-80-247-5037-8. 2014.

  2013

  1. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL, Stanislav MARTINÁT, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Zuzana BALOUNOVÁ, White BARAVALLE and Josef RAJCHARD. A model for the identification of areas favourable for the development of tourism: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia tourist regions (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, roč.21, č.1, p. 25-40. ISSN 1210-8812. 2013.
  2. SLABÁ, Marie. Analýza klíčových skupin stakeholderů komerčních subjektů v České Republice (Analysis of Key Stakeholder Groups of Commer- cial Entities in the Czech Republic). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, roč. 6, No 2, p. 143-151. ISSN 1805-9112. 2013.
  3. SLABÁ, Marie. Analýza stakeholderů v bankovním sektoru (Stakeholder analysis in the bank sector). In FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University Ostrava. p. 817-826. ISBN 978-80-248-3172-5. 2013.
  4. SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. p. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3. 2013.
  5. SLABÁ, Marie and Marie HESKOVÁ. Nový přístup k strategii marketingové komunikace s využitím metodiky stakeholder circle (New Approach to Marketing Communication Strategy with Utilization of Stakeholder Circle Methodology). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, Neuveden, No 2, p. 58-65. ISSN 1214-4967. 2013.
  6. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ and Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století (Trade Business in the 21st Century). 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 520 pp. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4. 2013.
  7. SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. p. nestránkováno, 7 pp. ISBN 978-80-7454-248-0. 2013.
  8. KARLÍČEK, Miroslav a kolektiv. Základy marketingu. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s. 255 pp. ISBN 978-80-247-4208-3. 2013.

  2012

  1. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at public universities. In Modern and current trends in the public sector research. ISBN 978-80-210-5715-9. 2012.
  2. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at Public Universities. In 16th International Conference on Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. p. 269-277. ISBN 978-80-210-5822-4. 2012.
  3. SLABÁ, Marie and Pavel ROUSEK. Development of tourism and marketing in tourism in the Czech republic. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-80-7454-013-4. 2012.
  4. SIMOTOVÁ, Vendula and Marie SLABÁ. Inflation and inflation perceptions in the original twelve euro area countries. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics. 8 pp. ISBN 978-80-7454-013-4. 2012.
  5. SLABÁ, Marie and Kamila ZELINKOVÁ. Kommunikationsmix der Hochschuleinrichtungen (Communication mix in higher education institutions). In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. p. 117-128. ISBN 978-80-7468-049-6. 2012.
  6. SLABÁ, Marie. Marketing : Studijní opora pro kombinované studium : Bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. 145 pp. ISBN 978-80-7468-013-7. 2012.
  7. SLABÁ, Marie. Marketing as a tool of escalation of competitiveness of universities. In Šiška Vladislav. Konkurence : sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. p. 143-151. ISBN 978-80-87035-53-5. 2012.
  8. SLABÁ, Marie. Marketing models. In Hojdarová Marie, Hanáček Miroslav. Konference – Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. p. 191-198. ISBN 978-80-87035-62-7. 2012.
  9. SLABÁ, Marie. Nové trendy v cestovním ruchu a marketing cestovního ruchu (New trends in tourism and marketing of tourism). In Jaromír Rux; Jiří Šup. Aktuální problémy cestovního ruchu : Nové trendy a technologie v cestovním ruchu : sborník z mezinárodní konference. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. p. 229-234. ISBN 978-80-87035-56-6. 2012.
  10. SLABÁ, Marie. Websites as an effective tool of marketing communication of universities. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. p. 233-242. ISBN 978-80-87314-29-6. 2012.
  11. ŠOLC, Ladislav. Zabota o ključevych klijentach v sfere prodaž i marketinga (Care of key customers in retail and marketing area). In Teoretičeskije i prikladnyje issledovanija social’no-ekonomičeskich sistem v uslovijach integracii Rossii v mirovuju ekonomiku : sbornik naučnych statej. Tjumen’: Tjumenskij gosudarstvennyj universitet. p. 311-315. ISBN 978-5-903725-58-8. 2012.

  2011

  1. SLABÁ, Marie. Internet: Effective tool of marketing communication of universities. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 12 pp. ISBN 978-80-7454-013-4. 2011.
  2. SLABÁ, Marie. Stakeholder management a analýza stakeholderů jako efektivní nástroj zvyšování konkurenceschopnosti podniků a organizací (Stakeholder management and analysis of stakeholders as an effective tool of improvement of competitiveness of firms and organisations). 2011.

  2010

  1. SLABÁ, Marie. Marketing educational institutions - history and current situation in the present chaotic market environment. In Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. Thessaloniki: South-East European Research Centre. p. 296-313. ISBN 978-960-9416-03-0. 2010.
  2. SLABÁ, Marie. Stakeholder Circle Methodology. In Míková Irena. Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků pořádané na Fakultě managementu VŠE. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Oeconomica. p. 84-92. ISBN 978-80-245-1750-6. 2010.
Display details
Displayed: 16/4/2024 00:24