VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Hana DOLEŽALOVÁ, Zita DRÁBKOVÁ, Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Jan HRON, Lenka HRUŠKOVÁ, Petr KALLISTA, Martina KÖNIGOVÁ, Růžena KRNINSKÁ, Tomáš MACÁK, Ludmila OPEKAROVÁ, Marie OUBRECHTOVÁ, Ladislav ROLÍNEK, Jan SEDLÁK, Marie SLABÁ, Vojtěch STEHEL, Jarmila STRAKOVÁ, Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Ivana TICHÁ, Drahoš VANĚČEK, Jaroslav VRCHOTA a Robert ZEMAN. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 688 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podnikové řízení
Název anglicky Enterprise management
Autoři VÁCHAL, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Marek VOCHOZKA (203 Česká republika, domácí), Hana DOLEŽALOVÁ (203 Česká republika), Zita DRÁBKOVÁ (203 Česká republika), Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ (203 Česká republika), Jan HRON (203 Česká republika), Lenka HRUŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Petr KALLISTA (203 Česká republika), Martina KÖNIGOVÁ (203 Česká republika), Růžena KRNINSKÁ (203 Česká republika), Tomáš MACÁK (203 Česká republika), Ludmila OPEKAROVÁ (203 Česká republika, domácí), Marie OUBRECHTOVÁ (203 Česká republika, domácí), Ladislav ROLÍNEK (203 Česká republika), Jan SEDLÁK (203 Česká republika), Marie SLABÁ (203 Česká republika, domácí), Vojtěch STEHEL (203 Česká republika, domácí), Jarmila STRAKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ (203 Česká republika), Petra PÁRTLOVÁ (203 Česká republika), Ivana TICHÁ (203 Česká republika), Drahoš VANĚČEK (203 Česká republika), Jaroslav VRCHOTA (203 Česká republika) a Robert ZEMAN (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 688 s. Finanční řízení, 2013.
Nakladatel Grada Publishing
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/13:00000347
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-247-4642-5
Klíčová slova česky podnik jako systém; manažerské funkce v podnikové praxi; strategické řízení podniku; řízení podnikových procesů; Performance Tuning v podnikové praxi; finanční řízení podniku
Klíčová slova anglicky enterprise as a system; managerial functions in enterprise practice; strategic management; management of business processes; Performance Tuning in enterprise practice; financial management
Štítky KCRM1, KCRM2, KEM2, KEM6, KEM7, KEM8, MAM_1, MAM_1a, MAZ, riv13
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 4. 4. 2014 10:51.
Anotace
Publikace Podnikové řízení představuje svým rozsahem, uspořádáním i pojetím ojedinělé dílo z oblasti podnikového řízení. Jsou zde rozvíjeny jak již známé problematiky z oblasti řízení podniků, tak uvedeny nové, dosud nepublikované informace a poznatky, které jistě naleznou své plné využití i v podnikové sféře. Kniha je mimořádná nejen svým obsahem, ale i skutečností, že autoři se vracejí ke kořenům podnikového řízení založeného na principech systémového vymezení podniku, jeho vazeb, vztahů a procesů. Do autorského kolektivu se zapojili akademičtí pracovníci ze tří vysokých škol, zástupci konzultačních firem z oblasti podnikového řízení a představitelé podnikové praxe. Kniha je cenným příspěvkem k teoretickému i praktickému řešení problematiky změn v řídicím procesu podnikové sféry, jejichž zvládnutí je základním kritériem úspěšnosti každého vedoucího pracovníka. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým základům podnikového řízení, v dalších kapitolách je charakterizováno prostředí podniku, úloha manažerů v současné řídící praxi, klasifikována je hodnota podniku a principy jeho hospodaření. Významná pozornost je věnována manažerským funkcím, řízení lidských zdrojů, problematice strategického řízení podniku, procesnímu a krizovému řízení, ale i managementu jakosti a správě podniku. Závěr knihy je věnován podnikovému auditu, otázkám etiky v podnikatelské praxi a etickým kodexům. Kniha je vhodná nejen pro začínající manažery, ale i pro zkušené vedoucí pracovníky a studenty vysokých škol. Významným přínosem publikace je skutečnost, že je zde prezentován nově vznikající obor Performance Tuning, který je v tomto pojetí představen v české odborné literatuře poprvé.
Anotace anglicky
The publication Enterprise Management in terms of scale, concept and work arrangement is considered to be the unique work in the field of company management. The authors develop known issues and also present new, unpublished information and knowledge in the field of business management. The findings will be certainly fully utilized in the corporate sector. The book is exceptional not only for its content but also by the fact that the authors are returning to the roots of corporate governance based on the principles of the system defining the company, its ties, relations and processes. The team of authors include academics of three higher education institutions, representatives of consulting companies in the field of enterprise management and representatives of enterprise practice. The book is a valuable contribution to the theoretical and practical solution to the issue of changes in the management process of the corporate sector and its mastery is an essential criterion for the success of every manager. Introductory chapters are devoted to the theoretical foundations of enterprise management, next chapters deal with business environment and the role of managers in the current managerial practice. There are also developed further key issues as follows: classification of value of the company and its management principles. Significant attention is paid to managerial functions, human resource management, strategic management issues, procedural and crisis management as well as quality management and administration of the enterprise. The conclusion of the book is dedicated to corporate audit, issues of ethics in business practice and ethical codes. The book is suitable not only for managers - beginners but also for experienced managers and university students. A significant benefit of the publication is the fact that readers are familiar with the newly established discipline Performance Tuning(PT). Thus Czech literature identifies PT in this concept for the first time.
VytisknoutZobrazeno: 4. 2. 2023 07:03