MAT_1 Matematika I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2008
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Ing. Jana Kalová (přednášející)
prof. Pavel Kindlmann, DrSc. (cvičící)
Garance
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Název studijního předmětu Matematika 1 Obor / kód předmětu EP, SM / MAT 1 Typ předmětu povinný Doporuč. ročník / semestr 1 / 1 Počet kreditů 5 Rozsah studijního předmětu přednáška 2 P seminář 2 S Způsob zakončení zkouška ano zápočet ano Podmínky o podmínkou získání zápočtu je průběžné plnění úkolů a úspěšné napsání zápočtového testu o podmínky pro úspěšné složení zkoušky budou oznámeny na začátku semestru Stručná anotace předmětu Obsahem předmětu jsou základní pojmy lineární algebry a matematické analýzy (diferenciální počet funkce jedné reálné proměnné). Tematické okruhy přednášek o Analytická geometrie v prostoru (přímka, rovina, polohové a metrické úlohy) o Vektor, vektorový prostor, lineární kombinace vektorů, lineární závislost a nezávislost vektorů, báze a dimenze vektorového prostoru o Matice, operace s maticemi, hodnost matice, inverzní matice o Řešení soustav lineárních rovnic, Gaussova eliminace o Determinanty, Cramerovo pravidlo o Funkce jedné reálné proměnné - definice a základní vlastnosti o Funkce algebraické a nealgebraické, funkce inverzní o Spojitost funkce (oboustranná a jednostranná spojitost, body nespojitosti) o Limita funkce (vlastní a nevlastní limita, limita ve vlastních bodech, v nevlastních bodech, limity oboustranné, jednostranné) o Derivace funkce, základní pravidla pro derivování, derivace funkce složené a implicitně zadané, tečna grafu funkce o L´Hospitalovo pravidlo o Vyšetřování průběhu funkce užitím diferenciálního počtu. Asymptoty grafu funkce. o Diferenciál funkce a jeho užití. Studijní literatura Povinná literatura: KAŇKA, M., COUFAL, J., KLŮFA, J.: Učebnice mat
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
kritické myšlení
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky26 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál52115
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2615
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - ústní 5 %
zkouška - písemná 95 %
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2007, zima 2007, léto 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020.