ACJ_2z Anglický jazyk II

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2019
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Věra Sládková (cvičící)
Mgr. Jitka Janoušková (cvičící)
Mgr. Daniel Raušer (cvičící)
Mgr. Karim Sidibe (cvičící)
PhDr. Jan Gregor, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Petr Sádlo (pomocník)
Mgr. Libuše Turinská (pomocník)
Garance
Mgr. Věra Sládková
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ACJ_2z/D7: Ne 17. 2. 11:25–12:55 E5, 13:05–14:35 E5, 14:50–16:20 E5, Ne 17. 3. 11:25–12:55 E5, 13:05–14:35 E5, 14:50–16:20 E5, Ne 31. 3. 11:25–12:55 E5, 13:05–14:35 E5, 14:50–16:20 E5, D. Raušer
ACJ_2z/S01: St 11:25–12:55 E5, Pá 9:40–11:10 E5, K. Sidibe
ACJ_2z/S02: Čt 9:40–11:10 E4, Čt 13:05–14:35 A2, D. Raušer
ACJ_2z/S03: Po 8:00–9:30 E4, Čt 11:25–12:55 E4, J. Janoušková
Předpoklady
úspěšné zakončení předmětu ACJ_1z je doporučeno, ne požadováno
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je rozšíření znalostí studenta na úroveň odpovídající stupni B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Po úspěšném absolvování předmětu dokáže student porozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává ve škole, práci, volném čase, apod. Student zvládá většinu komunikačních situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se hovoří anglickým jazykem. Absolvent předmětu je dále schopen napsat jednoduchý souvislý text na téma, které je mu blízké, nebo témata, která ho zajímají. Dokáže popsat své zážitky, sny, naděje a cíle, umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. V ústním a písemném projevu se mohou vyskytovat některé stylistické, lexikální či gramatické nepřesnosti, které však nebrání porozumění. Cílem je další postupný rozvoj komunikačních dovedností a sjednocení znalostí studujících na úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz je přitom kladen zejména na rozvoj dialogických kompetencí, na porozumění textům a na komunikační dovednosti spojené se schopností konverzovat na všeobecné téma.
Výstupy z učení
Student: - zvládá většinu komunikačních situací týkajících se cestování po anglicky mluvících zemích; dokáže hovořit o svých záměrech, snech, práci, koníčkách, aktuální komunikační situaci atd.; - napíše jednoduchý text na známá témata týkající se zejména jeho osoby; - rozumí jednodušším psaným a mluveným textům na známá témata
Osnova
 • 1. Společenská konverzace, infinitiv, slovní přízvuk 2. Gerundium, záliby, volný čas 3. Učení se jazykům, modální slovesa (have to, don't have to, must, mustn't), formální dopis 4.Podmínkové věty - první podmínka, "matoucí" slovesa, výslovnost samohlásek 5. Podmínkové věty - druhá podmínka, zvířata, přízvuk a rytmus 6. Rozhodnutí, may, might (možnost), should, shouldn't, tvorba slov 7. Strachy a fóbie, předpřítomný čas prostý + for, since 8. Vazba Used to 9. Rozdíl mezi předpřítomným časem a minulým prostým časem 10. Trpný rod 11. Popis pohybu, dynamické předložky 12. Frázová slovesa, so/neither + pomocná slovesa, zdraví a životní styl 13. Past perfect • Slovesa uvozující promluvu • Časová souslednost • Větná skladba • Shrnutí slovesných časů • Shrnutí učiva (Lekce 7. - 12.)
Literatura
  povinná literatura
 • Latham-Koenig, c., Oxenden, c., Seligson, P. English File Pre-intermediate Student’s Book. OUP: Oxford, 2012. 191 p. ISBN 978-0-19-459881-1
  doporučená literatura
 • MURPHY, R., Essential Grammar in Use with Answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 330 s. ISBN 978-1-107-48055-1
 • MURPHY, R., English Grammar in Use:Book with Answers. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. 300 s. ISBN 978-0-521-18906-4
  neurčeno
 • BLOOM, B., SMIDOWICZ, V., City&Guilds International English for Speakers of Other Languages 3 Achiever Student's Book, 2005, 168 s., ISBN: 9780851931630
 • Náhradní obsah: COLLYAH, B. Anglicko-český, česko-anglický slovník. 4. vydání. Praha : Fin, 2008. 64 s.
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1436
Příprava na závěrečný test2850
krátký ústní projev10 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5218
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 30 %
test - závěrečný 70 %
Podmínky testu
Hodnocení pro kombinované i denní studium se skládá z~průběžného hodnocení v~průběhu semestru a písemného testu ve zkouškovém období. Vyžadují se znalosti na úrovni B1 podle SERRJ pro jazyky. Celková klasifikace předmětu pro studenty denního i kombinovaného studia, tj. body za test (70 – 0) + body z~průběžného hodnocení (30 – 0): započteno 100 - 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 – 0.
Navazující předměty
Informace učitele
Student se aktivně podílí na výuce a plní úkoly zadané vyučujícím. Rozsah učiva předmětu ACJ_2z je 7.-12. lekce povinné literatury. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. V případě nesplnění podmínek zápočtu v řádném termínu má student právo na jeden opravný termín, a to v případě, že test napsal alespoň na 30% (viz Studijní a zkušební řád VŠTE, článek 17, Zápočet). Tento termín vypisuje konkrétní vyučující předmětu nebo garant ve zkouškovém období téhož semestru. Uznání předmětu je možné pouze po předložení mezinárodního certifikátu min. na úrovni B1, nebo předložení dokladu o absolvování předmětu, jehož anotace obsahem i rozsahem odpovídají předmětu ACJ_2z.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.