TLD_z Technologie a řízení dopravy - LD

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2019
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ladislav Bartuška, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Karel Jeřábek, CSc.
Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TLD_z/D6: Ne 3. 3. 13:05–14:35 A2, 14:50–16:20 A2, So 16. 3. 8:00–9:30 A2, 9:40–11:10 A2, 11:25–12:55 A2, Ne 31. 3. 11:25–12:55 A2, 13:05–14:35 A2, 14:50–16:20 A2, L. Bartuška
TLD_z/P01: Čt 11:25–12:55 B4, L. Bartuška
TLD_z/S01: Čt 13:05–14:35 B4, L. Bartuška
TLD_z/S02: Čt 14:50–16:20 B4, L. Bartuška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou technologie a řízení letecké dopravy. Studenti se seznamují s mezinárodní legislativou a správou letecké obchodní dopravy, s celým leteckým přepravním procesem, se základními systémovými technologickými prvky a technikou, s významem letecké dopravy jako takové a základy organizace letecké dopravy.
Výstupy z učení
Studenti jsou po absolvování předmětu schopni orientovat se v problematice technologie a řízení letecké dopravy, umí charakterizovat jednotlivé zákonitosti a specifika letecké dopravy, dokáží stanovit vhodné letecké tarify a orientují se v problematice leteckých společností.
Osnova
 • 1. Význam letecké dopravy a přepravy. Současnost a perspektivy.
 • 2. Historie letecké dopravy.
 • 3) Vnitrostátní a mezinárodní letecké právo a předpisy. Státní správa a orgány státní správy.
 • 4) Organizace v letecké dopravě (ICAO, IATA, ECAC, EUROCONTROL, EASA, JAA, CANSO, ACI, FARE, IFATCA, IFALPA, EUROCAE a další důležité organizace v dopravě).
 • 5. Rozdělení letadel. Základní požadavky na konstrukci letadel konstrukční celky a systémy letadel.
 • 6. Pohonné systémy letadel.
 • 7. Obchodně-provozní modely leteckých společností (Charterový model, klasický sítový model, nízko-nákladový model). Přepravní výkony letecké dopravy.
 • 8. Letecký přepravní proces (osobní i nákladní doprava) – systémové dílčí procesy přepravy.
 • 9. Metody stanovení přepravní kapacity v letecké dopravě (Přepravní kapacita, obchodní kapacita letounu, kapacita letadlového parku).
 • 10. Tarify v letecké přepravě. Strategie leteckých společností a porovnání jejich výkonů.
 • 11. Organizace a řízení letecké dopravy z hlediska systémového pojetí. Letecká infrastruktura.
 • 12. Letecká zabezpečovací technika.
 • 13. Technologie nákladní letecké přepravy. Letecké kontejnery a palety.
Literatura
  doporučená literatura
 • SEDLÁČEK, B., Letecká doprava, Žilinská univerzita Žilina 2000 80-7100-674-2
 • SMRŽ, Vladimír. Letecká doprava. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. 198 s. ISBN 978-80-7204-741-3. Obsah info
 • ŽEMLIČKA, Zdeněk a Jaroslav MYNÁŘÍK. Doprava a přeprava. Vyd. 1. Praha: Pro Dopravní vzdělávací institut vydal Nadatur, 2008. Obsah Obsah - 2. díl info
 • PRUŠA, Jiří. Letecká doprava. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 90 s. ISBN 80-7041-543-6. info
 • ŽIHLA, Zdeněk. Technologie a řízení letecké dopravy. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2000. 141 s. ISBN 80-7194-291-X. info
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
laboratorní cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
bloková výuka - přednáška
bloková výuka - seminář
workshop a semináře na letišti v Českých Budějovicích
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test1212
Příprava na přednášky6 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1553
Příprava na zkoušku1515
Seminární práce3030
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2620
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
test - průběžný 10 %
seminární práce 20 %
Podmínky testu
Za seminární práci lze získat maximálně 20 bodů. Pokyny ke zpracování sem. práce určí vyučující na začátku semestru.

Z~průběžného testu může student získat až 10 bodů.

Za písemnou zkoušku lze získat maximálně 70 bodů. Celkové hodnocení vzniká součtem bodů za seminární práci a za písemnou zkoušku dle klasifikační stupnice:

A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.

Součástí výuky na cvičeních jsou i semináře a workshop na letišti v~Českých Budějovicích.

Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021.