PEK_1 Podniková ekonomika I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2016
Rozsah
2/2. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Lukáš Polanecký (cvičící)
Garance
Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD.
Centrum celoživotního vzdělávání - Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání - Prorektor pro studium a informatiku - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Kontaktní osoba: doc. Ing. Xenie Lukoszová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum celoživotního vzdělávání - Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání - Prorektor pro studium a informatiku - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PEK_1/CAP_prez: Čt 17. 3. 12:10–14:35 D105P, L. Polanecký
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti o ekonomice, o podstatě podnikání, typologii podniků a právních formách podnikání. Po absolvování předmětu student;
umí definovat majetkovou a kapitálovou strukturu podniku a faktory, které je ovlivňují;
umí vysvětlit pojmy výnosy, náklady, výsledek hospodaření, přidaná hodnota;
umí definovat a analyzovat bod zvratu;
umí charakterizovat odbyt a výrobní zásobovací činnosti podniku.
Osnova
 • Temata přednášek
 • 1. Podnikatelské prostředí
 • 2. Právní formy podnikání
 • 3. Majetková struktura podniku
 • 4. Kapitálová výstavba podniku
 • 5. Náklady,výnosy,hospodářský výsledek
 • 6. Nákladové modely
 • 7. Účelová klasifikace nákladů - kalkulace
 • 8. Činnosti podniku
 • 9. Inovace a marketing, odbytová činnost
 • 10. Výrobní činnost, plánování výroby
 • 11. Nákupní činnost podniku
 • 12. Řízení zásob
 • 13. Současné trendy řízení výroby a zásob
 • Temata seminářů
 • 1.Sestavení podnikové rozvahy
 • 2.Problematika odpisování majetku
 • 3.Výpočet optimální kapitálové struktury
 • 4.Sestavení podnikového výkazu zisků a ztrát
 • 5.Nákladové modely,jejich využití v ekonomických propočtech
 • 6.Výpočty bodů zvratu
 • 7.Výpočty bodů zvratu
 • 8.Průběžný test
 • 9.Kalkulace nákladů
 • 10.Kalkulace nákladů
 • 11.Výběr optimální technologické varianty
 • 12.Výběr optimální technolologické varianty,aplikace metod optimalizace zásob
 • 13.Aplikace metod optimalizace zásob
Literatura
  povinná literatura
 • VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 570 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4372-1.
 • MULAČ P., MULAČOVÁ V. Podniková ekonomika. České Budějovice : VŠTE, 2007, ISBN 80-903888-0-2
  doporučená literatura
 • SYNEK M. A KOL. Podniková ekonomika. 4. přepracované a doplněné vydání, Praha : C. H.Beck, 2006, ISBN 80-7179-892-4.
 • MIKOVCOVÁ H., SCHOLLEOVÁ H. Praktikum podniková ekonomika pro bakalářské studium. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, ISBN 80-86898-78-4.
Organizační formy výuky
cvičení
online přednášky
Komplexní výukové metody
e-learning
Přednášky jsou prezentovány formou e-learningu
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test1515
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1062
Příprava na závěrečný test1717
aktivní přístup k práci na seminářích10 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5210
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 30 %
test - závěrečný 70 %
Podmínky testu
Průběžný i závěrečný test mají část teoretickou a praktickou,teoretické otázky jsou hodnoceny 4 body,příklady 7 body.Průběžný test je ohodnocen 30body, studenti kombinované formy skládají tento test elektronickou formou - podrobnosti budou sděleny na prvním tutoriálu. Závěrečný test - max. 70 body. Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.vstecb.cz/auth/elearning/warp.pl?furl=%2Fauth%2Fel%2F5610%2Fzima2010%2FPEK_1%2Findex.qwarp;so=nx;qurl=%2Fel%2F5610%2Fzima2010%2FPEK_1%2Findex.qwarp;prejit=
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020, léto 2021.