ŠVEC, Roman, Kamil PÍCHA, Vivian Lee WHITE, Josef NAVRÁTIL a Hana DOLEŽALOVÁ. The impact of visitor segments on the perception of the quality of the product of accommodation establishments. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunesis. Brno: Mendel University in Brno, 2012, roč. 60, č. 7, s. 399-408. ISSN 1211-8516.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The impact of visitor segments on the perception of the quality of the product of accommodation establishments
Název česky Vliv segmentu návštěvníků na vnímání kvality ubytovacích zařízení
Autoři ŠVEC, Roman (203 Česká republika, garant), Kamil PÍCHA (203 Česká republika), Vivian Lee WHITE (380 Itálie, domácí), Josef NAVRÁTIL (203 Česká republika) a Hana DOLEŽALOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunesis, Brno, Mendel University in Brno, 2012, 1211-8516.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/12:00000356
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Vnímání kvality; turistika; ubytování; stravování; služby
Klíčová slova anglicky Quality perception; tourism; accommodation; catering; service
Štítky ADP_1, AEP_1, AEP_3, KCJ1, KCRM3, riv13, SCOPUS
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 8. 4. 2014 11:06.
Anotace
The aim of the paper is to evaluate diff erences in the quality perception among particular segments of demand. Data for analysis were collected by means of the questionnaire survey among clients of accommodation establishments. The research in accommodation establishments succeeded to identify four factors of the perception of quality of services provided in those establishments, when only accommodation and catering services were taken into consideration. Age appeared to be an important criterion for the evaluation the of the quality of off ered services as the diff erences in the quality perception among particular age groups were proved for three of four identifi ed factors of the quality perception. The factors are as follows: "environment of the accommodation establishment", "hygiene in accommodation establishment", "service in the catering part of the establishment” and "quality of the meals". The duration of stay as well as the gender of the respondents infl uences the quality of perception only in the perception of the "quality of meal" factor. Compared to the duration of stay, the repetition of the stay is a considerably important factor in causing the variability of the answers on the rate of the quality perception. The purpose of travel was also proven to be a criterion aff ecting the rate of the quality perception of the fi rst three factors, whereas the impact of the criterion "client’s travel companionship" was proven in case of the fi rst and third factor.
Anotace česky
Cílem této publikace je ohodnotit rozdíly ve vnímání kvality mezi jednotlivými segmenty poptávky. Data pro analýzu byla získána pomocí dotazníkového průzkumu mezi klienty ubytovacích zařízení. Výzkum ubytovacích zařízení úspěšně identifikoval čtyři faktory vnímání kvality služeb, jež jsou v nich poskytovány, nicméně zkoumána byla pouze ta zařízení, která poskytují ubytovací i stravovací služby. Věk se ukázal být důležitým kritériem pro ohodnocení kvality nabízených služeb, jelikož rozdíly v hodnocení kvality mezi jednotlivými věkovými skupinami byly prokázány ve třech ze čtyř identifikovaných faktorů vnímání kvality. Tyto faktory jsou následující: prostředí ubytovacího zařízení, hygiena ubytovacího zařízení, služby ve stravovací části ubytovacího zařízení a kvalita jídel. Délka pobytu stejně jako pohlaví respondentů ovlivňuje kvalitu vnímání pouze v oblasti faktoru kvality jídel. Ve srovnání s délkou pobytu, opakování pobytu je značně důležitý faktor, jenž způsobuje variabilitu v míře vnímání kvality. Bylo dokázáno, že účel cestování byl rovněž kritériem, které ovlivňovalo míru vnímání kvality výše zmíněných třech faktorů, zatímco dopad kritéria cestování klientů ve společnosti někoho dalšího byl dokázán v případě prvního a třetího faktoru.
VytisknoutZobrazeno: 4. 2. 2023 07:22