ACJ_1z Anglický jazyk I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2021
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Colm Anthony Long (cvičící)
Mgr. Helena Lustová (cvičící)
Mgr. Daniel Raušer (cvičící)
Richard Colin Thompson (cvičící)
Mgr. Libuše Turinská (cvičící)
Mgr. Ala Vida Vachušková (cvičící)
Mgr. Monika Peka Kolafová (pomocník)
Mgr. Daniel Raušer (pomocník)
Mgr. Petr Sádlo (pomocník)
Mgr. Karim Sidibe (pomocník)
Mgr. Jana Vlasáková (pomocník)
Garance
Mgr. Libuše Turinská
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ACJ_1z/T3a: So 30. 10. 13:05–14:35 B3, 14:50–16:20 B3, 16:30–18:00 B3, Ne 14. 11. 14:50–16:20 B3, 16:30–18:00 B3, So 18. 12. 13:05–14:35 B3, 14:50–16:20 B3, 16:30–18:00 B3, D. Raušer
ACJ_1z/S16: Po 11:25–12:55 D515, St 8:00–9:30 D617, A. Vachušková
ACJ_1z/S17: Po 9:40–11:10 D515, Út 9:40–11:10 D416, A. Vachušková
ACJ_1z/S18: Po 13:05–14:35 D515, Čt 11:25–12:55 A4, R. Thompson
Předpoklady
Doporučeno ovládnutí jazykové úrovně A2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je sjednocení vstupní úrovně jazykových znalostí studentů minimálně na úroveň B1- dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Po úspěšném absolvování předmětu ACJ_1z bude student schopen rozumět frázím a běžné slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o sobě a své rodině či dalších osobách, záležitostech každodenního života. Rozumí krátkým a jasným hlášením. Umí číst krátké jednoduché texty. Umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v inzerátech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumí krátkým osobním dopisům. Umí komunikovat v běžných situacích vyžadujících přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, umí popsat vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předcházející zaměstnání. Umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis či email, je schopen vyžádat si písemně základní informace.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen: - rozumět jednoduchému textu obsahujícímu informace o každodenním životě lidí. - rozumět hlavním informacím, které zazní v krátkých jednoduchých a jasných hlášení a sdělení. - domluvit se s ostatními o tom, co budeme dělat, kam půjdeme a kde se setkáme. - popsat aktivity a zážitky, které se odehrály v minulosti. - v krátkých větách popsat aspekty svého každodenního života.
Osnova
 • 1. Situace běžného života, small talk, seznámení studentů se SERR 2. Pořádek slov v otázce 3. Přítomný čas prostý 4. Přítomný čas průběhový 5. Prázdniny a dovolená 6. Minulý čas prostý 7. Minulý čas průběhový, popis fotografie 8. Spojovací výrazy, vyprávění příběhů 9. Hotel, ubytování 10. Plány 11. Budoucí čas - going to 12. Přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti 13. Vztažné věty, vztažná zájmena 14. Generation gap 15. Předpřítomný čas prostý, yet, just already 16. Předpřítomný čas vs. minulý čas 17. Složeniny se some, any, no 18. Móda a oblékání 19. stupňování přídavných jmen a příslovcí 20. třetí stupeň přídavných jmen 21. Kvantifikátory, vyjádření počitatelnosti a množství 22. Will pro předpovědi 23. Will pro rozhodnutí a nabídky 24. Shrnutí slovesných časů 25. Shrnutí učiva 26. Ústní zkouška
Literatura
  povinná literatura
 • OXENDEN, Clive, Christina KOENIG LATHAM a Paul SELINGSON. English File third edition Pre-intermediate Student's Book with iTutor. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-45988-1-1.
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students with answers. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 319 s. ISBN 9780521675437.
 • COLLYAH, Bruce. Anglicko-český a česko-anglický slovník: studijní. 1. vyd. Praha: Fin, 2012, 1391 s. ISBN 978-80-87133-08-8.
 • Cambridge English: preliminary 8 : preliminary English test : with answers : authentic examination papers : from Cambridge English : language assessment. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1-107-67583-4.
 • Cambridge preliminary English test extra: with answers. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 144 s. Cambridge books for Cambridge exams. ISBN 9780521676687
Organizační formy výuky
seminář
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Prezentace - průběžné hodnocení11 
Příprava na průběžný test4 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1648
Příprava na závěrečný test2039
Závěrečný test11
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5216
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
průběžné hodnocení - prezentace 30 %
Podmínky testu
Prezenční forma studia

Závěrečný test - 70 % (0 - 70 bodů) a průběžné hodnocení - 30 % (0 - 30 bodů). Průběžné hodnocení probíhá podle harmonogramu sestaveného vyučujícím a stejně jako závěrečný test vyžaduje znalosti jazyka na úrovni B1- dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Bodové hodnocení odpovídá procentuálnímu poměru metod hodnocení (průběžné hodnocení maximálně 30 bodů a závěrečný test max. 70 bodů. Maximální počet bodů z~obou částí je tedy 100). Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba dosáhnout minimálně 70%, tedy 70 bodů z~obou částí dohromady.

Průběžné hodnocení

Prezentace - 30 % (tj. 30 bodů)

Závěrečné hodnocení

Závěrečný test prostřednictví odpovědníku v~IS - 70 % (tj. 70 bodů)

Kombinovaná forma studia

Závěrečný test - 100 % (0 - 100 bodů). Maximální počet bodů je 100. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba dosáhnout minimálně 70%, tedy 70 bodů.

Závěrečné hodnocení

Závěrečný test prostřednictví odpovědníku v~IS - 100 % (tj. 100 bodů)

Navazující předměty
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Průběžné hodnocení studenti absolvují studenti dle pokynů vyučujícího v rámci semestru, závěrečný test pak v papírové nebo elektronické formě na počítačích ve zkouškovém období. Na seminářích je požadována aktivní účast studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2021/ACJ_1z