NRZ Nákup a řízení zásob

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2018
Rozsah
4/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Lukáš Polanecký (cvičící)
doc. Ing. Eva Ružinská, PhD., MBA (přednášející)
doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA (cvičící)
Ing. Martin Maršík, Ph.D. (cvičící)
Ing. Markéta Popílková (cvičící)
Ing. Marek Vokoun, Ph.D. (cvičící)
Ing. Romana Kušnirová, DiS., PhD. (pomocník)
Garance
doc. Ing. Eva Ružinská, PhD., MBA
Katedra řízení lidských zdrojů - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra řízení lidských zdrojů - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NRZ/A5: So 10. 3. 14:50–16:20 E1, 16:30–18:00 E1, So 7. 4. 8:00–9:30 E1, 9:40–11:10 E1, 11:25–12:55 E1, So 5. 5. 8:00–9:30 E1, 9:40–11:10 E1, 11:25–12:55 E1, M. Popílková
NRZ/P01: každé sudé pondělí 13:05–14:35 E1, každé sudé pondělí 14:50–16:20 E1, každé sudé pondělí 16:30–18:00 E1, každé sudé pondělí 18:10–19:40 E1, E. Ružinská
NRZ/S01: St 8:00–9:30 B2, M. Popílková
NRZ/S02: Čt 8:00–9:30 B2, M. Popílková
NRZ/S03: St 9:40–11:10 B5, M. Popílková
NRZ/S04: Pá 8:00–9:30 B2, M. Popílková
NRZ/S05: Pá 9:40–11:10 B2, M. Popílková
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 356 ) && MAX_PREZENCNICH ( 240 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 596 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/596, pouze zareg.: 0/596
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Obsahem předmětu je studenty seznámit s pojetím a funkcemi podnikového nákupu a zásobování. Naučit je řídit zásoby v podmínkách jistoty i nejistoty, tzn. umět aplikovat zásobovací modely, znát metody a techniky moderního řízení zásob.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu chápe pojmy týkající se nákupu a zásobování podniku, rozumí funkcím a organizaci podnikového nákupu, řídí nákupní proces v podniku, určí výběr a hodnocení vhodných dodavatelů, chápe plánovaní zásob a rozumí stanovení materiálového sortimentu a materiálové spotřebě, charakterizuje jednotlivé druhy zásob v podniku, určí optimální náklady na zásoby, rozumí procesu řízení zásob v podniku, řídí zásobování v podniku prostřednictvím modelů řízení zásob, chápe pojistnou zásobu a rozumí jejímu stanovení, určí vhodné systémy zásobování v podniku, chápe model Vendor Managed Inventory, predikuje trendy v řízení zásob v podniku.
Osnova
 • Tematické okruhy: 1. Vymezení pojmu nákup a zásobování. 2. Funkce a organizace podnikového nákupu. 3. Nákupní proces podniku. 4. Výběr a hodnocení dodavatelů. 5. Plánování zásob – stanovení materiálového sortimentu a materiálové spotřeby. 6. Druhy zásob v podniku. 7. Náklady na zásoby. 8. Proces řízení zásob v podniku. 9. Modely řízení zásob v podniku. 10. Pojistná zásoba a její stanovení. 11. Systémy zásobování. 12. Vendor Managed Inventory. 13. Trendy v řízení zásob. Témata seminářů: 1. Vstup do teorie řízení zásob. Promítnutí zásob do účetních výkazů-rozvaha 2. Kalkulace a kalkulování úplných a neúplných nákladů ( příklady). Marketingové pojetí nákupu. 3. Outsourcing ( rozhodování vlastní výroba-nákup, příklad). Plánování nákupu ( stanovení potřeb, bilanční rovnice, příklady). 4. Optimální velikost dodávky ( Harris-Wilsonův vzorec, příklady). 5. Výběr a hodnocení dodavatelů- teorie, metody výběru, příklady na scooring- model. 6. Zásoby ( druhy zásob, pojistná zásoba, příklady). 7. Aplikace Paretovy analýzy v zásobování-(vstup, příklady). Aplikace outsourcingu v zásobování. 8. Průběžný test. 9. Modely zásob. 10. Vliv výše zásob na potřebu pracovního kapitálu a na ukazatele finanční analýzy ( příklady). Přehled nejdůležitějších vzorců. 11. Normování zásob – příklady. 12. Doba obratu zásob, rychlost obratu zásob, výpočet ukazatelů finanční analýzy s využitím znalostí získaných z výuky. 13. Opakování, příprava na zkoušku.
Literatura
  povinná literatura
 • ČERVENÝ, Radim. Strategie nákupu: krok za krokem. Praha: C.H. Beck, 2013. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-414-8.
 • LUKOSZOVÁ, Xenie. Nákup a řízení zásob: studijní opora pro kombinované studium. bakalářský studijní program. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 110 s. ISBN
 • SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. In Expert. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 471 s. Expert. ISBN 978-80-247-3494-1. Obsah info
 • MULAČ, Petr, Marek VOCHOZKA a Věra MULAČOVÁ. Podniková ekonomika : sbírka příkladů. 1. vyd. České Budějovice, 2009. 179 s. ISBN 978-80-87278-26-0. info
 • EMMETT, Stuard. Řízení zásob. Jak minimalizovat náklady a maximalizovat hodnotu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 304 s. ISBN 978-80-251-1828-3. info
 • LUKOSZOVÁ, Xenie. Nákup a jeho řízení. In Vysokoškolské učebnice. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. 170 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 80-251-0174-6. info
  doporučená literatura
 • SIXTA, Josef a Miroslav ŽIŽKA. Logistika: metody používané pro řešení logistických projektů. Brno: Computer Press, 2009. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 978-80-251-2563-2.
 • MIKOVCOVÁ, Hana a Hana SCHOLLEOVÁ. Praktikum podnikové ekonomiky pro bakalářské studium. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. Právnické učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 9788073802097.
 • TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Výrobek a jeho úspěch na trhu. Praha: Grada, 2001. Manažer. ISBN 80-247-0053-0.
 • TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Integrované řízení výroby: od operativního řízení výroby k dodavatelskému řetězci. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4486-5.
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
konzultace
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test12 
Příprava na přednášky13 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2648
Příprava na závěrečný test59136
Účast na přednáškách78 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2024
Celkem:208208
Metody hodnocení a jejich poměr
test - průběžný 30 %
test - závěrečný 70 %
Podmínky testu
Hodnocení předmětu se liší pro kombinované studium a prezenční studium. Hodnocení pro prezenční studium se skládá z~průběžného hodnocení (30 – 0 bodů) a z~písemné zkoušky (70 – 0 bodů). Celková klasifikace je součtem bodů z~průběžného hodnocení a písemné zkoušky. Celková klasifikace předmětu, tj. body z~písemné zkoušky (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0 bodů): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0. Hodnocení pro kombinované studium - závěrečný test v~podobě písemné zkoušky (100 – 0 bodů). Celková klasifikace předmětu, tj. body z~písemné zkoušky: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of student attendance at ITB). Full-time students are obliged to attend 70 % of the lessons.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021.