BZK_a Betonové a zděné konstrukce

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2015
Rozsah
2/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 80 ) && MAX_PREZENCNICH ( 50 )
Znalosti v rozsahu předmětů stavební hmoty 1 (cementy, beton a keramické materiály), matematika 1, stavební mechanika 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 130 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/130, pouze zareg.: 0/130
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy technologie výroby betonové směsi a s faktory ovlivňujícími její vlastnosti. Vysvětlit technologii provádění betonových konstrukcí a jejich armování, kontrolu jakosti a metody zkoušení. Dále naučit studenty navrhovat jednoduché betonové prvky pro základní případy namáhání a zděné konstrukce. Studen po úspěšném absolvování předmětu zná zásady navrhování betonových prvků (krytí výztuže, stykování výztuže) a zásady návrhu dle Eurococodu. Umí navrhnout a posoudit betonové prutové konstrukce na základní druhy namáháni (tlak, ohyb a smyk). Dále umí navrhnout a posoudit jednoduché zděné konstrukce. Umí stanovit složení betonové směsi a zná technologické postupy výroby betonu a orientuje se v příměsích ovlivňujících vlastnosti betonové směsi. Je seznámen se základními druhy poruch a zná jejich příčiny.Prakticky umí zpracovat výktes tvaru konstrukce a výkres výztuže.
Osnova
 • 1. Beton jako stavební materiál, jeho použití, výhody, možnosti.

 • 2. Druhy betonu, betonářská výztuž

 • 3. Technologie výroby betonu a návrh betonové směsi

 • 4. Technologie provádění betonových konstrukcí

 • 5. Zásady navrhování prvků betonových konstrukcí, krytí výztuže, stykování výztuže

 • 6. Mezní stavy a zásady návrhu podle Eurokodu

 • 7. Návrh prvků z prostého betonu

 • 8. Návrh prvku namáhaného na ohyb

 • 9. Návrh prvku namáhaného smykem a tlakem

 • 10. Zásady vyztužování základních prvků – desky, trámy a sloupy

 • 11. Stanovení použitelnosti betonových konstrukcí

 • 12. Materiály pro zděné konstrukce a jejich uspořádání v konstrukci, pevnost a deformační vlastnosti zdiva

 • 13. Zděné konstrukce – technologie provádění, navrhování

Literatura
  povinná literatura
 • KOŠATKA, P, LORENZ, K, VAŠKOVÁ J. Zděné konstrukce 1. Praha : ČVUT, 2006. ISBN 978-80-01-03463-7.
 • PROCHÁZKA, J.,KOHOUTKOVÁ A, VAŠKOVÁ, J. Příklady navrhování betonových konstrukcí - 1. Praha : ČVUT 2007, ISBN 978-80-01-03675-4.
 • PROCHÁZKA, J., ŠTĚPÁNEK, P., KRÁTKÝ, J., KOHOUTKOVÁ, A., VAŠKOVÁ, J. Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu, Praha : ČBS Servis, s. r. o., 2007. ISBN 978-80-903807-5-2.
  doporučená literatura
 • ČSN EN 1992-1-2
 • ČSN EN 1996-1-1
 • M. Zich, a kol. : Příklady posouzení betonových prvků dle eurokódů, Verlag dashofer 2010, ISBN 978-80-86897-38-7
 • J.Procházka, J. Šmejkal, Jan L. Vítek, J. Vašková : Navrhování betonových konstrukcí příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2, ČKAIT, 2010 ISBN 978-80-87438-03-9
 • ČSN EN 1992-1-1,
 • P. Košatka, I. Broukalová : Navrhování zděných konstrukcí příručka k ČSN EN 1996-1-1, ČKAIT, 2010, ISBN 978-80-87438-02-2
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
tutoriál
konzultace
projekt
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky6 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál 25
Příprava na závěrečný test2020
Vypracování projektu1313
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi1320
Celkem:7878
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
projekt - semestrální 30 %
Podmínky testu
Podmínky testu: Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body z~průběžného hodnocení (30 - 0): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0. Informace učitele: Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Informace učitele
Pro prezenční formu je povinná 70% docházka.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021.