RLZ_a Řízení lidských zdrojů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
4/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Stanislav Bílek (cvičící)
Ing. Lenka Ližbetinová, PhD. (cvičící)
Ing. Lukáš Polanecký (cvičící)
Garance
Ing. Lenka Ližbetinová, PhD.
Katedra řízení lidských zdrojů - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra řízení lidských zdrojů - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RLZ_a/A7: Ne 28. 2. 16:30–18:00 B5, 18:10–19:40 B5, So 27. 3. 14:50–16:20 B5, 16:30–18:00 B5, So 15. 5. 8:00–9:30 B5, 9:40–11:10 B5, 11:25–12:55 B5, S. Bílek, L. Ližbetinová
RLZ_a/P01: St 9:40–11:10 N121, Čt 11:25–12:55 N214, S. Bílek, L. Ližbetinová
RLZ_a/S01: Čt 13:05–13:50 N214, L. Polanecký
Předpoklady
Úspěšné složení předmětů Podnikového řízení I a Personálního managementu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Předmět navazuje na základní znalosti v oblasti personálního managementu. V souladu s novými poznatky v oblasti strategického řízení lidských zdrojů bude výuka orientována na nové způsoby a metody řízení lidského potenciálu.
Výstupy z učení
Studenti budou schopeni prakticky projektovat a realizovat strategické plány rozvoje lidských zdrojů včetně bilance jejich potřeb a zdrojů. Osvojí si moderní způsoby řízení pracovního výkonu, sestavování kariérních a adaptačních plánů. Součástí výuky budou i moderní formy hmotné a nehmotné stimulace, řízení interpersonálních a zaměstnaneckých vztahů včetně seznámení se s obsahem podnikového personálního auditu. Studenti budou obeznámeni se základy mezinárodního managementu v rámci globalizující se světové ekonomiky.
Osnova
 • 1. Teorie a podstata strategického řízení lidských zdrojů (ŘLZ)
 • 2. Změny ve vnitřním a vnějším prostředí podniku a jejich odraz v oblasti ŘLZ
 • 3. Principy a metody bilance potřeb a využití lidských zdrojů v podniku
 • 4. Nové metody a formy získávání pracovníků a jejich stabilizace
 • 5. Adaptační a kariérové plány
 • 6. Vymezení a klasifikace pracovního výkonu zaměstnanců
 • 7. Metody a formy hodnocení zaměstnanců
 • 8. Motivace a stimulace pracovníků jako nástroj řízení pracovního výkonu
 • 9. Řízení interpersonálních a zaměstnaneckých vztahů
 • 10.Personální práce a personální útvary v systémovém pojetí podniku
 • 11.Podnikové vzdělávání, formy průběh a kontrola
 • 12.Personální audit, struktura, obsah a zpracování
 • 13.Mezinárodní management lidských zdrojů
Literatura
  povinná literatura
 • CAHA, Z. et al., 2017. Management lidských zdrojů. Lüdenscheid: RAM-Verlag. 292 s. ISBN 978-3-942303- 52-1.
 • ARMSTRONG, Michael a TAYLOR, Stephen, 2015. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy: 13. vydání. Překlad Martin Šikýř. Praha: Grada Publishing. 920 stran. ISBN 978-80-247-5258-7.
 • BALKOVÁ, M., LIŽBETINOVÁ, L., CAHA, Z., KMECOVÁ, I., 2020, Soubor praktických úkolů k předmětu Řízení lidských zdrojů. České Budějovice: Ústav podnikové strategie. ISBN 978-80-7468-175-2.
  doporučená literatura
 • NĚMEC, O., P. BUCMAN a M. ŠIKÝŘ, 2012. Řízení lidských zdrojů. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. ISBN 978-80-7408-083-8.
 • KOUBEK, Josef, 2015. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 5., rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press. 399 s. ISBN 978-80-7261-288-8.
 • VÁCHAL, Jan et al., 2013. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4642-5.
 • CHLÁDKOVÁ, Alena a BUKOVJAN, Petr, 2015. Personalistka: dvanáctero správného vedení personální agendy. 5., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 526 s. ISBN 978-80-7478-692-1.
 • URBAN, J.,. 2013. Management lidských zdrojů. Praha: Ústav práva a právní vědy, o.p.s. ISBN 978-80-905247- 4-3.
 • VANÍČKOVÁ, Radka a Stanislav BÍLEK. Personální management. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. 196 s. ISBN 978-80-7468-070-0. info
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
tutoriál
Komplexní výukové metody
frontální výuka
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Dotazníkové šetření1414
Dílčí úkoly44
Příprava na přednášky20 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2472
Příprava na závěrečný test5578
Účast na přednáškách52 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi1314
Celkem:182182
Metody hodnocení a jejich poměr
Dílčí úkoly 15 %
Dotazníkové šetření 15 %
Závěrečný test přes odpovědník 70 %
Podmínky testu
Průběžné hodnocení:

dílčí úkoly – 15 bodů (tj. 15 %)

účast na výzkumu školy (dotazníkové šetření) – 15 bodů (tj. 15 %)

Závěrečné hodnocení:

závěrečný test přes odpovědník – 70 bodů (tj. 70 %)

Pro úspěšné splnění předmětu je nutné v~součtu dosáhnout z~průběžného a závěrečného hodnocení minimálně 70 % za níže stanovených podmínek. V~průběžném hodnocení lze získat 30 bodů, tj. 30 %. V~závěrečném hodnocení lze celkem získat 70 bodů, tj. 70 %. Celková klasifikace předmětu, tj. body za závěrečné hodnocení (70 – 0) + body z~průběžného hodnocení (30 – 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 – 0.

Student prezenční formy studia je povinen na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, splnit povinnou 70 % účast. Pokud účast nebude splněná, bude student automaticky klasifikován „F“.

Informace učitele
Přednášky proběhnou formou předem natočených videí uložených v IS ve složce „Manipulace se studijními materiály“ přítupných kdykoliv během semestru, kde budou k dispozici i pro studenty kombinované formy studia. Semináře budou probíhat prostřednictvím MS Teams v reálném čase dle stanoveného rozvrhu. Docházka na seminářích bude sledována.
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na seminářích a cvičeních povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/RLZ_a