AJP_2 Anglický jazyk první II

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2020
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Sádlo (cvičící)
Mgr. Libuše Turinská (cvičící)
Mgr. Jana Vlasáková (cvičící)
Garance
Mgr. Libuše Turinská
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJP_2/S01: Po 14:50–16:20 E5, St 9:40–11:10 E4, J. Vlasáková
AJP_2/S02: Po 14:50–16:20 E4, St 8:00–9:30 E6, L. Turinská
AJP_2/S03: Út 8:00–9:30 E6, St 14:50–16:20 E5, P. Sádlo
Předpoklady
FORMA ( P )
doporučeno: absolvování a úspěšné zakončení předmětu AJP_1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je rozšíření znalostí studenta na úroveň odpovídající stupni B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Po úspěšném absolvování předmětu dokáže student porozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává ve škole, práci, volném čase, apod. Student zvládá většinu komunikačních situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se hovoří anglickým jazykem. Absolvent předmětu je dále schopen napsat jednoduchý souvislý text na téma, které je mu blízké. Dokáže popsat své zážitky, plány a cíle, umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. V ústním a písemném projevu se mohou vyskytovat některé stylistické, lexikální či gramatické nepřesnosti, které však nebrání porozumění. Cílem je další postupný rozvoj komunikačních dovedností a sjednocení znalostí studujících na úroveň B1 dle SERR. Důraz je přitom kladen zejména na rozvoj dialogických kompetencí, na porozumění textům a na komunikační dovednosti spojené se schopností konverzovat na všeobecné téma.
Výstupy z učení
Student - rozumí mluvené i psané konverzaci na téma z každodenního života - se dokáže bez přípravy spontánně zapojit do konverzace na běžné téma - ovládá slovní zásobu v cizím jazyce natolik, aby se dokázal bez problémů dorozumět v základních situacích v zahraničí - umí vytvořit krátký text na předem známé téma bez výrazných gramatických chyb - dokáže mluvit o svých zkušenostech, plánech, vyjádřit své názory
Osnova
 • 1. Společenská konverzace, infinitiv, slovní přízvuk 2. Gerundium, záliby, volný čas 3. Nakupování, modální slovesa (have to, don't have to, must, mustn't), formální dopis 4.Podmínkové věty - první podmínka, "matoucí" slovesa, výslovnost samohlásek 5. Podmínkové věty - druhá podmínka, zvířata, přízvuk a rytmus 6. Rozhodnutí, may, might (možnost), should, shouldn't, tvorba slov 7. Strachy a fóbie, předpřítomný čas prostý + for, since 8. Vazba Used to 9. Rozdíl mezi předpřítomným časem a minulým prostým časem 10. Trpný rod 11. Popis budovy, složeniny something, anything, nothing, etc. 12. Frázová slovesa, so/neither + pomocná slovesa, zdraví a životní styl 13. Shrnutí látky • Slovesa • Zájmena • Větná skladba • Shrnutí slovesných časů • Shrnutí učiva (Lekce 5. - 8.)
Literatura
  povinná literatura
 • Oxenden, c., Latham-Koenig, c., Selingson, P. New english File Pre-intermediate Student’s Book. OUP: Oxford, 2007. 167 p. ISBN 978-0-19-4519090. 1. vyd. Glivice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 333-335, 3 s. ISBN 978-83-61401-84-1.
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond, 1946-. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English with answers. Raymond Murphy. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. x, 379 s.Obsahuje rejstřík. ISBN 0-521-53
  neurčeno
 • BLOOM, B., SMIDOWICZ, V., City&Guilds International English for Speakers of Other Languages 3 Achiever Student's Book, 2005, 168 s., ISBN: 9780851931630
 • MURPHY, R., Essential Grammar in Use. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. 319 s. ISBN 978-0-521-67543-7
 • Náhradní obsah: COLLYAH, B. Anglicko-český, česko-anglický slovník. 4. vydání. Praha : Fin, 2008. 64 s.
Organizační formy výuky
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test1010
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2850
Příprava na závěrečný test3040
průběžné hodnocení1010
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5220
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
závěrečný test 70 %
průběžné hodnocení 30 %
Podmínky testu
Napsat závěrečný test a absolvovat ústní pohovor. Ústní pohovor se koná podle harmonogramu sestaveného vyučujícím. Závěrečný test vyžaduje znalosti jazyka na úrovni B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Bodové hodnocení odpovídá procentuálnímu poměru metod hodnocení (ústní pohovor maximálně 30 bodů a závěrečný test max. 70 bodů. Maximální počet bodů z~obou částí je tedy 100). Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body za ústní pohovor (30 - 0): započteno 100 – 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 - 0. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba dosáhnout minimálně 70%, tedy 70 bodů z~obou částí dohromady.Závěrečný test zahrnuje otázky v~celé šíři úrovně B1 (ne pouze z~učebnice). Předmět je možno uznat pouze na základě předložení platného certifikátu mezinárodně uznávané zkoušky na úrovni minimálně B1 nebo dokladu o~absolvování předmětu se shodnou anotací a osnovou.
Navazující předměty
Informace učitele
Student se aktivně podílí na výuce a plní úkoly zadané vyučujícím. Rozsah učiva předmětu AJP_2 je 5.-8. lekce povinné literatury. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. V případě nesplnění podmínek zápočtu v řádném termínu má student právo na jeden opravný termín, a to v případě, že test napsal alespoň na 30% (viz Studijní a zkušební řád VŠTE, článek 17, Zápočet). Tento termín vypisuje konkrétní vyučující předmětu nebo garant ve zkouškovém období téhož semestru. Uznání předmětu je možné pouze po předložení mezinárodního certifikátu min. na úrovni B1. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of student attendance at ITB). Full-time students are obliged to attend 70 % of the lessons.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2020/AJP_2