N_UVB Udržitelná výstavba budov

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
Ing. Jaroslav Staněk, DiS.
Centrum celoživotního vzdělávání - Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání - Prorektor pro studium a informatiku - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu Udržitelná výstavba budov je obeznámit studenty s udržitelnou výstavbou představující vývoj stavebnictví směrem k dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti z hlediska ekologického, sociálně ekonomického a kulturního. Základní principy a cíle udržitelné výstavby jsou formulovány v dokumentu Agenda 21. Předmět se zabývá zejména ekologickou a energetickou stránkou výstavby, možnostmi uplatnění zdravých a recyklovaných materiálů ve stavebních konstrukcích. Studenti se seznámí s multikriteriálním hodnocením budov metodikou SBToolCz.

Cílem cvičení je získat základní znalost a přehled v hodnocení komplexní kvality budov z hlediska kritérií udržitelné výstavby. Student si v rámci cvičení osvojí a vyzkouší princip multikriteriálního hodnocení metody SBToolCZ pro bytové stavby ve fázi návrhu (zkrácená studijní verze).
Osnova
 • 1: Principy udržitelné výstavby, Agenda 21, souvislosti a oblast působnosti
 • 2: Systémy environmentálního hodnocení budov u nás i ve světě
 • 3: Princip multikriteriálního hodnocení budov národní metodou SBToolCZ (metodika, environmentální kritéria)
 • 4: Princip multikriteriálního hodnocení budov národní metodou SBToolCZ (socio-kulturní kritéria, ekonomika a management)
 • 5: Urbanistická koncepce v udržitelné výstavbě, faktory výběru pozemku
 • 6: Zelená koncepce navrhovaní udržitelných lidských sídel
 • 7: Udržitelný návrh budov
 • 8: Obnovitelné zdroje energie
 • 9: Materiálové hospodářství budov, environmentální značení, ekodesign
 • 10: Odpadové a energetické hospodářství budov
 • 11: Voda a její formy v envirosystému budov
 • 12: Vzduch jako médium přenosu a přeměn jednotlivých agend prostředí
 • 13: Příklady environmentálně vyhodnocených budov
Literatura
  povinná literatura
 • VONKA, MARTIN et al.: Metodika SBToolCZ. Manuál hodnocení bytových staveb ve fázi návrhu. CIDEAS, 2011. ISBN 978-80-01-04664-7.
 • NAGY, Eugen. Nízkoenergetický ekologický dům. 1. vyd. Bratislava: Jaga group, 2002. 283 s. ISBN 80-88905-74-5. info
 • KOČÍ, Vladimír. Posuzování životního cyklu Life Cycle Assessment - LCA. Vyd. 1. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2009. 263 s. ISBN 978-80-86832-42-5. info
  doporučená literatura
 • Agenda 21 pro udržitelnou výstavbu. ČVUT v Praze, 2001.
 • ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov. ČNI Praha, 2005.
 • PYTLÍK, P.: Ekologie ve stavebnictví. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, 1997.
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na písemnou zkoušku3838
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál4076
Příprava na závěrečný test3838
Účast na přednáškách2616
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2616
Celkem:168184
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
projekt - semestrální 30 %
Podmínky testu
Nutno splnit: docházka 70 %, minimálně 2 konzultace za semestr. Semestrální projekt ze cvičení nutno odevzdat před zkouškou (hodnocení 0-30 bodů). Písemná zkouška obsahuje veškerou probranou problematiku (hodnocení testu 0-70 bodů). Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~vypracování a obhajoby semestrálního projektu (30 - 0):A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
https://is.vstecb.cz/auth/el/5610/zima2015/N_UVB/index.qwarp
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.