UDO Úvod do dopravy a přepravy

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Patrik Gross (cvičící)
Ing. Mária Stopková, PhD. (cvičící)
Garance
Ing. Mária Stopková, PhD.
Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UDO/T3: Ne 17. 10. 8:00–9:30 B2, 9:40–11:10 B2, Ne 28. 11. 8:00–9:30 A2, 9:40–11:10 A2, P. Gross
UDO/P01: Pá 9:40–11:10 B1, P. Gross
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou organizace a řízení dopravy tak, aby byli schopni chápat její specifické zákonitosti při dalším studiu předmětů zaměřených na technologii a řízení jednotlivých druhů doprav. Studenti jsou seznámeni se specifiky dopravy, jejím postavením na trhu a také jsou schopni rozlišovat mezi pojmy „doprava“ a „přeprava“. Náplní předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti dopravy a přepravy, právním rámcem dopravy, stabilní a mobilní základnou jednotlivých druhů doprav.
Výstupy z učení
Student lépe chápe a dokáže proniknout do podstaty specifických předmětů zaměřených na technologii a řízení jednotlivých druhů doprav.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky dopravy a přepravy – dvě stránky oběhových a přemísťovacích procesů (doprava/přeprava), základní pojmy 2. Kvalifikace dopravy a přepravy 3. Základní právní normy pro organizování dopravy a přepravy 4. Přepravní řád – nákladní doprava 5. Přepravní řád – osobní doprava 6. Základy cenotvorby v dopravě 7. Infrastruktura železniční dopravy – dopravní cesty a zařízení 8. Infrastruktura silniční a vodní dopravy – dopravní cesty 9. Infrastruktura letecké a potrubní dopravy – dopravní cesty 10. Dopravní prostředky – osobní doprava 11. Dopravní prostředky – nákladní doprava 12. Přepravní prostředky 13. Doprava a životní prostředí Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura
  povinná literatura
 • CHOVANCOVÁ, M., 2018. Úvod do dopravy: studijní opora pro kombinované studium. 1. Vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné z: http://is.vstecb.cz
 • LIŽBETIN, J., O. STOPKA a V. ZITRICKÝ, 2016. Dopravní prostředky. 1. Vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 155 s. ISBN 978-80-7468-101-1.
  doporučená literatura
 • KAMPF, R. a J. KOLÁŘ, 2012. Doprava a přeprava I: studijní opora pro kombinované studium. 1. Vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7468-017-5.
 • ŽEMLIČKA, Z. a J. MLYNÁŘÍK, 2008. Doprava a přeprava I. Praha: Dopravní vzdělávací institut. NADATUR. ISBN 80-7270-030-8.
 • CEMPÍREK, V. a K. PIVOŇKA, 1999. Základy technologie a řízení dopravy. Pardubice: Univerzita Pardubice. ISBN 80-7194-213-8.
 • ŽEMLIČKA, Z., 2010. Doprava a přeprava 2. díl. Praha: Nadatur spol. s r.o. ISBN 978-80-7270-036-3.
 • DAGANZO, C. F. 1997. Fundamentals of Transportation and Traffic Operations. 1st Edition. Emerald Group Publishing Limited, 356 s. ISBN 978-0-08-042785-0.
 • MACARIO, R. a R. VASCO, 2018. Intermodal Freight Transportation. 1st Edition. Elsevier, 224 s. ISBN 9780128144640.
 • CHOVANCOVÁ, M. a J. GAŠPARÍK, 2018. Technologie a řízení železniční dopravy. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7468-118-9.
 • MOJŽÍŠ, V. a T. MOLKOVÁ, 2002. Technologie a řízení dopravy I. Pardubice: Univerzita Pardubice. ISBN 80-7194-424-6.
Organizační formy výuky
přednáška
Komplexní výukové metody
frontální výuka
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Prezentace semestrální práce55
Příprava na přednášky1313
Příprava na závěrečný test1212
Vypracování semestrální práce2222
Účast na přednáškách2626
Celkem:7878
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
seminární práce 30 %
Podmínky testu
Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2019, zima 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2021/UDO