TLD_z Technologie a řízení dopravy - LD

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ladislav Bartuška, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Karel Jeřábek, CSc.
Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TLD_z/P01: každou sudou středu 8:00–9:30 B2, každou sudou středu 9:40–11:10 B2, L. Bartuška
TLD_z/S01: každou sudou středu 11:25–12:55 B3, každou sudou středu 13:05–14:35 B3, L. Bartuška
TLD_z/S02: každý sudý čtvrtek 11:25–12:55 D415, každý sudý čtvrtek 13:05–14:35 D415, L. Bartuška
TLD_z/T2: Ne 3. 10. 14:50–16:20 D516, 16:30–18:00 D516, 18:10–19:40 D516, So 13. 11. 14:50–16:20 A4, 16:30–18:00 A4, 18:10–19:40 A4, So 11. 12. 8:00–9:30 D516, 9:40–11:10 D516, L. Bartuška
Předpoklady
( OBOR ( TRDp ) && UDO Úvod do dopravy a přepravy ) || ( OBOR ( TRDk ) && UDO Úvod do dopravy a přepravy ) || ( OBOR ( TDPp )) || ( OBOR ( TDPk ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou technologie a řízení letecké dopravy. Studenti se seznamují s mezinárodní legislativou a správou letecké obchodní dopravy, s celým leteckým přepravním procesem, se základními systémovými technologickými prvky a technikou, s významem letecké dopravy jako takové a základy organizace letecké dopravy.
Výstupy z učení
Studenti jsou po absolvování předmětu schopni orientovat se v problematice technologie a řízení letecké dopravy, umí charakterizovat jednotlivé zákonitosti a specifika letecké dopravy, dokáží stanovit vhodné letecké tarify a orientují se v problematice leteckých společností.
Osnova
 • 1. Význam letecké dopravy a přepravy 2. Historie letecké dopravy 3. Vnitrostátní a mezinárodní letecké právo a předpisy. Státní správa a orgány státní správy 4. Organizace v letecké dopravě (ICAO, IATA, ECAC, EUROCONTROL, EASA, JAA, CANSO, ACI, FARE, IFATCA, IFALPA, EUROCAE a další důležité organizace v dopravě) 5. Rozdělení letadel a základy fyziky letu 6. Základní požadavky na konstrukci letadel – konstrukční celky a systémy letadel 7. Pohonné systémy letadel 8. Obchodně-provozní modely leteckých společností. Přepravní výkony letecké dopravy 9. Letecký přepravní proces (osobní i nákladní doprava) – systémové dílčí procesy přepravy 10. Metody stanovení přepravní kapacity v letecké dopravě (Přepravní kapacita, obchodní kapacita letounu, kapacita letadlového parku) 11. Tarify v letecké přepravě 12. Organizace a řízení letecké dopravy z hlediska systémového pojetí. Infrastruktura letecké dopravy 13. Technologie nákladní letecké přepravy. Letecké kontejnery a palety
Literatura
  povinná literatura
 • JEŘÁBEK, K., 2018. Technologie a řízení dopravy – letecká doprava: studijní opora pro kombinované studium. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné z: http://is.vstecb.cz
  doporučená literatura
 • PRUŠA, J., 2007. Svět letecké dopravy. Vyd. 1. Praha: Galileo CEE Service ČR, 315 s. ISBN 978-80-2399-206-9.
 • SEDLÁČEK, B., 2000. Letecká doprava. Žilinská univerzita Žilina. ISBN 80-7100-674-2.
 • SENGUTTUVAN, J. 2006. Fundamentals of Air Transport Management. Excel Books India. ISBN 817446459X.
 • PRUŠA, J. a kol., 2007. Svět letecké dopravy. GALILEO CEE Service ČR, L – 6, I., II a III. část – Provoz letadel.
 • CEMPÍREK, V., 2008. Zasílatelství v letecké dopravě. 1. Vydání. Pardubice: Institut Jana Pernera, 102 s. ISBN 978-80-86530-45-1.
 • ŽIHLA, Z., 2000. Technologie a řízení letecké dopravy. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 141 s. ISBN 80-7194-291-X.
 • ŽEMLIČKA, Z., 2008. Doprava a přeprava. Praha: NADATUR. ISBN 80-7270-030-8.
 • SCHMITT, D. a V. GOLLNICK, 2015. Air Transport System – Research Topics in Aerospace. Springer. ISBN 3709118808.
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test1212
Příprava na přednášky6 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál653
Příprava na zkoušku1515
Příprava na závěrečný test9 
Seminární práce3030
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2620
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
test - průběžný 10 %
seminární práce 20 %
Podmínky testu
Za seminární práci lze získat maximálně 20 bodů. Pokyny ke zpracování sem. práce určí vyučující na začátku semestru.

Z~průběžného testu může student získat až 10 bodů.

Za písemnou zkoušku lze získat maximálně 70 bodů. Celkové hodnocení vzniká součtem bodů za seminární práci a za písemnou zkoušku dle klasifikační stupnice:

A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.

Součástí výuky na cvičeních jsou i semináře a workshop na letišti v~Českých Budějovicích.

Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2021/TLD_z