ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2010
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jindřiška Kraťková (cvičící)
Garance
Mgr. Jindřiška Kraťková
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ATP_1/01: Čt 12:00–13:30 A3, J. Kraťková
ATP_1/02: Čt 13:35–15:05 D516, J. Kraťková
Předpoklady
AJP_2 Anglický jazyk první II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Předpokládaná vstupní úroveň posluchačů je A2/B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výstupní úroveň je B2 se zaměřením na profesní a odborný jazyk studovaného oboru. Předmět se skládá ze 4 modulů, které směřují k postupnému dosažení stanovené výstupní úrovně. Modul 1 Cílem předmětu je postupný rozvoj komunikačních dovedností potřebných pro inženýrskou praxi ve stavebnictví. Základním předpokladem je aktivní zvládnutí odborné terminologie studovaného oboru v rozsahu stanovených tematických okruhů. Důraz je kladen zejména na rozvoj dialogických kompetencí, na porozumění odborným textům a na komunikační dovednosti spojené s prezentováním odborného tématu z oblasti stavebnictví.
Osnova
 • 1 Úvod do studia stavebního inženýrství 2 Studenti stavebního inženýrství a jejich studijní povinnosti 3 Obory stavebního inženýrství 4 Ekonomika a řízení staveb 5 Inženýrství životního prostředí 1 6 Geodézie, zeměměřičství 7 Vodní stavitelství 8 Geotechnika 9 Inženýrství životního prostředí 2 10 Popis pracovních povinností stavebního inženýra 11 Stavební hmoty 12 Druhy stavebních materiálů, vlastnosti stavebních materiálů 13 Stavebnictví a architektura
Literatura
  povinná literatura
 • KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., SEDLÁKOVÁ, V., VOBECKÁ, M. English for Civil Engineering. Praha : ČVUT, 2005. 182 s. ISBN 80-01-02602-7.
  neurčeno
 • JÍLKOVÁ, I., ŠULISTOVÁ, J. Study Materials for Civil Engineering English I. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 36 s. ISBN 978-80-87278-45-1.
 • HOLLET, V., SYDES, J. Tech Talk Intermediate.Oxford : Oxford University Press, 2009. 119 s. ISBN 978-019-457541-6.
 • MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. 379 s. ISBN 0-521-53762-2.
 • FRONEK, J. Velký anglicko-český česko-anglický slovník. Voznice : LEDA 2007. 1523 s. ISBN 978-80-7335-114-4.
 • SOARS, L., SOARS, J. New Headway Intermediate. Oxford : Oxford University Press, 2007. 159 s. ISBN 9780194387507.
 • HANÁK, M. et al. Architektonický a stavební slovník anglicko-český. Plzeň : FRAUS, 1998. 721 s. ISBN 80-7238-024-9.
 • MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. 379 s. ISBN 0-521-53762-2.
 • ELMAN, J., MICHALÍČEK, V. Anglicko-český technický slovník. Praha : Sabotáles. 2002. 1317 s. ISBN 978-80-85920-92-1.
 • JÍLKOVÁ, I., ŠULISTOVÁ, J. Study Materials for Civil Engineering II. České Budějovice : Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 36 s. ISBN 978-80-87278-46-8
 • WHITE, L. Engineering. Oxford : Oxford University Press, 2006. 120 s. ISBN 019-438827-6.
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test1010
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1127
Příprava na ústní prezentaci55
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2610
Celkem:5252
Metody hodnocení a jejich poměr
prezentace 20 %
dílči test 40 %
dílčí test 40 %
Podmínky testu
Napsat 2 průběžné testy a prezentovat 1 ústní projev. Test 1 se píše v~polovině semestru, test 2 v~závěru semestru, prezentace se koná podle harmonogramu, který sestavuje konkrétní vyučující předmětu. Bodové hodnocení odpovídá procentuálnímu poměru metod hodnocení (prezentace maximálně 20 bodů, test 1 maximálně 40 bodů, test 2 maximálně 40 bodů, maximální počet bodů ze všech tří částí 100.Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba dosáhnout minimálně 70%, tedy 70 bodů ze všech tří částí celkem. U~kombinovaného studia mohou být oba dílčí testy vzhledem k~časovým možnostem psány v~rámci jedné konzultace (maximální bodové ohodnocení obou testů však odpovídá prezenční formě studia, tzn. 2 x 40 bodů).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020.