N_UVB Udržitelná výstavba budov

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2018
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. (cvičící)
Ing. Michal Kraus, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_UVB/K4: So 6. 10. 8:00–9:30 A4, 9:40–11:10 A4, 11:25–12:55 A4, So 20. 10. 8:00–9:30 D415, 9:40–11:10 D415, 11:25–12:10 D415, Ne 9. 12. 8:00–9:30 D415, 9:40–11:10 D415, 11:25–12:10 D415, M. Kraus
N_UVB/P01: každé sudé úterý 9:40–11:10 D415, každé sudé úterý 11:25–12:55 D415, I. Juhásová Šenitková
N_UVB/S01: každou sudou středu 8:00–9:30 D315, každou sudou středu 9:40–11:10 D315, M. Kraus
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu Udržitelná výstavba budov je obeznámit studenty s udržitelnou výstavbou představující vývoj stavebnictví směrem k dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti z hlediska ekologického, sociálně ekonomického a kulturního. Základní principy a cíle udržitelné výstavby jsou formulovány v dokumentu Agenda 21. Předmět se zabývá zejména ekologickou a energetickou stránkou výstavby, možnostmi uplatnění zdravých a recyklovaných materiálů ve stavebních konstrukcích. Studenti se seznámí s multikriteriálním hodnocením budov metodikou SBToolCz.

Cílem cvičení je získat základní znalost a přehled v hodnocení komplexní kvality budov z hlediska kritérií udržitelné výstavby. Student si v rámci cvičení osvojí a vyzkouší princip multikriteriálního hodnocení metody SBToolCZ pro bytové stavby ve fázi návrhu (zkrácená studijní verze).
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu má základní znalosti a přehled v hodnocení komplexní kvality budov z hlediska kritérií udržitelné výstavby. Absolvent předmětu si osvojí principy multikriteriální hodnocení budov a umí použít metodiku hodnocení SBToolCz. Student je schopen pomoci multikriteriálního hodnocení a užití metody SBToolCz zhodnotit budovu ve fázi návrhu.
Osnova
 • 1: Principy udržitelné výstavby, Agenda 21, souvislosti a oblast působnosti
 • 2: Systémy environmentálního hodnocení budov u nás i ve světě
 • 3: Princip multikriteriálního hodnocení budov národní metodou SBToolCZ (metodika, environmentální kritéria)
 • 4: Princip multikriteriálního hodnocení budov národní metodou SBToolCZ (socio-kulturní kritéria, ekonomika a management)
 • 5: Urbanistická koncepce v udržitelné výstavbě, faktory výběru pozemku
 • 6: Zelená koncepce navrhovaní udržitelných lidských sídel
 • 7: Udržitelný návrh budov
 • 8: Obnovitelné zdroje energie
 • 9: Materiálové hospodářství budov, environmentální značení, ekodesign
 • 10: Odpadové a energetické hospodářství budov
 • 11: Voda a její formy v envirosystému budov
 • 12: Vzduch jako médium přenosu a přeměn jednotlivých agend prostředí
 • 13: Příklady environmentálně vyhodnocených budov
Literatura
  povinná literatura
 • VONKA, MARTIN et al.: Metodika SBToolCZ. Manuál hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu. CIDEAS, 2011. ISBN 978-80-01-04664-7.
 • NAGY, Eugen. Nízkoenergetický ekologický dům. 1. vyd. Bratislava: Jaga group, 2002. 283 s. ISBN 80-88905-74-5. info
 • KOČÍ, Vladimír. Posuzování životního cyklu Life Cycle Assessment - LCA. Vyd. 1. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2009. 263 s. ISBN 978-80-86832-42-5. info
  doporučená literatura
 • Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu. ČVUT v Praze, 2001.
 • ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov. ČNI Praha, 2005.
 • PYTLÍK, P.: Ekologie ve stavebnictví. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, 1997.
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
tutoriál
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky12 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál3680
Příprava na závěrečný test3030
Účast na přednáškách2616
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi264
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
projekt - semestrální 30 %
Podmínky testu
Nutno splnit: docházka 70 %, minimálně 2 konzultace za semestr. Semestrální projekt ze cvičení nutno odevzdat před zkouškou (hodnocení 0-30 bodů). Písemná zkouška obsahuje veškerou probranou problematiku (hodnocení testu 0-70 bodů). Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~vypracování a obhajoby semestrálního projektu (30 - 0):A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
https://is.vstecb.cz/auth/el/5610/zima2015/N_UVB/index.qwarp
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021.