BZK_a Betonové a zděné konstrukce

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Pavel Kovács, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (cvičící)
Garance
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BZK_a/P01: Út 18:10–19:40 B3, L. Podolka
BZK_a/Q5: So 31. 10. 8:00–9:30 A2, 9:40–11:10 A2, 11:25–12:55 A2, 13:05–14:35 A2, So 28. 11. 8:00–9:30 A2, 9:40–11:10 A2, 11:25–12:55 A2, 13:05–14:35 A2, P. Kovács
BZK_a/S01: St 9:40–11:10 E7, P. Kovács
BZK_a/S02: St 13:05–14:35 D616, P. Kovács
Předpoklady
Student rozumí tvorbě vnitřních sil na základních druzích nosníků a dovede určit napjatost průřezů. Zná nauku o cementu, betonu a betonářské oceli v rozsahu SHM1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy technologie výroby betonové směsi a s faktory ovlivňujícími její vlastnosti. Vysvětlit technologii provádění betonových konstrukcí a jejich armování, kontrolu jakosti a metody zkoušení. Dále naučit studenty navrhovat jednoduché betonové prvky pro základní případy namáhání a zděné konstrukce. Student po úspěšném absolvování předmětu zná zásady navrhování betonových prvků (krytí výztuže, stykování výztuže) a zásady návrhu dle Eurococodu. Umí navrhnout a posoudit betonové prutové konstrukce na základní druhy namáhání (tlak, ohyb a smyk). Dále umí navrhnout a posoudit jednoduché zděné konstrukce. Umí stanovit složení betonové směsi a zná technologické postupy výroby betonu a orientuje se v příměsích ovlivňujících vlastnosti betonové směsi. Je seznámen se základními druhy poruch a zná jejich příčiny.Prakticky umí zpracovat výkres tvaru konstrukce a výkres výztuže.
Výstupy z učení
Student rozumí základům technologie výroby betonové směsi a s faktory ovlivňujícími její vlastnosti. Rozumí technologii provádění betonových konstrukcí a jejich armování, kontrolu jakosti a metody zkoušení. Dále umí navrhovat jednoduché betonové prvky pro základní případy namáhání a zděné konstrukce. Student po úspěšném absolvování předmětu zná zásady navrhování betonových prvků (krytí výztuže, stykování výztuže) a zásady návrhu dle Eurococodu. Umí navrhnout a posoudit betonové prutové konstrukce na základní druhy namáhání (tlak, ohyb a smyk). Dále umí navrhnout a posoudit jednoduché zděné konstrukce. Umí stanovit složení betonové směsi a zná technologické postupy výroby betonu a orientuje se v příměsích ovlivňujících vlastnosti betonové směsi. Je seznámen se základními druhy poruch a zná jejich příčiny.Prakticky umí zpracovat výkres tvaru konstrukce a výkres výztuže.
Osnova
  • 1. Beton jako stavební materiál, jeho použití, výhody, možnosti. ­ 2. Druhy betonu, betonářská výztuž ­ 3. Technologie výroby betonu a návrh betonové směsi a technologie provádění betonových konstrukcí ­ 4. Zásady navrhování prvků betonových konstrukcí, krytí výztuže, stykování výztuže ­ 5. Mezní stavy a zásady návrhu podle Eurokodu ­ 6. Návrh prvků z prostého betonu ­ 7. Návrh prvku namáhaného na ohyb ­ 8. Návrh prvku namáhaného smykem ­ 9. Návrh prvku namáhaného tlakem ­ 10. Zásady vyztužování základních prvků – desky, trámy a sloupy ­ 11. Stanovení použitelnosti betonových konstrukcí ­ 12. Materiály pro zděné konstrukce a jejich uspořádání v konstrukci, pevnost a deformační vlastnosti zdiva ­ 13. Zděné konstrukce – technologie provádění, navrhování
Literatura
    povinná literatura
  • PROCHÁZKA, J., ŠTĚPÁNEK, P., KRÁTKÝ, J., KOHOUTKOVÁ, A., VAŠKOVÁ, J. Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu, Praha : ČBS Servis, s. r. o., 2007. ISBN 978-80-903807-5-2.
  • PROCHÁZKA, J.,KOHOUTKOVÁ A, VAŠKOVÁ, J. Příklady navrhování betonových konstrukcí - 1. Praha : ČVUT 2006, ISBN 978-80-01-03675-4.
  • KOŠATKA, P, LORENZ, K, VAŠKOVÁ J. Navrhování zděných konstrukcí. Praha : ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03463-1.
    doporučená literatura
  • PUME, D., KOŠATKA, P. Betonové konstrukce 20 – Zděné konstrukce. Navrhování podle Eurokódu 6 II. díl, Praha : ČVUT, 2002. ISBN 80-01-01884-9.
  • PUME, D., KOŠATKA, P. Betonové konstrukce 20 – Zděné konstrukce. Navrhování podle Eurokódu 6 I. a II. díl, Praha : ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02983-2.
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
konzultace
domácí úkol
Komplexní výukové metody
frontální výuka
projektová výuka
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test16 
Příprava na přednášky12 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1555
Příprava na závěrečný test2565
Seminární práce10 
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2610
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
test - průběžný 6 %
seminární práce 24 %
Podmínky testu
Zkouška - písemná 70 %, test - průběžný 6 %,seminární práce 24 %. A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
ZS 2020 - výuka bude probíhat virtuální formou. Veškeré informace obdrží studenti emailem od vyučujícího předmětu. Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, léto 2021, zima 2021, zima 2022, zima 2023.