ACJ_4z Anglický jazyk IV

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2022
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Petr Sádlo
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Předpoklady
úspěšné zakončení předmětu ACJ_3 je doporučeno, ne požadováno
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je rozšíření znalostí studenta na úroveň odpovídající stupni B2- dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Po úspěšném absolvování předmětu dokáže student porozumět delším promluvám a dokáže sledovat i složitější výměnu názorů. Dále porozumí i delším článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy. Dokáže se srozumitelně vyjadřovat k široké škále problémů a účastnit se rozhovoru plynule a spontánně. Dokáže též napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat.
Výstupy z učení
Rozumí delším mluveným projevům, pokud téma dostatečně zná. Podrobně rozumí textům ze svého oboru a z okruhu svých zájmů. Dokáže se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti jeho zájmů a oboru studia. Umí napsat srozumitelné a podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s jeho zájmy a předmětem studia. Je schopen vyjádřit své názory písemně i ústně s využitím delších souvětí a složitějších gramatických struktur odpovídajících úrovni B2- dle SERRJ.
Osnova
  • 1. Harmonie pracovního a soukromého života 2. Rozdíly mezi pohlavími 3. Svět práce 4. Pracovní porady 5. Formální dopisy 6. Nakupování a stížnosti 7. Filmy 8. Slavní lidé 9. Zprávy 10. Předtuchy 11. Detektivní záhady 12. Televize 13. Jak napsat článek
Literatura
    povinná literatura
  • LATHAM-KOENIG, Christina. English file: Intermediate: Third edition. Student's book. Oxford University Press, 2013. ISBN 978019451975
Organizační formy výuky
seminář
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
brainstorming
partnerská výuka
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test55
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2044
Příprava na závěrečný test2739
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5216
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
průběžné hodnocení 30 %
Podmínky testu
Hodnocení pro denní a kombinované studium se skládá z~průběžného hodnocení v~průběhu semestru a písemného testu ve zkouškovém období. Celková klasifikace předmětu pro studenty denního studia, tj. body za test (70 – 0) + body z~průběžného hodnocení (30 – 0): započteno 100 - 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 – 0. Průběžné hodnocení: Průběžné hodnocení 30 % Závěrečné hodnocení: Závěrečný test přes odpovědník 70 %
Informace učitele
Výuka bude probíhat ve třídách v prostorách vysoké školy. Pro denní studenty je účast na seminářích povinná dle směrnice o docházce. U studentů kombinované formy se docházka nesleduje.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, léto 2021.