STM Strategický management

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Jaroslav Staněk, DiS.
Centrum celoživotního vzdělávání - Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání - Prorektor pro studium a informatiku - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra managementu - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Student ovládá látku z předmětu Podnikové řízení I a Podnikové řízení II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se strategickým managementem, systémy řízení a strategickými metodami. Úspěšný absolvent disponuje základními znalostmi strategického řízení podnikatelské sféry ovlivněného vědeckotechnickým a společensko-ekonomickým pokrokem a vývojem v 21. století. Umí samostatně provést charakteristiku podniku včetně zhodnocení efektivnosti výsledků hospodaření s využitím strategickým metod vnitřního a vnějšího prostředí podniku.
Výstupy z učení
- umí vydefinovat podnik jako systém, - rozumí principu paradigma strategického managementu, - zná vývojové fáze strategického managementu, - rozumí základním pojmům z oblasti strategického managementu (strategie, proces strategické řízení a jeho fáze), - rozumí hierarchii a klasifikaci strategií, - zná zásady tvorby podnikových strategií, - rozumí zásadám strategické situační analýzy, - ovládá zásady projekce moderních organizačních struktur, - rozumí pojmu konkurenční výhoda, - umí aplikovat základní metody pro hodnocení vnitřního a vnějšího podnikového prostředí (interní a externí strategické analýzy) - zná principy vybraných manažerských metod.
Osnova
 • 1. Podnik jako systém, vnitřní a vnější prostředí podniku, změna povahy práce manažerů, manažer jako stratég
 • 2. Vývoj strategického managementu, vývojové fáze, vymezení základních pojmů: strategie, strategické řízení, strategické myšlení a rozhodování
 • 3. Proces strategického řízení, hierarchie strategie (komplexní podniková strategie – corporate strategy, obchodní strategie, dílčí strategie)
 • 4. Modely strategického řízení, strategická situační analýza, strategické metody pro hodnocení vnitřního a vnějšího prostředí podniku
 • 5. Klasifikace strategií
 • 6. Paradigma, paradigma strategického managementu
 • 7. Formulace, výběr a implementace strategie
 • 8. Projekce moderních organizačních struktur
 • 9. Konkurenční výhoda, analýza hodnotového řetězce, strategické plánování a kontrola
 • 10. Vybrané manažerské metody: Balanced Scorecard, EFQM
 • 11. Inovace, inovační proces, metoda Six sigma
 • 12. Manažerská filozofie Kaizen
 • 13. Vybrané manažerské nástroje
Literatura
  povinná literatura
 • VÁCHAL, Jan a Petra PÁRTLOVÁ. Strategický management. 3. uprav. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 116 s. ISBN 978-80-87278-30-7. info
 • STRAKOVÁ, J., 2015. Strategický management. Studijní opora, e-learning. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích.
 • VÁCHAL, J., VOCHOZKA,M. a kol.Podnikové řízení.1.vyd. Praha:Grada Publishing,2013.688 s. ISBN 978-80-247-4642-5
  doporučená literatura
 • MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 246 s. ISBN 978-80-247-1911-5. info
 • KOVÁŘ, František. Strategický management. In Edice učebních textů. Management. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2008. 206 s. Edice učebních textů. Management. ISBN 978-80-86730-33-2. Obsah info
 • TICHÁ, I. a J. HRON, 2014. Strategické řízení. 1. vyd. Praha: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze. ISBN 80-213-0922-7.
Organizační formy výuky
přednáška
tutoriál
přednáškové cvičení
Komplexní výukové metody
frontální výuka
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test2020
Příprava na přednášky6 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2770
Příprava projektové analýzy a její prezentace2525
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2615
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
test - průběžný 15 %
projekt - samostatný 15 %
Podmínky testu
Součástí hodnocení předmětu je odprezentování jedné z~analýz pro hodnocení vnitřního či vnějšího prostředí podniku a odevzdání souboru seminárních prací. Maximální počet bodů získaných z~průběžného testu, stejně jako z~odevzdaného souboru seminárních prací, je 15 bodů. Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na seminářích a cvičeních povinná 70% účast.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/STM