MARK Marketing

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2019
Rozsah
4/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Petra Martíšková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marie Slabá, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Martin Vítek, Ph.D., MBA (cvičící)
Garance
Ing. Marie Slabá, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a marketingu - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra cestovního ruchu a marketingu - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MARK/A6: Ne 29. 9. 8:00–9:30 B1, 9:40–11:10 B1, 11:25–12:10 B1, Ne 27. 10. 13:05–14:35 B1, 14:50–16:20 B1, 16:30–17:15 B1, Ne 15. 12. 8:00–9:30 B1, 9:40–11:10 B1, P. Martíšková, M. Vítek
MARK/P01: Po 14:50–16:20 B1, Po 16:30–18:00 B1, P. Martíšková, M. Slabá
Předpoklady
MAX_KOMBINOVANYCH ( 212 ) && MAX_PREZENCNICH ( 356 )
zájem o marketing a propagaci
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámení se základy marketingu, vysvětlení a pochopení výchozích principů marketingu a základních marketingových pojmů ("4P" (produkt, cena, komunikační mix, distribuce), marketingový výzkum, segmentace, nákupní chování, atd.).
Absolvováním předmětu získá student komplexní přehled a znalosti z oblasti marketingu a díky projektovému přístupu k výuce bude absolvent schopen řešit reálné marketingové problémy.
Výstupy z učení
Úspěšný absolvent prakticky řeší základní marketingové problémy
dokáže určit základní segmentační kritéria pro vybraný produkt (výrobek, či službu)
je schopen analyzovat nástroje marketingového mixu (produkt, cena, komunikační mix, distribuce).
Absolvent je schopen navrhnout celkový marketingový výzkum a správně připravit a zpracovat dotazníkové šetření.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu, historický vývoj marketingu. Seznámení s prací v semestru. Vytvoření týmů pro skupinový projekt. Zadání prvního dílčího úkolu skupinového projektu.
 • 2. Diskuze k prvnímu dílčímu úkolu. Marketingový informační systém, marketingový výzkum.
 • 3. Základní metody marketingového výzkumu.
 • 4. Diskuze k prvnímu dílčímu úkolu. Kupní chování zákazníků.
 • 5. Proces STP - Segmentace, targeting, positioning.
 • 6. Marketing a marketingový mix.
 • 7. Produkt. Zadání druhého dílčího úkolu skupinového projektu.
 • 8. Cena. Zadání třetího dílčího úkolu skupinového projektu.
 • 9. Marketingová komunikace.
 • 10. Diskuze k druhému a třetímu dílčímu úkolu. Distribuce. Zadání čtvrtého a pátého dílčího úkolu skupinového projektu.
 • 11. Diskuze ke čtvrtému a pátému dílčímu úkolu. Marketing služeb a neziskového sektoru.
 • 12. Marketingové aplikace. Prezentace projektu.
 • 13. Marketing a globální trhy. Prezentace projektu.
Literatura
  povinná literatura
 • SLABÁ, Marie. Marketing: studijní opora pro kombinované studium : bakalářský studijní program. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7468-013-7.
 • KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
 • KARLÍČEK, Miroslav a kol. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 255 s. ISBN 978-80-247-4208-3.
 • KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. In Expert. Praha: Grada, 2004. 855 s. Expert. ISBN 80-247-0513-3. info
  doporučená literatura
 • KARLÍČEK, M., 2016. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5769-8.
 • VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb : efektivně a moderně. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. 268 s. ISBN 978-80-247-5037-8. info
 • KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Principles of marketing. 15th global ed. Harlow: Pearson, 2014. 716 s. ISBN 978-0-273-78699-3. info
Organizační formy výuky
přednáška
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
projektová výuka
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál 20
Příprava na závěrečný test81103
Zpracování projektu2222
Účast na přednáškách5210
Účast na závěrečném testu11
Celkem:156156
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 70 %
zpracování skupinového projektu 20 %
účast na přednáškách/tutoriálech 10 %
Podmínky testu
Prezenční forma studia

Závěrečný test 70 %

Zpracování skupinového projektu a jeho prezentace 20 %

Aktivní účast na přednáškách 10 %

Kombinovaná forma studia

Závěrečný test 70 %

Zpracování skupinového projektu 20 %

Pasivní účast na přednáškách 5 %

Aktivní účast na přednáškách 5 %

Úspěšné absolvování závěrečného testu.Pro úspěšné splnění předmětu je nutné dosáhnout 70 % hodnoty možných bodů za níže stanovených podmínek. Celková klasifikace předmětu, tj. body za test: A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 – 0.

Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, léto 2019, zima 2020.