N_KST_1 Konstrukce staveb I.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (cvičící)
Garance
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_KST_1/X01: Ne 6. 12. 14:50–16:20 A1, 16:30–18:00 A1, 18:10–19:40 A1, L. Podolka
Předpoklady
Znalosti z předmětů Pozemní stavby 1 až IV, Betonových konstrukcí I. a II., Ocelových a dřevěných konstrukcí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Předmět má studenta uvést do problematiky dřevěných, ocelových, železobetonových prefabrikovaných a monolitických staveb, a to jak staveb nových, tak staveb určených k rekonstrukcím a sanacím. Zvláštní důraz je kladen nejen na problematiku statického návrhu, ale zejména na celkový design návrhu a obnovy. Předmět se zabývá problematikou v rámci celoživotního cyklu staveb, se zohledněním principů udržitelné výstavby. Obsahově je předmět určen zejména pro obnovu měst a sídel a případně jejich konverze.
Výstupy z učení
Student umí po absolvování předmětu navrhnout konstrukce halové ze železobetonu, resp. ze dřeva, dále je schopen navrhnout inženýrské konstrukce ze železobetonu, resp. navrhnout jejich sanaci. speciálně se orientuje v oblasti prefabrikovaných konstrukcí.
Osnova
 • 1. Dřevěné stavby, návrh dřevěných skeletů a stěnových systémů dřevostaveb 2. Technologie provádění dřevostaveb, montážní podmínky, ochrana dřeva, opravy a sanace 3. Stavby s nosnou ocelovou a ocelobetonovou konstrukcí, výstavba, sanace a rekonstrukce 4. Ochrana proti korozi, protipožární ochrana, montážní podmínky, opravy a sanace 5. Konstrukce objektů pro bydlení postavených panelovou technologií, projektové podklady, národní a regionální varianty 6. Opravy a dispoziční úpravy, zajišťování statické únosnosti montovaných objektů pro bydlení a občanské vybavenosti města 7. Konstrukce prefabrikovaných průmyslových a inženýrských staveb 8. Sanace, rekonstrukce a zajištění únosnosti prefabrikovaných prvků 9. Specifika diagnostiky, průzkumy, materiály, technologie 10. Sanace, rekonstrukce a zajištění únosnosti monolitických konstrukcí 11. Proveditelnost detailů a jejich životnost 12. Realizace železobetonových staveb, užívání a údržba 13. Předpisová platforma a ekonomické aspekty výstavby
Literatura
  povinná literatura
 • PROCHÁZKA, Jaroslav. Navrhování betonových konstrukcí podle norem ČSN EN 1992 (Eurokódu 2). 1. vyd. Praha: ČBS Servis, 2010. 247 s. ISBN 978-80-87158-21-0. Obsah info
 • PUME, Dimitrij a Pavel KOŠATKA. Betonové konstrukce 20 : zděné konstrukce : navrhování podle Eurokódu 6. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. 2 sv. (77. info
 • WITZANY, Jiří. Konstrukce pozemních staveb 60 : poruchy a rekonstrukce staveb. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1994. 356 s. ISBN 80-01-01144-5. info
  doporučená literatura
 • BROUKALOVÁ, Iva a Pavel KOŠATKA. Navrhování zděných konstrukcí : příručka k ČSN EN 1996. In Technická knižnice. 1. vyd. Praha: Pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2010. 143 s. Technická knižnice. ISBN 978-80-87438-02-2. Obsah info
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
bloková výuka - přednáška
bloková výuka - seminář
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test2626
Příprava na přednášky12 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1030
Příprava na závěrečný test2020
Tvorba seminární práce1010
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2644
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
Průběžné hodnocení 30 %
Podmínky testu
Podmínkou přihlášení ke zkoušce je splnit požadavky vyučujícího ve cvičení. Konkrétní požadavky budou předneseny na první hodině. Výkresy budou předloženy ke kontrole dle harmonogramu na IS. Povinná účast na cvičení. Možné 3 absence. bez omluvy. Předmět je ukončen závěrečným testem. Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
ZS 2020 - výuka bude probíhat virtuální formou. Veškeré informace obdrží studenti emailem od vyučujícího předmětu. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Další komentáře
Exitus.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/N_KST_1