PEK_1 Podniková ekonomika I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2013
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Hana Ezrová, CSc. (cvičící)
Ing. Iveta Kmecová, PhD. (cvičící)
Ing. Martin Maršík, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Mulač, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ludmila Opekarová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lukáš Polanecký (cvičící)
Ing. Ladislav Šolc, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c. (cvičící)
Ing. Robert Zeman, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Hana Ezrová, CSc.
Katedra řízení lidských zdrojů - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Kontaktní osoba: doc. Ing. Hana Ezrová, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PEK_1/A1: So 12. 10. 8:00–9:30 E1, 9:40–11:10 E1, So 9. 11. 15:15–16:45 E1, 16:50–18:20 E1, So 21. 12. 17:36–18:20 E1, 18:25–19:55 E1, L. Šolc
PEK_1/D2: Ne 13. 10. 15:15–16:45 B1, 16:50–18:20 B1, 18:25–19:55 B1, Ne 8. 12. 8:00–9:30 B1, 9:40–11:10 B1, L. Polanecký
PEK_1/K10: So 12. 10. 15:15–16:45 B2, 16:50–18:20 B2, 18:25–19:55 B2, So 11. 1. 8:00–9:30 B2, 9:40–11:10 B2, L. Šolc
PEK_1/S01: Po 8:15–9:45 A4, P. Mulač
PEK_1/S02: Po 11:35–13:05 A7, L. Šolc
PEK_1/S03: Po 13:10–14:40 B3, H. Ezrová
PEK_1/S04: Po 14:45–16:15 D616, H. Ezrová
PEK_1/S05: Po 14:45–16:15 A4, L. Polanecký
PEK_1/S06: Po 16:20–17:50 D415, H. Ezrová
PEK_1/S07: Út 11:35–13:05 A7, I. Kmecová
PEK_1/S08: Út 13:10–14:40 B3, I. Kmecová
PEK_1/S09: Út 14:45–16:15 D515, I. Kmecová
PEK_1/S10: Út 16:20–17:50 D515, I. Kmecová
PEK_1/S11: St 9:55–11:25 B4, L. Šolc
PEK_1/S12: St 11:35–13:05 B2, L. Šolc
PEK_1/S13: St 16:20–17:50 D415, L. Polanecký
PEK_1/S14: Čt 9:55–11:25 D515, P. Mulač
PEK_1/S15: Čt 11:35–13:05 B4, P. Mulač
PEK_1/S16: Čt 13:10–14:40 B2, P. Mulač
PEK_1/S17: Čt 13:10–14:40 A4, L. Polanecký
PEK_1/S18: Čt 14:45–16:15 D516, P. Mulač
PEK_1/S19: Čt 14:45–16:15 A5, L. Polanecký
PEK_1/S20: Pá 11:35–13:05 D416, L. Polanecký
PEK_1/S21: Pá 13:10–14:40 A7, L. Polanecký
PEK_1/S22: Pá 13:10–14:40 B2, L. Šolc
PEK_1/S23: Pá 14:45–16:15 D515, L. Polanecký
PEK_1/S24: Pá 16:20–17:50 A7, L. Polanecký
PEK_1/S25: Pá 16:20–17:50 A6, L. Šolc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti o ekonomice, o podstatě podnikání, typologii podniků a právních formách podnikání. Po absolvování předmětu student;
umí definovat majetkovou a kapitálovou strukturu podniku a faktory, které je ovlivňují;
umí vysvětlit pojmy výnosy, náklady, výsledek hospodaření, přidaná hodnota;
umí definovat a analyzovat bod zvratu;
umí charakterizovat odbyt a výrobní zásobovací činnosti podniku.
Osnova
 • Temata přednášek
 • 1. Podnikatelské prostředí
 • 2. Právní formy podnikání
 • 3. Majetková struktura podniku
 • 4. Kapitálová výstavba podniku
 • 5. Náklady,výnosy,hospodářský výsledek
 • 6. Nákladové modely
 • 7. Účelová klasifikace nákladů - kalkulace
 • 8. Činnosti podniku
 • 9. Inovace a marketing, odbytová činnost
 • 10. Výrobní činnost, plánování výroby
 • 11. Nákupní činnost podniku
 • 12. Řízení zásob
 • 13. Současné trendy řízení výroby a zásob
 • Temata seminářů
 • 1.Sestavení podnikové rozvahy
 • 2.Problematika odpisování majetku
 • 3.Výpočet optimální kapitálové struktury
 • 4.Sestavení podnikového výkazu zisků a ztrát
 • 5.Nákladové modely,jejich využití v ekonomických propočtech
 • 6.Výpočty bodů zvratu
 • 7.Výpočty bodů zvratu
 • 8.Průběžný test
 • 9.Kalkulace nákladů
 • 10.Kalkulace nákladů
 • 11.Výběr optimální technologické varianty
 • 12.Výběr optimální technolologické varianty,aplikace metod optimalizace zásob
 • 13.Aplikace metod optimalizace zásob
Literatura
  povinná literatura
 • VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 570 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1.
 • MULAČ P., MULAČOVÁ V. Podniková ekonomika. České Budějovice : VŠTE, 2007, ISBN 80-903888-0-2
  doporučená literatura
 • SYNEK M. A KOL. Podniková ekonomika. 4. přepracované a doplněné vydání, Praha : C. H.Beck, 2006, ISBN 80-7179-892-4.
 • MIKOVCOVÁ H., SCHOLLEOVÁ H. Praktikum podniková ekonomika pro bakalářské studium. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, ISBN 80-86898-78-4.
Organizační formy výuky
cvičení
online přednášky
Komplexní výukové metody
e-learning
Přednášky jsou prezentovány formou e-learningu
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test1515
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1062
Příprava na závěrečný test1717
aktivní přístup k práci na seminářích10 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5210
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 30 %
test - závěrečný 70 %
Podmínky testu
Průběžný i závěrečný test mají část teoretickou a praktickou,teoretické otázky jsou hodnoceny 4 body,příklady 7 body.Průběžný test je ohodnocen 30body,závěrečný pak 70body. Klasifikační stupnice (závěrečný test). splnil 70 – 49 bodů, test lze opakovat 48 – 21bodů, test nelze opakovat 20 – 0 bodů. Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 49) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 98, B 97 – 91, C 90 – 80, D 79 – 73, E 72 – 70, F 69 – 0.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.vstecb.cz/auth/elearning/warp.pl?furl=%2Fauth%2Fel%2F5610%2Fzima2010%2FPEK_1%2Findex.qwarp;so=nx;qurl=%2Fel%2F5610%2Fzima2010%2FPEK_1%2Findex.qwarp;prejit=
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020, léto 2021.