SLABÁ, Marie. Stakeholder Groups of Public and Private Universities in the Czech Republic - Identification, Categorization and Prioritization. Review of Economic Perspectives. Berlín: De Gruyter Open Ltd, 2015, vol 15., No 3, p. 305-326. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0022.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stakeholder Groups of Public and Private Universities in the Czech Republic - Identification, Categorization and Prioritization
Name in Czech Skupiny stakeholderů veřejných a soukromých škol v České republice - identifikace, kategorizace a prioritizace
Authors SLABÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Review of Economic Perspectives, Berlín, De Gruyter Open Ltd, 2015, 1213-2446.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/15:00000544
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.1515/revecp-2015-0022
Keywords (in Czech) Vysoká škola; stakeholder management; stakeholder; skupiny stakeholderů
Keywords in English stakeholder; stakeholder group; stakeholder management; university
Tags A_IBW, A_MAM, IBW, IBW_H, KCRM1, MAZ, RIV15, SCOPUS, S_IBW_A, S_MAM
Changed by Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 16/11/2015 11:36.
Abstract
With regard to changes in the environment of tertiary education and tertiary educational systems, universities are now unlikely to succeed as 'separated closed' institutions that are unresponsive to their environment and stakeholders. Stakeholder analysis is considered as an important part of university management and marketing and universities have to take care of key stakeholder groups and build long term relationships with them. This paper focuses on the stakeholder analysis and adopts the stake-holder theory and analysis for the needs of the Czech market of tertiary education. This paper analyses results of the author's online questionnaire that provided the input for data analysis deploying basic descriptive analysis and first steps of stakeholder analysis - identification, categorization and prioritization. Results of author's research show that there are only slight differences between public and private universities and their perspective concerning generic stakeholder groups of universities. However the research revealed two controversial stakeholder groups - donors and competitors. In comparison with other stakeholder groups perception of these two stakeholder groups by public and private universities is very different. Stakeholder groups of public and private universities were categorized into four basic groups - primary internal stakeholder groups, primary external stakeholder groups, secondary internal stakeholder groups, and secondary external stakeholder groups. Primary internal and external stakeholder groups which are crucial for survival of universities are the most important stakeholder groups for universities. The author identified ten most important stakeholder groups for public and private universities separately, based on assigned priorities that will be used for further research.
Abstract (in Czech)
S ohledem na změny v prostředí terciárního vzdělávání a systému terciárního vzdělávání, vysoké školy nemohou uspět jako "oddělené uzavřené" instituce, které nereagují na vnější prostředí a stakeholdery. Analýza stakeholderů je považována za důležitou součástí managementu a marketingu vysokých škol, vysoké školy musí věnovat pozornost klíčovým skupinám stakeholderů a budovat s nimi dlouhodobé vztahy. Tento článek se zaměřuje na analýzu stakeholderů a přizpůsobení teorií a analýz týkající se stakeholderů potřebám českého trhu terciárního vzdělávání. Tento článek analyzuje výsledky dotazníku autorky, který poskytl vstupní data pro deskriptivní analýzu dat a první kroky analýzy stakeholderů - identifikaci, kategorizaci a stanovení priorit pro jednotlivé klíčové skupiny stakeholderů. Výsledky výzkumu autorova ukazují, že existují jen malé rozdíly mezi veřejnými a soukromými vysokými školami a jejich vnímání skupin stakeholderů vysokých škol. Nicméně výzkum odhalil dvě kontroverzní skupiny stakeholderů - dárce a konkurenty. Ve srovnání s ostatními skupinami stakeholderů se vnímání těchto dvou skupin stakeholderů ze strany veřejných a soukromých vysokých škol velmi liší. Skupiny stakeholderů veřejných a soukromých vysokých škol byly rozděleny do čtyř základních skupin - primární interní skupiny stakeholderů, primární externí skupiny stakeholderů, sekundární interní skupiny stakeholderů a sekundární externí skupiny stakeholderů. Primární interní a externí skupiny stakeholderů, které mají zásadní význam pro přežití univerzit, jsou nejdůležitějšími skupinami stakeholderů pro vysoké školy. Autorka identifikovala deset nejdůležitějších skupin stakeholderů veřejných a soukromých vysokých škol na základě přiřazených priorit, které budou použity pro další autorčin výzkum.
PrintDisplayed: 4/2/2023 06:49