ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Sádlo (cvičící)
Mgr. Libuše Turinská (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Sádlo
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ATP_2/Q5: Ne 23. 2. 13:05–14:35 B3, 14:50–16:20 B3, Ne 15. 3. 11:25–12:55 B2, 13:05–14:35 B2, Ne 19. 4. 8:00–9:30 B2, 9:40–11:10 B2, P. Sádlo
ATP_2/S01: Pá 14:50–16:20 A4, L. Turinská
ATP_2/S02: Pá 13:05–14:35 A4, L. Turinská
ATP_2/S03: St 8:00–9:30 E5, P. Sádlo
ATP_2/S04: St 9:40–11:10 E5, P. Sádlo
Předpoklady
Doporučené absolvování a úspěšné zakončení předmětu ATP_1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je osvojení profesně zaměřených cizojazyčných dovedností a znalostí z oblasti strojírenství včetně gramatických pravidel na úrovni deskriptoru Společného evropského a referenčního rámce B1 ve všech produktivních a receptivních dovednostech. Po úspěšném absolvování předmětu student disponuje takovými vyjadřovacími prostředky, že dovede popsat odborně zaměřené situace, v rozumné míře dostatečně přesně postihne podstatu myšlenky nebo problému, odborně se vyjadřuje o odborných tématech. Student se domluví a dokáže zaujmout stanovisko k dané problematice; pomocí své slovní odborně zaměřené zásoby vyjadřuje jen s určitou mírou zaváhání a opisných jazykových prostředků v rámci daných strojírenských okruhů své názory, diskutuje o aktuálních událostech, aplikuje poznatky v praxi.
Výstupy z učení
Student - ovládá slovní zásobu vztahující se k jeho oboru - je schopen čerpat poznatky ze svého oboru z literatury v anglickém jazyce - umí vytvořit odbornou prezentaci na téma vztahující se k jeho oboru - je schopen popsat odborný problém vztahující se k jeho studijnímu oboru - je schopen vyjádřit svůj názor a postoj na problém vztahující se k jeho studijnímu oboru pouze s drobnými gramatickými či lexikálními nepřesnostmi, které nebrání porozumění
Osnova
  • 1. a,Strojírenství – významné odvětví národního hospodářství b,Uživatelský manuál 2. a,Vědeckotechnický pokrok v historickém kontextu b,Bezpečnost 3. a,Struktura průmyslového podniku b,Instrukce 4. a,Management vybraného strojírenského závodu b,Neobnovitelné zdroje energie 5. a,Bezpečnost práce ve výrobním podniku b,Obnovitelné zdroje energie 6. a,Hledám práci v průmyslovém podniku b,Informační technolgie - hardware 7. a,Statistiky průmyslového podniku, popis a interpretace grafů b,Informační technolgie - software 8. a,Práce s aktuálními odbornými texty z oboru strojírenství - nácvik zpracování odborného textu a detailního porozumění, forma – prezentace studentů b,Terminologie informačních technologií 9. a,Odborný text – strojírenské technologie a průmyslový management b,Životní prostředí - Evropská politika 10. a,Odborný text – slévárenské technologie b,Životní prostředí - Elektronický odpad 11. a,Technická ústní komunikace b,Průmyslová odvětví 12. a,Technická písemná komunikace b,Stojírenský podnik 13. a,Na strojírenském veletrhu – prezentace strojírenské firmy (zásady prezentace) b,Opakování
Literatura
    povinná literatura
  • Gálová, D. a kol. Angličtina pro strojírenské obory, Praha: Infromatorium 2008, 84 s. ISBN 978-80-7333-060-6
    doporučená literatura
  • MURPHY, R., Essential Grammar in Use. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. 319 s. ISBN 978-0-521-67543-7
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
partnerská výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2030
Příprava na závěrečný test2733
Příprava na ústní prezentaci55
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2610
Celkem:7878
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
prezentace 30 %
Podmínky testu
Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~prezentace (30 - 0): započteno 100 –70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 - 0. Předmět je možné uznat na základě předložení certifikátu mezinárodní zkoušky dokládajícího dosažení požadované úrovně v~odborném jazyce, popř. na základě předložení dokladu o~absolvování stejně zaměřeného předmětu se shodnou či podobnou anotací a osnovou.
Informace učitele
https://is.vstecb.cz/auth/el/5610/zima2014/ASP_2/index.qwarp
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2020/ATP_2