BZK_a Betonové a zděné konstrukce

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2018
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (cvičící)
Garance
Ing. Jaroslav Staněk, DiS.
Centrum celoživotního vzdělávání - Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání - Prorektor pro studium a informatiku - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra stavebnictví - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BZK_a/CCV: Ne 18. 3. 8:00–12:55 A3, Ne 13. 5. 9:40–12:55 A3, L. Podolka
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Student rozumí tvorbě vnitřních sil na základních druzích nosníků a dovede určit napjatost průřezů. Zná nauku o cementu, betonu a betonářské oceli v rozsahu SHM1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 125 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/125, pouze zareg.: 0/125
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy technologie výroby betonové směsi a s faktory ovlivňujícími její vlastnosti. Vysvětlit technologii provádění betonových konstrukcí a jejich armování, kontrolu jakosti a metody zkoušení. Dále naučit studenty navrhovat jednoduché betonové prvky pro základní případy namáhání a zděné konstrukce. Student po úspěšném absolvování předmětu zná zásady navrhování betonových prvků (krytí výztuže, stykování výztuže) a zásady návrhu dle Eurococodu. Umí navrhnout a posoudit betonové prutové konstrukce na základní druhy namáhání (tlak, ohyb a smyk). Dále umí navrhnout a posoudit jednoduché zděné konstrukce. Umí stanovit složení betonové směsi a zná technologické postupy výroby betonu a orientuje se v příměsích ovlivňujících vlastnosti betonové směsi. Je seznámen se základními druhy poruch a zná jejich příčiny.Prakticky umí zpracovat výkres tvaru konstrukce a výkres výztuže.
Osnova
  • 1. Beton jako stavební materiál, jeho použití, výhody, možnosti. ­ 2. Druhy betonu, betonářská výztuž ­ 3. Technologie výroby betonu a návrh betonové směsi a technologie provádění betonových konstrukcí ­ 4. Zásady navrhování prvků betonových konstrukcí, krytí výztuže, stykování výztuže ­ 5. Mezní stavy a zásady návrhu podle Eurokodu ­ 6. Návrh prvků z prostého betonu ­ 7. Návrh prvku namáhaného na ohyb ­ 8. Návrh prvku namáhaného smykem ­ 9. Návrh prvku namáhaného tlakem ­ 10. Zásady vyztužování základních prvků – desky, trámy a sloupy ­ 11. Stanovení použitelnosti betonových konstrukcí ­ 12. Materiály pro zděné konstrukce a jejich uspořádání v konstrukci, pevnost a deformační vlastnosti zdiva ­ 13. Zděné konstrukce – technologie provádění, navrhování
Literatura
    povinná literatura
  • PROCHÁZKA, J.,KOHOUTKOVÁ A, VAŠKOVÁ, J. Příklady navrhování betonových konstrukcí - 1. Praha : ČVUT 2006, ISBN 978-80-01-03675-4.
  • KOŠATKA, P, LORENZ, K, VAŠKOVÁ J. Navrhování zděných konstrukcí. Praha : ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03463-1.
  • PROCHÁZKA, J., ŠTĚPÁNEK, P., KRÁTKÝ, J., KOHOUTKOVÁ, A., VAŠKOVÁ, J. Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu, Praha : ČBS Servis, s. r. o., 2007. ISBN 978-80-903807-5-2.
    doporučená literatura
  • PUME, D., KOŠATKA, P. Betonové konstrukce 20 – Zděné konstrukce. Navrhování podle Eurokódu 6 I. a II. díl, Praha : ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02983-2.
  • PUME, D., KOŠATKA, P. Betonové konstrukce 20 – Zděné konstrukce. Navrhování podle Eurokódu 6 II. díl, Praha : ČVUT, 2002. ISBN 80-01-01884-9.
Organizační formy výuky
přednáška
cvičení
konzultace
domácí úkol
Komplexní výukové metody
frontální výuka
projektová výuka
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
test - průběžný 6 %
seminární práce 24 %
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021.