VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Petra PÁRTLOVÁ. Measuring of efficiency of activities of administrative bodies on an example of hygienic stations. SYLWAN. Warszava: Polskie Towarzystwo Leśne, 2014, roč. 7, č. 158, s. 379-390. ISSN 0039-7660.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Measuring of efficiency of activities of administrative bodies on an example of hygienic stations
Název česky Měření efektivnosti činnosti správních úřadů na příkladu hygienických stanic
Autoři VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Petra PÁRTLOVÁ.
Vydání SYLWAN, Warszava, Polskie Towarzystwo Leśne, 2014, 0039-7660.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky hygienické stanice; fixní technická efektivnost; DEA; produkční funkce; obalové křivky
Klíčová slova anglicky hygienic stations; fixed technical efficiency; DEA; production function; envelope curve
Štítky IF, KEM2, KEM7
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 24. 10. 2014 15:39.
Anotace
The paper demonstrates one of the possible ways to measure efficiency of administrative bodies on an example of hygienic stations in the Czech Republic. The literature search provides a historical overview of development of modern methods to measure efficiency and a general concept of efficiency is defined, including the fixed technical efficiency (FTE) used in the calculations. To calculate FTE by means of DEA a set of data inputs was used generated from financial statements of 13 regional hygienic stations in the Czech Republic and the hygienic station for the Capital of Prague from the period 2003 - 2008. The actual calculation consists of a series of steps, from allocation of weights to the individual outputs, grouping of inputs and outputs according to the mutual correlation, correction of the data according to the inflation rate, selection of the production function for the hygienic stations up to the calculation of the dependence of the weighted inputs and outputs. The latter step involves creation of a graph with a correlation field, while its shape indicates the relationship between inputs and outputs, calculation and proposal of a suitable type of production function, calculation of the correlation coefficient as the coefficient of determination, calculation of the production function, which is then rotated so that it becomes the tangent of the highest point of a graph and thus we get the function and envelope curve values (i.e. FTE). Thus a new constant is established (angular coefficient). By comparing the actual level of the output achieved with the corresponding point on the curve we can find the degree of efficiency of the individual measurements, i.e. the degree of efficiency of performance of the individual hygienic stations. The achieved results justify the assumption that the DEA is a relevant method to determine FTE as a tool to assess efficiency of state institutions on the example of the Czech hygienic stations.
Anotace česky
Příspěvek ukazuje jeden z možných způsobů, jak měřit účinnost správních orgánů na příkladu hygienických stanic v České republice. Rešerše poskytuje historický přehled vývoje moderních metod pro měření účinnosti a obecný pojem účinnosti je definován, včetně fixní technické efektivnosti (FTE) použité ve výpočtech. Datové vstupy pro výpočet FTE pomocí DEA byly vygenerovány z účetních závěrek 13 krajských hygienických stanic v České republice a na hygienické stanici hlavního města Prahy z období 2003 – 2008. Vlastní výpočet se skládá z řady kroků, od přidělování váhy jednotlivých výstupů, seskupování vstupů a výstupů dle vzájemné korelace, korekce dat v závislosti na míře inflace, výběr funkcí pro hygienické stanice výroby do výpočtu závislosti vážené vstupy a výstupy. Druhý krok zahrnuje vytvoření grafu korelačního pole, zatímco jeho tvar naznačuje vztah mezi vstupy a výstupy, výpočet a návrh vhodného typu produkční funkce, výpočet korelačního koeficientu jako koeficient určení, výpočet produkce funkce, které se pak otáčí tak, že se tečna stane nejvyšším bodem grafu, a tak dostaneme hodnoty funkce a obalové křivky (tedy FTE). Tak je založena nová konstanta (úhlový koeficient). Porovnáním skutečné úrovně výkonu dosaženého odpovídajícího bodu na křivce najdeme stupeň účinnosti jednotlivých měření, tedy stupeň účinnosti výkonu jednotlivých hygienických stanic. Dosažené výsledky odůvodňují předpoklad, že DEA je relevantní metodou k určení k posouzení efektivity státních institucí, jak bylo prokázáno na příkladu českých hygienických stanic.
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2021 01:04