ACJ_2z Anglický jazyk I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2017
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jan Gregor, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindřiška Kraťková (cvičící)
Mgr. Vladimíra Polomisová (cvičící)
Mgr. Daniel Raušer (cvičící)
Mgr. Petr Sádlo (cvičící)
Mgr. Renata Sádlová (cvičící)
Mgr. Karim Sidibe (cvičící)
Mgr. Věra Sládková (cvičící)
Mgr. Libuše Turinská (cvičící)
Mgr. Ala Vida Vachušková (cvičící)
Mgr. Michal Zourek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Sádlo
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ACJ_2z/D5: So 18. 3. 8:00–9:30 B2, 9:40–11:10 B2, 11:25–12:55 B2, So 1. 4. 8:00–9:30 B2, 9:40–11:10 B2, 11:25–12:55 B2, So 13. 5. 8:00–9:30 B2, 9:40–11:10 B2, 11:25–12:55 B2, D. Raušer
ACJ_2z/S01: Po 11:25–12:55 D616, Út 11:25–12:55 D516, P. Sádlo
ACJ_2z/S03: Út 14:50–16:20 D415, St 14:50–16:20 D515, P. Sádlo
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 80 ) && MAX_PREZENCNICH ( 140 ) && ACJ_1z Anglický jazyk I
doporučené absolvování a úspěšné zakončení předmětu AJP_1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 220 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/220, pouze zareg.: 0/220
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je rozšíření znalostí studenta na úroveň odpovídající stupni B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Po úspěšném absolvování předmětu dokáže student porozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává ve škole, práci, volném čase, apod. Student zvládá většinu komunikačních situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se hovoří anglickým jazykem. Absolvent předmětu je dále schopen napsat jednoduchý souvislý text na téma, které je mu blízké, nebo témata, která ho zajímají. Dokáže popsat své zážitky, sny, naděje a cíle, umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. V ústním a písemném projevu se mohou vyskytovat některé stylistické, lexikální či gramatické nepřesnosti, které však nebrání porozumění. Modul 2: Cílem je další postupný rozvoj komunikačních dovedností a sjednocení znalostí studujících na úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz je přitom kladen zejména na rozvoj dialogických kompetencí, na porozumění textům a na komunikační dovednosti spojené se schopností konverzovat na všeobecné téma.
Osnova
  • 1. Společenská konverzace, infinitiv, slovní přízvuk 2. Gerundium, záliby, volný čas 3. Nakupování, modální slovesa (have to, don't have to, must, mustn't), formální dopis 4.Podmínkové věty - první podmínka, "matoucí" slovesa, výslovnost samohlásek 5. Podmínkové věty - druhá podmínka, zvířata, přízvuk a rytmus 6. Rozhodnutí, may, might (možnost), should, shouldn't, tvorba slov 7. Strachy a fóbie, předpřítomný čas prostý + for, since 8. Vazba Used to 9. Rozdíl mezi předpřítomným časem a minulým prostým časem 10. Trpný rod 11. Popis budovy, složeniny something, anything, nothing, etc. 12. Frázová slovesa, so/neither + pomocná slovesa, zdraví a životní styl 13. Předminulý čas • Slovesa • Souslednost časová • Větná skladba • Shrnutí slovesných časů • Shrnutí učiva (Lekce 5. - 9.)
Literatura
    povinná literatura
  • OXENDEN, Clive, Christina KOENIG LATHAM a Paul SELINGSON. English File third edition Pre-intermediate Student's Book with iTutor. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-945988-1-1.
    doporučená literatura
  • Cambridge English: preliminary 8 : preliminary English test : with answers : authentic examination papers : from Cambridge English : language assessment. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1-107-67583-4.
  • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students with answers. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 319 s. ISBN 9780521675437.
  • Náhradní obsah: COLLYAH, B. Anglicko-český, česko-anglický slovník. 4. vydání. Praha : Fin, 2008. 64 s.
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2860
Příprava na závěrečný test4050
krátký ústní projev10 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5220
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
závěrečný test 70 %
ústní pohovor 30 %
kombinované studium - pouze písemný test 100 %
Podmínky testu
Prezenční studium: Napsat závěrečný test a absolvovat ústní pohovor. Ústní pohovor se koná podle harmonogramu sestaveného vyučujícím. Závěrečný test vyžaduje znalosti jazyka na úrovni B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Bodové hodnocení odpovídá procentuálnímu poměru metod hodnocení (ústní pohovor maximálně 30 bodů a závěrečný test max. 70 bodů. Maximální počet bodů z~obou částí je tedy 100). Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body za ústní pohovor (30 - 0): započteno 100 – 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 - 0. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba dosáhnout minimálně 70%, tedy 70 bodů z~obou částí dohromady. Pro studenty kombinovaného studia: Závěrečný test na konci semestru. Podmínkou absolvování předmětu je minimálně 70% úspěšnost v~závěrečném testu, tj. minimálně 70 bodů ze 100. Maximální možný počet bodů je tedy 100. Celková klasifikace předmětu je 100 – 70: započteno, 69,99 – 30: nezapočteno, s~možností opakovat test, 29,99 – 0: nezapočteno. Závěrečný test zahrnuje otázky v~celé šíři úrovně B1 (ne pouze z~učebnice)
Informace učitele
Student se aktivně podílí na výuce a plní úkoly zadané vyučujícím. Rozsah učiva předmětu ACJ_2 je 5.-9. lekce povinné literatury. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. V případě nesplnění podmínek zápočtu v řádném termínu má student právo na jeden opravný termín, a to v případě, že test napsal alespoň na 30% (viz Studijní a zkušební řád VŠTE, článek 17, Zápočet). Tento termín vypisuje konkrétní vyučující předmětu nebo garant ve zkouškovém období téhož semestru. Uznání předmětu je možné pouze po předložení mezinárodního certifikátu min. na úrovni B1. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of student attendance at ITB). Full-time students are obliged to attend 70 % of the lessons.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.