MAROUŠEK, Josef, Petr BARTOŠ, Martin FILIP, Ladislav KOLÁŘ, Petr KONVALINA, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan MOUDRÝ, Jiří PETERKA, Jiří ŠÁL, Miloslav ŠOCH, Vojtěch STEHEL, Otakar STRUNECKÝ, Karel SUCHÝ, Marek VOCHOZKA, Jaromír VRBKA a Tomáš ZOUBEK. Advances in the agrochemical utilization of fermentation residues reduce the cost of purpose-grown phytomass for biogas production. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. Philadelphia: Taylor & Francis, 2020, Neuveden, March, s. 1 - 11. ISSN 1556-7036.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Advances in the agrochemical utilization of fermentation residues reduce the cost of purpose-grown phytomass for biogas production
Název česky Pokroky v agrochemickém využití fermentačních zbytků snižují náklady na účelově pěstovanou fytomasu pro výrobu bioplynu
Autoři MAROUŠEK, Josef (203 Česká republika, garant, domácí), Petr BARTOŠ (203 Česká republika), Martin FILIP (203 Česká republika), Ladislav KOLÁŘ (203 Česká republika, domácí), Petr KONVALINA (203 Česká republika), Anna MAROUŠKOVÁ (268 Gruzie, domácí), Jan MOUDRÝ (203 Česká republika), Jiří PETERKA (203 Česká republika), Jiří ŠÁL (203 Česká republika, domácí), Miloslav ŠOCH, Vojtěch STEHEL (203 Česká republika, domácí), Otakar STRUNECKÝ (703 Slovensko, domácí), Karel SUCHÝ (203 Česká republika), Marek VOCHOZKA (203 Česká republika, domácí), Jaromír VRBKA (203 Česká republika, domácí) a Tomáš ZOUBEK (203 Česká republika).
Vydání Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, Philadelphia, Taylor & Francis, 2020, 1556-7036.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10401 Organic chemistry
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001908
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000520355100001
Klíčová slova česky bioekonomika; bioplyn; stupeň stability; zbytky z fermentace; půdní organická hmota; stabilní organická frakce
Klíčová slova anglicky bioeconomy; Biogas; degree of stability; fermentation residues; soil organic matter; stable organic fraction
Štítky CH, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 7. 4. 2021 08:44.
Anotace
The share of renewables is rising rapidly, especially in developed countries. Biogas production from purpose-grown phytomass is undergoing the fastest growth. The trend is linked to the production of vast amounts of fermentation residues. However, it has been repeatedly and independently reported that intensive or long-term application of fermentation residues into arable land changes soil structure, resulting in sharp degradation of its fertility. This is now compensated by more intense use of agrochemicals and additional agrotechnical operations such as biochar addition. However, the increased cost is beginning to threaten the economic sustainability of biogas production. Given the fact that the production of biogas from purpose-grown phytomass has become a strong pillar of the electricity grid, the threat to soil fertility may endanger its stability. The quality and quantity of soil organic matter (SOM) and in particular its stable organic fractions with ion-exchange properties (SOF) that determine soil fertility, or, more precisely, the transport of nutrients and their availability for plant growth, were investigated in detail. A novel, undemanding and quick method allowing the analysis and interpretation of SOM and its SOF was proposed and compared with conventional methods. It was confirmed that the adaptation of the new method enables farmers to better choose organic and mineral fertilizers and corresponding agronomic operations, so the soil can provide higher yields and an increased water retention capacity (up to 7%), which results in improved water retention during extreme rainfalls or droughts, altogether lowering the cost of purpose-grown phytomass, or, more precisely, improving the economy of biogas production. Abbreviations: SOM: Soil organic matter; SOF: Stable organic fractions of SOM with ion-exchange properties; WRC: Water retention capacity; ARC: Air retention capacity; TOC: Total organic carbon; CEC: Cation exchange capacity; HA: Humic acids; FA: Fulvic acids; NHSOM: Non-humified soil organic matter; PSOM: Primary soil organic matter; Cox: Oxidizable carbon.
Anotace česky
Podíl obnovitelných zdrojů rychle roste, zejména v rozvinutých zemích. Nejrychleji roste výroba bioplynu z účelově pěstované fytomasy. Tento trend souvisí s produkcí velkého množství fermentačních zbytků. Opakovaně a nezávisle se však uvádí, že intenzivní nebo dlouhodobá aplikace zbytků z fermentace na ornou půdu mění strukturu půdy, což vede k prudké degradaci její úrodnosti. To je nyní kompenzováno intenzivnějším používáním agrochemikálií a dalšími agrotechnickými operacemi, jako je přidávání biouhlu. Zvýšené náklady však začínají ohrožovat ekonomickou udržitelnost výroby bioplynu. Vzhledem k tomu, že se výroba bioplynu z účelově pěstované fytomasy stala silným pilířem elektrické sítě, může ohrožení úrodnosti půdy ohrozit její stabilitu. Kvalita a množství půdní organické hmoty (SOM) a zejména jejích stabilních organických frakcí s iontoměničovými vlastnostmi (SOF), které určují úrodnost půdy, nebo přesněji transport živin a jejich dostupnost pro růst rostlin, byly zkoumány v detail. Byla navržena nová nenáročná a rychlá metoda umožňující analýzu a interpretaci SOM a jeho SOF a srovnána s konvenčními metodami. Bylo potvrzeno, že přizpůsobení nové metody umožňuje zemědělcům lépe si vybrat organická a minerální hnojiva a odpovídající agronomické operace, takže půda může poskytovat vyšší výnosy a zvýšenou retenční kapacitu vody (až 7%), což má za následek lepší zadržování vody během extrémních srážek nebo sucha, celkově snížit náklady na fytomasu pěstovanou pro konkrétní účely, nebo přesněji řečeno zlepšit ekonomiku výroby bioplynu. Zkratky: SOM: Půdní organická hmota; SOF: Stabilní organické frakce SOM s iontově výměnnými vlastnostmi; WRC: kapacita zadržování vody; ARC: kapacita zadržování vzduchu; TOC: celkový organický uhlík; CEC: Kapacita výměny kationů; HA: Huminové kyseliny; FA: Fulvové kyseliny; NHSOM: Nevlhčená půdní organická hmota; PSOM: Primární půdní organická hmota; Cox: Oxidovatelný uhlík.
VytisknoutZobrazeno: 8. 6. 2023 13:15