ACJ_1z Anglický jazyk I

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniel Raušer (cvičící)
Mgr. Jana Vlasáková (pomocník)
Garance
Ing. Lukáš Polanecký
Centrum celoživotního vzdělávání - Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání - Prorektor pro studium a informatiku - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ACJ_1z/CCV: So 21. 3. 9:40–12:55 A2, So 25. 4. 9:40–12:55 A2, D. Raušer
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Doporučeno ovládnutí jazykové úrovně A2+
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je sjednocení vstupní úrovně jazykových znalostí studentů minimálně na úroveň B1- dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Po úspěšném absolvování předmětu ACJ_1 bude student schopen rozumět frázím a běžné slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o sobě a své rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokáže pochopit smysl krátkých jasných a zpráv a hlášení. Umí číst krátké jednoduché texty. Umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v každodenních materiálech, např. inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumí krátkým osobním dopisům. Umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí natolik, aby konverzaci sám dokázal udržet. Umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předcházející zaměstnání. Umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis.
Výstupy z učení
Rozumí jednoduchému textu obsahujícímu informace o každodenním životě lidí. Rozumí hlavním informacím, které zazní v krátkých jednoduchých a jasných hlášení a sdělení. Umí se domluvit s ostatními o tom, co budeme dělat, kam půjdeme a kde se setkáme. Umí popsat aktivity a zážitky, které se odehrály v minulosti. Umí v krátkých větách popsat aspekty svého každodenního života.
Osnova
  • 1. Představování, popis osob, small talk 2. Orientace ve městě, hotel, ubytování 3. Prázdniny 4. Volný čas, kultura 5. Vyprávění příběhů, literatura 6. Plány a sny, plánování budoucnosti 7. Cestování 8. Generační rozdíly 9. Móda, oblékání 10. Nakupování 11. Porovnávání, popis města / vesnice 12. Zdraví, tělo, životní styl 13. Rozhodování
Literatura
    povinná literatura
  • OXENDEN, Clive, Christina KOENIG LATHAM a Paul SELINGSON. English File third edition Pre-intermediate Student's Book with iTutor. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-45988-1-1.
    doporučená literatura
  • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students with answers. 3rd edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 319 s. ISBN 9780521675437.
  • COLLYAH, Bruce. Anglicko-český a česko-anglický slovník: studijní. 1. vyd. Praha: Fin, 2012, 1391 s. ISBN 978-80-87133-08-8.
  • Cambridge English: preliminary 8 : preliminary English test : with answers : authentic examination papers : from Cambridge English : language assessment. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1-107-67583-4.
  • Cambridge preliminary English test extra: with answers. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 144 s. Cambridge books for Cambridge exams. ISBN 9780521676687
Organizační formy výuky
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2650
Příprava na závěrečný test2028
příprava na průběžné hodnocení66
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5220
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
průběžné hodnocení 30 %
Podmínky testu
Závěrečný test - 70% (0 - 70 bodů) a průběžné hodnocení - 30% (0 - 30 bodů). Průběžné hodnocení probíhá podle harmonogramu sestaveného vyučujícím a stejně jako závěrečný test vyžaduje znalosti jazyka na úrovni B1- dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Bodové hodnocení odpovídá procentuálnímu poměru metod hodnocení (průběžné hodnocení maximálně 30 bodů a závěrečný test max. 70 bodů. Maximální počet bodů z~obou částí je tedy 100). Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba dosáhnout minimálně 70%, tedy 70 bodů z~obou částí dohromady.
Navazující předměty
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2018, léto 2019, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021.