ACJ_3z Anglický jazyk III

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniel Raušer (cvičící)
Mgr. Renata Sádlová (cvičící)
Mgr. Libuše Turinská (cvičící)
Mgr. Jana Vlasáková (cvičící)
Mgr. Petr Sádlo (pomocník)
Mgr. Karim Sidibe (pomocník)
Garance
Mgr. Libuše Turinská
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ACJ_3z/T1: Ne 11. 10. 8:00–9:30 B2, 9:40–11:10 B2, 11:25–12:55 B2, So 14. 11. 8:00–9:30 B1, 9:40–11:10 B1, So 12. 12. 8:00–9:30 B3, 9:40–11:10 B3, 11:25–12:55 B3, R. Sádlová
ACJ_3z/S01: Út 9:40–11:10 N106, Čt 13:05–14:35 N106, L. Turinská
ACJ_3z/S02: Po 13:05–14:35 N108, St 9:40–11:10 N108, J. Vlasáková
ACJ_3z/S03: Út 11:25–12:55 N112, Čt 14:50–16:20 N112, D. Raušer
Předpoklady
doporučené absolvování a úspěšné zakončení těchto předmětů: ACJ_1z a ACJ_2z (znalost jazyka na úrovni B1)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení jazykových dovedností a znalostí z úrovně B1 na B1+ dle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky, osvojení si všeobecné slovní zásoby a dovedností v kategorii poslechu, čtení, konverzaci i písemném projevu. Po úspěšném absolvování předmětu studenti rozumí delším promluvám a přednáškám, dokáží sledovat výměnu názorů a zapojit se do diskuze na obecné téma. Rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat, článkům a zprávám zabývající se současnými problémy, rozumí textům současné prózy. Dokáží se účastnit rozhovoru plynule a spontánně, jsou schopni se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti/ky schopni:
- obsáhleji sdělovat své dotazy a vysvětlit dané problémy;
- poskytnout konkrétní informace požadované v rozhovoru či konzultaci;
- shrnout či vyjádřit (ústně nebo písemně) svůj názor na povídku, článek, diskusi či dokumentární pořad a podrobně odpovědět na další otázky;
- provést připravený rozhovor, poslouchat a ověřit uvedené informace, ačkoliv může být občas nutné požádat o zopakování, pokud odpověď druhé osoby bude rychlá nebo delší;
- popsat jak provádět různé činnosti a uvést podrobné pokyny;
- s určitou sebejistotou si vyměňovat obsah nashromážděných věcných informací o známých (rutinních) a nevšedních záležitostí ve svém oboru či oblasti zájmu.
Osnova
 • Osnova předmětu:
 • 1. Jídlo a restaurace;
 • 2. Přítomný čas prostý a průběhový
 • 3. Slovesa nevyskytujcí se v průběhových časech
 • 4. Sport a podvádění
 • 5. Minulé časy
 • 6. Rodina a osobnost;
 • 7. Budoucí časy
 • 8. Peníze;
 • 9. Předpřítomný čas vs. minulý čas
 • 10. Životní změny;
 • 11. Předpřítomný čas průběhový
 • 12. Silná a slabá adjektiva
 • 13. Stupňování, doprava a dopravní prostředky
 • 14. Novodobé způsoby;
 • 15. Modální slovesa pro vyjádření nutnosti a doporučení
 • 16. Mobilní telefony a komunikační technologie
 • 17. Popis lidí, slovní zásoba na téma popis lidí
 • 18. Modální slovesa pro vyjádření možnosti
 • 18. Úspěch a neúspěch, Opisná vazba be able to
 • 19. Přídavná jména ed/ing
 • 20. Vzdělání, školství
 • 21. První typ podmínkových vět
 • 22. Časové věty, časové spojky
 • 23. Bydlení
 • 24. Vazba used to, usually
 • 25. Přátelství, mezilidské vztahy
 • 26. Shrnutí učiva
Literatura
  povinná literatura
 • LATHAM-KOENIG, Christina. New English file: Intermediate. Student's book. Oxford University Press, 2009. ISBN 9780194519106.
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, x, 380 s. ISBN 978-0-521-18906-4.
Organizační formy výuky
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Průběžné hodnocení11 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2850
Příprava na závěrečný test1237
Závěrečný test11
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5216
Celkem:104104
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
Průběžné hodnocení 30 %
Podmínky testu
Prezenční forma studia

Závěrečný test - 70 % (0 - 70 bodů) a průběžné hodnocení - 30 % (0 - 30 bodů). Průběžné hodnocení probíhá podle harmonogramu sestaveného vyučujícím a stejně jako závěrečný test vyžaduje znalosti jazyka na úrovni B1+ dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Bodové hodnocení odpovídá procentuálnímu poměru metod hodnocení (průběžné hodnocení maximálně 30 bodů a závěrečný test max. 70 bodů. Maximální počet bodů z~obou částí je tedy 100). Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba dosáhnout minimálně 70%, tedy 70 bodů z~obou částí dohromady.

Průběžné hodnocení

Prezentace - 30 % (tj. 30 bodů)

Závěrečné hodnocení

Závěrečný test prostřednictví odpovědníku v~IS - 70 % (tj. 70 bodů)

Kombinovaná forma studia

Závěrečný test - 100 % (0 - 100 bodů). Maximální počet bodů je 100. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba dosáhnout minimálně 70%, tedy 70 bodů.

Závěrečné hodnocení

Závěrečný test prostřednictví odpovědníku v~IS - 100 % (tj. 100 bodů)

Navazující předměty
Informace učitele
Výuka bude probíhat formou předem natočeného výkladu vloženého do IS, kde bude k dispozici studentům + v reálném čase výuky (dle rozvrhu) bude prostřednictvím MS Teams prostor na konzultace a dotazy studentů k danému semináři.
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2021, zima 2021.