ACJ_2z Anglický jazyk II

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Karim Sidibe (cvičící)
Mgr. Libuše Turinská (cvičící)
Mgr. Jana Vlasáková (pomocník)
Garance
Mgr. Daniel Raušer
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ACJ_2z/T1: Ne 23. 2. 8:00–9:30 B3, 9:40–11:10 B3, 11:25–12:55 B3, So 4. 4. 14:50–16:20 B3, 16:30–18:00 B3, So 2. 5. 8:00–9:30 B3, 9:40–11:10 B3, 11:25–12:55 B3, L. Turinská
ACJ_2z/S01: Čt 13:05–14:35 E6, Pá 8:00–9:30 E5, K. Sidibe
ACJ_2z/S02: St 14:50–16:20 E6, Čt 14:50–16:20 E6, K. Sidibe
Předpoklady
doporučené absolvování a úspěšné zakončení předmětu ACJ_1z
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je rozšíření znalostí studenta na úroveň odpovídající stupni B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Po úspěšném absolvování předmětu dokáže student porozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává ve škole, práci, volném čase, apod. Student zvládá většinu komunikačních situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se hovoří anglickým jazykem. Absolvent předmětu je dále schopen napsat jednoduchý souvislý text na téma, které je mu blízké, nebo témata, která ho zajímají. Dokáže popsat své zážitky, sny, naděje a cíle, umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. V ústním a písemném projevu se mohou vyskytovat některé stylistické, lexikální či gramatické nepřesnosti, které však nebrání porozumění. Cílem je další postupný rozvoj komunikačních dovedností a sjednocení znalostí studujících na úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz je přitom kladen zejména na rozvoj dialogických kompetencí, na porozumění textům a na komunikační dovednosti spojené se schopností konverzovat na všeobecné téma.
Výstupy z učení
Student: - zvládá většinu komunikačních situací týkajících se cestování po anglicky mluvících zemích; dokáže hovořit o svých záměrech, snech, práci, koníčkách, aktuální komunikační situaci atd.; - napíše jednoduchý text na známá témata týkající se zejména jeho osoby; - rozumí jednodušším psaným a mluveným textům na známá témata
Osnova
 • 1. Společenská konverzace, infinitiv, slovní přízvuk 2. Gerundium, záliby, volný čas 3. Nakupování, modální slovesa (have to, don't have to, must, mustn't), formální dopis 4.Podmínkové věty - první podmínka, "matoucí" slovesa, výslovnost samohlásek 5. Podmínkové věty - druhá podmínka, zvířata, přízvuk a rytmus 6. Rozhodnutí, may, might (možnost), should, shouldn't, tvorba slov 7. Strachy a fóbie, předpřítomný čas prostý + for, since 8. Vazba Used to 9. Rozdíl mezi předpřítomným časem a minulým prostým časem 10. Trpný rod 11. Popis budovy, složeniny something, anything, nothing, etc. 12. Frázová slovesa, so/neither + pomocná slovesa, zdraví a životní styl 13. Past perfect • Slovesa uvozující promluvu • Časová souslednost • Větná skladba • Shrnutí slovesných časů • Shrnutí učiva (Lekce 7. - 12.)
Literatura
  povinná literatura
 • OXENDEN, Clive, Christina KOENIG LATHAM a Paul SELINGSON. English File third edition Pre-intermediate Student's Book with iTutor. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-45988-1-1.
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond, 1946-. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English with answers. Raymond Murphy. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. x, 379 s.Obsahuje rejstřík. ISBN 0-521-53
  neurčeno
 • BLOOM, B., SMIDOWICZ, V., City&Guilds International English for Speakers of Other Languages 3 Achiever Student's Book, 2005, 168 s., ISBN: 9780851931630
 • MURPHY, R., Essential Grammar in Use. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. 319 s. ISBN 978-0-521-67543-7
 • Náhradní obsah: COLLYAH, B. Anglicko-český, česko-anglický slovník. 4. vydání. Praha : Fin, 2008. 64 s.
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžné zkoušení1010
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2239
Příprava na závěrečný test2039
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5216
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
průběžné hodnocení 30 %
Podmínky testu
Napsat závěrečný test a absolvovat průběžné hodnocení. Průběžné hodnocení se koná podle harmonogramu sestaveného vyučujícím. Závěrečný test vyžaduje znalosti jazyka na úrovni B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Bodové hodnocení odpovídá procentuálnímu poměru metod hodnocení (průběžné hodnocení maximálně 30 bodů a závěrečný test max. 70 bodů. Maximální počet bodů z~obou částí je tedy 100). Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body za ústní pohovor (30 - 0): započteno 100 – 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 - 0. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba dosáhnout minimálně 70 %, tedy 70 bodů z~obou částí dohromady. Závěrečný test zahrnuje otázky v~celé šíři úrovně B1 (ne pouze z~učebnice)
Informace učitele
Student se aktivně podílí na výuce a plní úkoly zadané vyučujícím. Rozsah učiva předmětu ACJ_2z je 7. - 12. lekce povinné literatury. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. V případě nesplnění podmínek zápočtu v řádném termínu má student právo na jeden opravný termín, a to v případě, že test napsal alespoň na 30% (viz Studijní a zkušební řád VŠTE, článek 17, Zápočet). Tento termín vypisuje konkrétní vyučující předmětu nebo garant ve zkouškovém období téhož semestru. Uznání předmětu je možné pouze po předložení mezinárodního certifikátu min. na úrovni B1, nebo předložení dokladu o absolvování předmětu, jehož anotace obsahem i rozsahem odpovídají předmětu ACJ_2z.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022.