N_UVB Udržitelná výstavba budov

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2015
Rozsah
2/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. (cvičící)
Ing. Michal Kraus, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc.
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_UVB/K1: So 24. 10. 8:00–9:30 A2, 9:40–11:10 A2, 11:25–12:55 A2, 13:05–14:35 A2, Ne 6. 12. 13:05–14:35 A2, 14:50–16:20 A2, 16:30–18:00 A2, 18:10–19:40 A2, I. Juhásová Šenitková
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 35 ) && MAX_PREZENCNICH ( 35 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu Udržitelná výstavba budov je obeznámit studenty s udržitelnou výstavbou představující vývoj stavebnictví směrem k dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti z hlediska ekologického, sociálně ekonomického a kulturního. Základní principy a cíle udržitelné výstavby jsou formulovány v dokumentu Agenda 21. Předmět se zabývá zejména ekologickou a energetickou stránkou výstavby, možnostmi uplatnění zdravých a recyklovaných materiálů ve stavebních konstrukcích. Studenti se seznámí s multikriteriálním hodnocením budov metodikou SBToolCz.

Cílem cvičení je získat základní znalost a přehled v hodnocení komplexní kvality budov z hlediska kritérií udržitelné výstavby. Student si v rámci cvičení osvojí a vyzkouší princip multikriteriálního hodnocení metody SBToolCZ pro bytové stavby ve fázi návrhu (zkrácená studijní verze).
Osnova
 • 1: Principy udržitelné výstavby, Agenda 21, souvislosti a oblast působnosti
 • 2: Systémy environmentálního hodnocení budov u nás i ve světě
 • 3: Princip multikriteriálního hodnocení budov národní metodou SBToolCZ (metodika, environmentální kritéria)
 • 4: Princip multikriteriálního hodnocení budov národní metodou SBToolCZ (socio-kulturní kritéria, ekonomika a management)
 • 5: Urbanistická koncepce v udržitelné výstavbě, faktory výběru pozemku
 • 6: Zelená koncepce navrhovaní udržitelných lidských sídel
 • 7: Udržitelný návrh budov
 • 8: Obnovitelné zdroje energie
 • 9: Materiálové hospodářství budov, environmentální značení, ekodesign
 • 10: Odpadové a energetické hospodářství budov
 • 11: Voda a její formy v envirosystému budov
 • 12: Vzduch jako médium přenosu a přeměn jednotlivých agend prostředí
 • 13: Příklady environmentálně vyhodnocených budov
Literatura
  povinná literatura
 • VONKA, MARTIN et al.: Metodika SBToolCZ. Manuál hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu. CIDEAS, 2011. ISBN 978-80-01-04664-7.
 • NAGY, Eugen. Nízkoenergetický ekologický dům. 1. vyd. Bratislava: Jaga group, 2002. 283 s. ISBN 80-88905-74-5. info
 • KOČÍ, Vladimír. Posuzování životního cyklu Life Cycle Assessment - LCA. Vyd. 1. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2009. 263 s. ISBN 978-80-86832-42-5. info
  doporučená literatura
 • Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu. ČVUT v Praze, 2001.
 • ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov. ČNI Praha, 2005.
 • PYTLÍK, P.: Ekologie ve stavebnictví. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, 1997.
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na písemnou zkoušku3838
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál4076
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2616
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
projekt - semestrální 30 %
Podmínky testu
Nutno splnit: docházka 70 %, minimálně 2 konzultace za semestr. Semestrální projekt ze cvičení nutno odevzdat před zkouškou (hodnocení 0-30 bodů). Písemná zkouška obsahuje veškerou probranou problematiku (hodnocení testu 0-70 bodů). Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~vypracování a obhajoby semestrálního projektu (30 - 0):A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
https://is.vstecb.cz/auth/el/5610/zima2015/N_UVB/index.qwarp
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021.