ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2013
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc. (cvičící)
Mgr. Jitka Janoušková (cvičící)
Mgr. Ivana Jílková (cvičící)
Mgr. Michaela Němcová (cvičící)
Milan Hájek (pomocník)
Mgr. Jana Palmová (pomocník)
Ing. Eva Simotová (pomocník)
Mgr. Libuše Turinská (pomocník)
Bc. Patrik Vinkler (pomocník)
Garance
Mgr. Jindřiška Kraťková
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ATP_1/K9: Ne 6. 10. 12:00–13:30 B5, 13:40–15:10 B5, 15:15–16:45 B5, Ne 24. 11. 8:00–9:30 B5, 9:40–11:10 B5, M. Němcová
ATP_1/S01: St 9:55–11:25 A7, I. Jílková
ATP_1/S02: Čt 9:55–11:25 D416, I. Jílková
ATP_1/S03: Čt 11:35–13:05 D415, I. Jílková
Předpoklady
doporučené absolvování a úspěšné zakončení předmětu AJP_1 a AJP_2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Předpokládaná vstupní úroveň posluchačů je A2/B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výstupní úroveň je B1 se zaměřením na profesní a odborný jazyk studovaného oboru. Předmět se skládá ze 2 modulů, které směřují k postupnému dosažení stanovené výstupní úrovně. Modul 1 Cílem předmětu je postupný rozvoj komunikačních dovedností potřebných pro inženýrskou praxi ve stavebnictví. Základním předpokladem je aktivní zvládnutí odborné terminologie studovaného oboru v rozsahu stanovených tematických okruhů. Důraz je kladen zejména na rozvoj dialogických kompetencí, na porozumění odborným textům a na komunikační dovednosti spojené s prezentováním odborného tématu z oblasti stavebnictví.
Osnova
  • 1. Stavebnictví - základní odvětví 2. Stavební materiály 3. Stavby, budovy různých geometrických tvarů 4. Plánování stavby 5. Stavební provoz - příprava a realizace stavby 6. Stavební provoz - tvary a rozměry 7. Technická zařízení budov, inženýrské sítě a komunikace 8. Práce s aktuálními odbornými texty - např. sanace budov 9. Práce s aktuálními odbornými texty - např.urbanizmus 10. Práce s aktuálními odbornými texty - např.územní plánování 11. Práce s aktuálními odbornými texty - např.satelitní městečka 12. Práce s aktuálními odbornými texty - např.pracovní pozice ve stavebnictví 13. Práce s aktuálními odbornými texty - např.bydlení pro sociálně slabé
Literatura
    povinná literatura
  • KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ, R., SEDLÁKOVÁ, V.: English for Civil Engineering. Praha : ČVUT, 2007. 181 s. ISBN 978-80-01-03786-7.
    neurčeno
  • HANÁK, M. et al. Architektonický a stavební slovník anglicko-český. Plzeň : FRAUS, 1998. 721 s. ISBN 80-7238-024-9.
  • JÍLKOVÁ, I., ŠULISTOVÁ, J. Study Materials for Civil Engineering English I. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 36 s. ISBN 978-80-87278-45-1.
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test1010
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1127
Příprava na ústní prezentaci55
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2610
Celkem:5252
Metody hodnocení a jejich poměr
prezentace 30 %
test 70 %
Podmínky testu
Napsat závěrečný test a prezentovat 1 ústní projev. Test se píše v~závěru semestru, prezentace se koná podle harmonogramu, který sestavuje konkrétní vyučující předmětu. Bodové hodnocení odpovídá procentuálnímu poměru metod hodnocení(prezentace maximálně 30 bodů, test maximálně 70 bodů, maximální počet bodů z~obou částí je 100). Klasifikační stupnice pro závěrečný test: splnil 70 – 49 bodů; nesplnil, test lze opakovat 48,99 – 21bodů; nesplnil, test nelze opakovat 20,99 – 0 bodů. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba dosáhnout minimálně 70%, tedy 70 bodů z~obou částí celkem. U~kombinovaného studia se prezentace a test koná podle harmonogramu, který sestavuje konkrétní vyučující předmětu (maximální bodové ohodnocení odpovídá prezenční formě studia).
Informace učitele
lekce 2,3,4 z KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., SEDLÁKOVÁ, V., VOBECKÁ, M. English for Civil Engineering. Praha : ČVUT, 2005. 182 s. ISBN 80-01-02602-7. Další informace k organizaci výuky předmětu ATP_1:
1. Student plní vyučujícím zadané dílčí úkoly a aktivně se zúčastňuje výuky. 2. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. 3. V případě nesplnění podmínek zápočtu v řádném termínu má student právo na jeden opravný termín, ale pouze v případě, že průběžné testy napsal alespoň na 30% (viz Studijní a zkušební řád VŠTE, článek 17, Zápočet). Tento termín vypisuje konkrétní vyučující předmětu ve zkouškovém období téhož semestru The participation in classes in all learning forms is dealt with the separate internal directve VŠTE (The Evidence of the attendance of the students at VŠTE). For the full-time students is compulsory the 70% attendance at the seminars and tutorials.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020.