ACJ_3z Anglický jazyk III

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2019
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniel Raušer (přednášející)
Mgr. Jitka Janoušková (pomocník)
Mgr. Petr Sádlo (pomocník)
Mgr. Karim Sidibe (pomocník)
Mgr. Věra Sládková (pomocník)
Mgr. Libuše Turinská (pomocník)
Garance
Ing. Jaroslav Staněk, DiS.
Centrum celoživotního vzdělávání - Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání - Prorektor pro studium a informatiku - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ACJ_3z/CCV: So 13. 4. 9:40–12:55 D616, So 4. 5. 9:40–12:55 D616, D. Raušer
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Doporučené absolvování předmětů ACJ_1 a ACJ_2 - znalost jazyka na úrovni B1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení jazykových dovedností a znalostí z úrovně B1 na B1+ dle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky, osvojení si všeobecné slovní zásoby a dovedností v kategorii poslechu, čtení, konverzaci i písemném projevu.
Výstupy z učení
Student rozumí delším promluvám a přednáškám, dokáže sledovat výměnu názorů a zapojit se do diskuze na obecné téma. Rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat, článkům a zprávám zabývající se současnými problémy, rozumí textům současné prózy. Dokáže se účastnit rozhovoru plynule a spontánně, je schopen se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat. Umí napsat srozumitelné texty na téma související s jeho zájmy. Umí napsat pojednání, zprávu, předat informaci, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovede zdůraznit, čím jsou pro něj události a zážitky osobně důležité.
Osnova
  • Osnova: 1. Jídlo a restaurace 2. Sport 3. Rodina a osobnost 4. Peníze 5. Životní změny 6. Novodobé způsoby 7. Mobilní telefony, komunikační technologie 8. Popisování osob, první dojem 9. Pocity 10. Vzdělávání 11. Formální a neformální psaní 12. Přátelství a vztahy 13. Ústní pohovor
Literatura
    povinná literatura
  • LATHAM-KOENIG, Christina. New English file: Intermediate. Student's book. Oxford University Press, 2009. ISBN 9780194519106.
    doporučená literatura
  • MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, x, 380 s. ISBN 978-0-521-18906-4.
Organizační formy výuky
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
projektová výuka
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2860
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi5220
Celkem:8080
Metody hodnocení a jejich poměr
Prezenční studium -ústní zkouška 30 %
Prezenční studium - písemný test 70 %
Kombi studium - pouze písemný test 100 %
Podmínky testu
Prezenční studium: Napsat závěrečný test a absolvovat ústní pohovor. Ústní pohovor se koná podle harmonogramu sestaveného vyučujícím. Závěrečný test vyžaduje znalosti jazyka na úrovni B1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky. Bodové hodnocení odpovídá procentuálnímu poměru metod hodnocení (ústní pohovor maximálně 30 bodů a závěrečný test max. 70 bodů. Maximální počet bodů z~obou částí je tedy 100). Celková klasifikace předmětu, tj. body za test (70 - 0) + body za ústní pohovor (30 - 0): započteno 100 – 70, možnost opakovat test 69,99 – 30, nezapočteno 29,99 - 0. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba dosáhnout minimálně 70%, tedy 70 bodů z~obou částí dohromady. Pro studenty kombinovaného studia: Závěrečný test na konci semestru. Podmínkou absolvování předmětu je minimálně 70% úspěšnost v~závěrečném testu, tj. minimálně 70 bodů ze 100. Maximální možný počet bodů je tedy 100. Celková klasifikace předmětu je 100 – 70: započteno, 69,99 – 30: nezapočteno, s~možností opakovat test, 29,99 – 0: nezapočteno. Závěrečný test zahrnuje otázky v~celé šíři úrovně B1 (ne pouze z~učebnice). Předmět je možno uznat pouze na základě předložení platného certifikátu mezinárodně uznávané zkoušky na úrovni minimálně B2 nebo dokladu o~absolvování předmětu se shodnou anotací a osnovou.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, léto 2021, zima 2021.