ACJ_2z Anglický jazyk II

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2022
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Libuše Turinská
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Předpoklady
úspěšné zakončení předmětu ACJ_1z je doporučeno, ne požadováno
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je rozšíření znalostí studenta na úroveň odpovídající stupni B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky a další postupný rozvoj komunikačních dovedností a sjednocení znalostí studujících na úroveň B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz je přitom kladen zejména na rozvoj dialogických kompetencí, na porozumění textům a na komunikační dovednosti spojené se schopností konverzovat na všeobecné téma.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu student;
1. rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech;
2. rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k práci;
3. zapojí se bez přípravy do rozhovoru o tématech, která jsou mu známá, nebo která se týkají každodenního života;
4. vypráví příběh nebo přiblíží obsah knihy nebo filmu a vylíčí své reakce;
5. napíše jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají;
Osnova
 • 1. Společenská konverzace
 • 2. Infinitiv, slovní přízvuk
 • 3. Gerundium
 • 4. Záliby, volný čas
 • 5. studium jazyků
 • 6. Modální slovesa (have to, don't have to, must, mustn't), formální dopis
 • 7. Podmínkové věty - první podmínka, "matoucí" slovesa
 • 8. Zvířata; hypotetické situace
 • 9. Podmínkové věty - druhá podmínka
 • 10. Přízvuk a rytmus
 • 11. Rozhodnutí, may, might (vyjádření možnosti)
 • 12. Should, shouldn't, tvorba slov
 • 13. Strachy a fóbie
 • 14. Předpřítomný čas prostý + for, since
 • 15. Vazba Used to
 • 16. Systém vzdělávání
 • 17. Rozdíl mezi předpřítomným časem a minulým prostým časem
 • 18. Životní styl
 • 19. Trpný rod
 • 20. Vynálezy, objevy
 • 21. Popis budovy
 • 22. Složeniny something, anything, nothing, etc
 • 23. Frázová slovesa, so/neither + pomocná slovesa
 • 24. Zdraví
 • 25. Předminulý čas, slovesa
 • 26. Souslednost časová.
Literatura
  povinná literatura
 • OXENDEN, C., C. KOENIG LATHAM a P. SELINGSON, 2014. English File Third Edition Pre-intermediate Student's Book with iTutor. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780194598651.
  doporučená literatura
 • MURPHY, R., Essential Grammar in Use with Answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 330 s. ISBN 978-1-107-48055-1
 • MURPHY, R., 2015. English Grammar in Use 4th edition Edition with answers. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-18906-4.
 • BLOOM, B., SMIDOWICZ, V., City&Guilds International English for Speakers of Other Languages 3 Achiever Student's Book, 2005, 168 s., ISBN: 9780851931630
 • Náhradní obsah: COLLYAH, B. Anglicko-český, česko-anglický slovník. 4. vydání. Praha : Fin, 2008. 64 s.
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
brainstorming
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Průběžné hodnocení11
Příprava na průběžné hodnocení55
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2145
Příprava na závěrečný test2436
Závěrečný test11
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5216
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
Průběžné hodnocení 30 %
Podmínky testu
Hodnocení pro kombinované i denní studium se skládá z~průběžného hodnocení v~průběhu semestru (např. prezentace, ústní zkoušení, poslechový test atp.) a písemného testu ve zkouškovém období. Celková klasifikace předmětu , tj. body za test (70 – 0) + body z~průběžného hodnocení (30 – 0): započteno 100 - 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 – 0.

Průběžné hodnocení:

Průběžné hodnocení 30 % (25 % ústní zkoušení, 5 % písemný projev)

Závěrečné hodnocení:

Závěrečný test přes odpovědník 70 %

Informace učitele

Student prezenční formy studia je povinen na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, splnit povinnou 70% účast. Pokud účast nebude splněná, bude student automaticky klasifikován „F“.ACJ_2a, nebo na základě doloženého studijního pobytu v zahraničí. Podmínkou úspěšného splnění kurzu je aktivní účast studentů a plnění zadaných úkolů

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.