NRZ Nákup a řízení zásob

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
4/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Daniel Kučerka, PhD. (přednášející)
Ing. Marta Hortová (cvičící)
Ing. Martin Maršík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Šuleř, PhD. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Eva Ružinská, PhD., MBA
Ústav znalectví a oceňování - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Ústav znalectví a oceňování - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NRZ/PX01: Čt 13:05–14:35 E1, D. Kučerka
NRZ/SX01: Čt 16:30–18:00 N004, M. Hortová
NRZ/X01: Ne 21. 3. 13:05–14:35 E1, 14:50–16:20 E1, Ne 11. 4. 14:50–16:20 B1, 16:30–18:00 B1, Ne 2. 5. 8:00–9:30 E1, 9:40–11:10 E1, Ne 23. 5. 13:05–14:35 B1, 14:50–16:20 B1, M. Maršík
Předpoklady
Nejsou požadovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Obsahem předmětu je studenty seznámit s pojetím a funkcemi podnikového nákupu a zásobování. Naučit je řídit zásoby v podmínkách jistoty i nejistoty, tzn. umět aplikovat zásobovací modely, znát metody a techniky moderního řízení zásob.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu chápe pojmy týkající se nákupu a zásobování podniku, rozumí funkcím a organizaci podnikového nákupu, řídí nákupní proces v podniku, určí výběr a hodnocení vhodných dodavatelů, chápe plánovaní zásob a rozumí stanovení materiálového sortimentu a materiálové spotřebě, charakterizuje jednotlivé druhy zásob v podniku, určí optimální náklady na zásoby, rozumí procesu řízení zásob v podniku, řídí zásobování v podniku prostřednictvím modelů řízení zásob, chápe pojistnou zásobu a rozumí jejímu stanovení, určí vhodné systémy zásobování v podniku, chápe model Vendor Managed Inventory, predikuje trendy v řízení zásob v podniku.
Osnova
 • Tematické okruhy:
 • 1. Vymezení pojmu nákup a zásobování.
 • 2. Funkce a organizace podnikového nákupu.
 • 3. Model nákupního martketingu, výběr a hodnocení dodavatelů.
 • 4. Plánování a druhy zásob – stanovení materiálového sortimentu a materiálové spotřeby.
 • 5. Proces řízení zásob a náklady na zásoby v podniku.
 • 6. Metoda Just in Time a Kanban.
 • 7. Integrace nákupu prostřednictvím hodnototvorného řetězce firmy.
 • 8. Supply Chain Management (SCM).
 • 9. Modely teorie zásob.
 • 10. Dynamické deterministické modely - jednoproduktové a víceproduktové modely.
 • 11. Dynamické stochastické modely.
 • 12. Pojistná zásoba a její stanovení.
 • 13. Systémy zásobování a Vendor Managed Inventory.
 • Témata seminářů:
 • 1. Vstup do teorie řízení zásob. Promítnutí zásob do účetních výkazů-rozvaha
 • 2. Kalkulace a kalkulování úplných a neúplných nákladů (příklady). Marketingové pojetí nákupu.
 • 3. Outsourcing (rozhodování vlastní výroba-nákup, příklad).Plánování nákupu ( stanovení potřeb, bilanční rovnice, příklady).
 • 4. Optimální velikost dodávky (Harris-Wilsonův vzorec, příklady).
 • 5. Výběr a hodnocení dodavatelů- teorie, metody výběru, příklady na scooring- model.
 • 6. Zásoby (druhy zásob, pojistná zásoba, příklady).
 • 7. Aplikace Paretovy analýzy v zásobování-(vstup, příklady). Aplikace outsourcingu v zásobování.
 • 8. Průběžný test.
 • 9. Modely teorie zásob.
 • 10. Vliv výše zásob na potřebu pracovního kapitálu a na ukazatele finanční analýzy ( příklady). Přehled nejdůležitějších vzorců.
 • 11. Normování zásob – příklady.
 • 12. Doba obratu zásob, rychlost obratu zásob, výpočet ukazatelů finanční analýzy s využitím znalostí získaných z výuky.
 • 13. Opakování, příprava na zkoušku.
Literatura
  povinná literatura
 • ČERVENÝ, Radim. Strategie nákupu: krok za krokem. Praha: C.H. Beck, 2013. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-414-8.
 • DVOŘÁK, Jiří. Odbyt ( marketing). In Kislingerová. Podniková ekonomika. Praha: C.H.Beck, 2015. s. 241-252. ISBN 978-80-7400-274-8. info
 • LUKOSZOVÁ, Xenie. Logistické technologie v dodavatelském řetězci. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2012. 121 s. ISBN 978-80-86929-89-7. info
 • EMMETT, Stuard. Řízení zásob. Jak minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 304 s. ISBN 978-80-251-1828-3. info
  doporučená literatura
 • LUKOSZOVÁ, Xenie. Nákup a řízení zásob: studijní opora pro kombinované studium. bakalářský studijní program. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 110 s. ISBN
 • MIKOVCOVÁ, Hana a Hana SCHOLLEOVÁ. Praktikum podnikové ekonomiky pro bakalářské studium. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 9788073802097.
 • TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4486-5.
 • SIXTA, Josef a Miroslav ŽIŽKA. Logistika: metody používané pro řešení logistických projektů. Brno: Computer Press, 2009. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 978-80-251-2563-2.
 • SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. In Expert. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 471 s. Expert. ISBN 978-80-247-3494-1. Obsah info
 • MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Věra MULAČOVÁ. Podniková ekonomika : sbírka příkladů. 1. vyd. České Budějovice, 2009. 179 s. ISBN 978-80-87278-26-0. info
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
tutoriál
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test12 
Příprava na přednášky13 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál6432
Příprava na závěrečný test41160
Účast na přednáškách52 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2616
Celkem:208208
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 30 %
test - závěrečný 70 %
Podmínky testu
Pro úspěšné splnění předmětu je nutné v~součtu dosáhnout z~průběžného a závěrečného hodnocení minimálně 70 % za níže stanovených podmínek. V~průběžném hodnocení lze získat 30 bodů tj. 30 %. V~závěrečném hodnocení lze celkem získat 70 bodů tj. 70 %. Celková klasifikace předmětu, tj. body za závěrečné hodnocení (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 – 0.
Informace učitele
Virtuální výuka: Výuka bude probíhat ve virtuálních třídách. Přednášky budou přednatočené a uložené v úložišti IS pod daným předmětem (Manipulace se studijními materiály) . Cvičení se uskuteční pomocí Microsoft Teams.
V případě virtuální výuky nebude docházka u tohoto předmětu evidována. Účast na výuce v případě kontaktní výuky řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Student má povinnost se přihlásit do virtuální učebny nejpozději do 15 minut od začátku výuky dle stanoveného rozvrhu, v případě technických potíží je student povinen se do následujícího dne omluvit vyučujícímu.
Blíže v Opatření rektora: https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/uredni_deska/1905433/opratreni_rektora_c_3_2021_k_organizaci_vyuky_v_ls_ar_2020_2021/?vysl=720632
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/NRZ