MARK Marketing

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2019
Rozsah
4/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Roman Švec, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Jaroslav Staněk, DiS.
Centrum celoživotního vzdělávání - Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání - Prorektor pro studium a informatiku - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra cestovního ruchu a marketingu - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MARK/CCV: St 24. 4. 11:25–16:20 N121, R. Švec
Předpoklady
OBOR ( CAP )
zájem o marketing a propagaci
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámení se základy marketingu, vysvětlení a pochopení výchozích principů marketingu a základních marketingových pojmů ("4P" (produkt, cena, komunikační mix, distribuce), marketingový výzkum, segmentace, nákupní chování, atd.).
Absolvováním předmětu získá student komplexní přehled a znalosti z oblasti marketingu.
Výstupy z učení
Úspěšný absolvent prakticky řeší základní marketingové problémy
dokáže určit základní segmentační kritéria pro vybraný produkt (výrobek, či službu)
je schopen analyzovat nástroje marketingového mixu (produkt, cena, komunikační mix, distribuce).
Absolvent je schopen navrhnout celkový marketingový výzkum a správně připravit a zpracovat dotazníkové šetření.
Osnova
 • 1. Úvod do předmětu, historický vývoj marketingu.
 • 2. Marketingový informační systém, marketingový výzkum.
 • 3. Základní metody marketingového výzkumu.
 • 4. Kupní chování zákazníků.
 • 5. Proces STP - Segmentace, targeting, positioning.
 • 6. Marketing a marketingový mix.
 • 7. Produkt.
 • 8. Cena.
 • 9. Marketingová komunikace a komunikační mix.
 • 10. Distribuce.
 • 11. Marketing služeb a neziskového sektoru.
 • 12. Marketingové aplikace.
 • 13. Marketing a globální trhy
Literatura
  povinná literatura
 • SLABÁ, Marie. Marketing: studijní opora pro kombinované studium : bakalářský studijní program. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7468-013-7.
 • JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2. rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 362 s. ISBN 978-80-247-4670-8.
 • KARLÍČEK, Miroslav a kol. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 255 s. ISBN 978-80-247-4208-3.
 • KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
  doporučená literatura
 • KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 213 s. ISBN 978-80- 247-3541-2.
 • KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 304 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3527-6.
Organizační formy výuky
přednáška
tutoriál
Komplexní výukové metody
frontální výuka
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky2446
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál 46
Příprava na závěrečný test80100
Účast na přednáškách5210
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi 10
Celkem:156212
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 100 %
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.