ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Sádlo (cvičící)
Mgr. Libuše Turinská (cvičící)
Mgr. Daniel Raušer (pomocník)
Mgr. Karim Sidibe (pomocník)
Mgr. Věra Sládková (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Sádlo
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ATP_1/S01: Po 9:40–11:10 E4, P. Sádlo
ATP_1/S02: Čt 9:40–11:10 E6, L. Turinská
Předpoklady
FORMA ( P ) && MAX_PREZENCNICH ( 70 ) && AJP_2 Anglický jazyk první II
Znalost anglického jazyka na úrovni B1. Doporučené absolvování a úspěšné zakončení předmětu AJP_1 a AJP_2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je osvojení profesně zaměřených cizojazyčných dovedností a znalostí z technické oblasti včetně gramatických pravidel na úrovni deskriptoru Společného evropského a referenčního rámce B1 ve všech produktivních a receptivních dovednostech. Po úspěšném absolvování předmětu student disponuje takovými vyjadřovacími prostředky, že dovede popsat odborně zaměřené situace, dostatečně přesně postihne podstatu myšlenky nebo problému, odborně se vyjadřuje o výše zmíněných tématech. Student se domluví a dokáže zaujmout stanovisko k dané problematice; pomocí své odborně zaměřené slovní zásoby vyjadřuje jen s určitou mírou zaváhání a opisných jazykových prostředků v rámci daných technických okruhů své názory, diskutuje o aktuálních událostech, aplikuje poznatky v praxi.
Výstupy z učení
Student - ovládá slovní zásobu vztahující se k jeho oboru - je schopen čerpat poznatky ze svého oboru z literatury v anglickém jazyce - umí vytvořit odbornou prezentaci na téma vztahující se k jeho oboru - je schopen popsat odborný problém vztahující se k jeho studijnímu oboru - je schopen vyjádřit svůj názor a postoj na problém vztahující se k jeho studijnímu oboru pouze s drobnými gramatickými či lexikálními nepřesnostmi, které nebrání porozumění
Osnova
 • 1. Strojírenství a stavebnictví– významné odvětví národního hospodářství Úvod do inženýrství 2. Vědeckotechnický pokrok v historickém kontextu Materiály a jejich vlastnosti 3. Chemické prvky, látky, sloučeniny a směsi 4. Základní tvary 5. Fyzikální jednotky a standardy měření 6. Čísla a početní úkony 7. Druhy nářadí 8. Hybridní automobily, Automobily 9. Odborný text – strojírenské a stavební technologie a průmyslový management 10.Dopravní značení a 4-taktní motor 11.Robotika 12. Vynálezy 13. Roboti
Literatura
  povinná literatura
 • Gálová, D. a kol. Angličtina pro strojírenské obory, Praha: Infromatorium 2008, 84 s. ISBN 978-80-7333-060-6
  doporučená literatura
 • MURPHY, R., Essential Grammar in Use. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. 319 s. ISBN 978-0-521-67543-7
 • BÜRGER, J., Velký ekonomický slovník anglicko-český, česko-anglický. Plzeň: Fraus, 2007. 1312 s . ISBN 978-80-7238-639-0.
 • JÍLKOVÁ, I., ŠULISTOVÁ, J. Study Materials for Civil Engineering English I. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 36 s. ISBN 978-80-87278-45-1.
 • HANÁK, M. et al. Architektonický a stavební slovník anglicko-český. Plzeň : FRAUS, 1998. 721 s. ISBN 80-7238-024-9.
 • FRONEK, J., Velký anglicko-český, česko-anglický slovník. Praha: Leda, 2007. 1523 s. ISBN 978-80-7335-114-4.
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
partnerská výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2642
Příprava na závěrečný test1626
Příprava na ústní prezentaci10 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2610
Celkem:7878
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
prezentace 30 %
Podmínky testu
Celková klasifikace předmětu pro studenty denního studia, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): započteno 100 –70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 - 0. Závěrečný test zahrnuje otázky v~celé šíři úrovně B1 (ne pouze z~učebnice) Celková klasifikace předmětu pro studenty kombinovaného studia, tj. body za test (100 - 0): započteno 100 –70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 - 0. Závěrečný test zahrnuje otázky v~celé šíři úrovně B1 (ne pouze z~učebnice)
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except for the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subject in a semester.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2019, zima 2020.