SLABÁ, Marie and Vendula SIMOTOVÁ. Analýza stakeholderů malých a středních podniků (Analysis of stakeholders of small and medium enterprises). Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011, roč. 2, No 4, p. 65-75. ISSN 1804-3682.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza stakeholderů malých a středních podniků
Name (in English) Analysis of stakeholders of small and medium enterprises
Authors SLABÁ, Marie and Vendula SIMOTOVÁ.
Edition Logos polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011, 1804-3682.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Keywords (in Czech) Stakeholder; malé a střední podniky; základní skupiny stakeholderů; analýza skupin stakeholderů
Keywords in English Stakeholder; small and medium enterprises; basic stakeholder groups; analysis of stakeholders
Tags KCRM1, MAM_1, MAM_1a, MAM_2, MAZ
Changed by Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 19/11/2014 08:19.
Abstract
Hospodářská krize přinesla celou řadu problémů všem ekonomickým subjektům, které musí čelit ještě tvrdšímu konkurenčnímu prostředí než kdykoli předtím. Proto je třeba hledat nové možnosti a aktivity, které by firmy zapojily do svých strategií. Jednou z klíčových aktivit každé firmy by měla být analýza primárních skupin stakeholderů vnitřního i vnějšího prostředí firmy, jejichž důležitost v současném turbulentním prostředí neustále roste. Identifikace klíčových skupin stakeholderů a správná efektivní komunikace s hlavními stakeholdery společnosti se stává významnou konkurenční výhodou jakéhokoliv tržního subjektu. Tento článek je zaměřen na možnosti využití nového progresivního směru stakeholder management a analýzu klíčových skupin stakeholderů malých a středních podniků, které je možno efektivně využít v komerční praxi.
Abstract (in English)
The economic crisis has brought lots of problems for any economic subject. These subjects have to face much harder competitive fight than any time before. This is a reason why it is necessary to seek for new possibilities and activities that should be involved in firms’ strategies. One of key activities of any firm should be the analysis of primary groups of stakeholders from the internal and external environment of the firm. The importance of these stakeholders has been still growing in a present turbulent environment. The identification of key groups of stakeholders and proper effective communication with main stakeholders of a company has become an important competitive advantage of any market subject. This article focuses on possibilities of using of new progressive trend stakeholder management and analysing of key groups of stakeholders of small and medium enterprises that can be effectively use in commercial practice.
PrintDisplayed: 8/6/2023 14:06