PRI_z Podnikové řízení

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2018
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD. (cvičící)
Mgr. Pavel Sládek, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Jan Váchal, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Ing. Jan Váchal, CSc.
Katedra managementu - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra managementu - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PRI_z/D7: Ne 30. 9. 8:00–9:30 B1, 9:40–11:10 B1, 11:25–12:55 B1, So 10. 11. 8:00–9:30 B1, 9:40–11:10 B1, So 8. 12. 13:05–14:35 B2, 14:50–16:20 B2, 16:30–18:00 B2, J. Dobrovič
PRI_z/P01: Út 9:40–11:10 B1, J. Straková
PRI_z/S01: St 8:00–9:30 E4, P. Sládek
PRI_z/S02: St 9:40–11:10 B1, P. Sládek
PRI_z/S03: Čt 8:00–9:30 E5, P. Sládek
PRI_z/S04: Čt 9:40–11:10 E5, P. Sládek
Předpoklady
Nejsou požadovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy podnikového řízení. Studenti získají znalosti o charakteru a náplni manažerských funkcí, postavení a profilu manažera, stylech manažerské práce, podnikových organizačních strukturách a principech jejich projekce, seznámeni budou s principy vedení lidských zdrojů. Studenti pochopí význam komunikačních a kontrolních podnikových systémů, způsobů rozhodování na jednotlivých řídících úrovních.
Úspěšný absolvent: - umí popsat a definovat charakter a náplň manažerských funkcí, postavení a profil manažera, styly manažerské práce, podnikové organizační struktury a principy jejich projekce a zásady vedení lidských zdrojů - umí vysvětlit význam podnikového řízení a jednotlivých manažerských funkcí, manažerských stylů řízení, podnikových systémů a zásady řízení lidských zdrojů - umí vydefinovat základní formy motivace a stimulace zaměstnanců v zaměstnanecké praxi - aplikuje získané znalosti na praktickém příkladu (návrh organizačních a řídicích struktur, vymezení stylu řízení, návrh motivačního a stimulačního systému, stanovení pozice firmy na trhu a jeho postavení v tržním prostředí)
Výstupy z učení
- rozumí základní teorii z oblasti podnikového řízení (rozdíl mezi řízení a vedením, manažer, typologie manažera, profil, osobnost a role manažera), - chápe vývojové směry managementu - umí vydefinovat podnik jako systém, pojmy podnikání, podnikavost, primární a sekundární funkce podniku - zná základní styly řídící práce - umí charakterizovat obsahovou náplň základních manažerských funkcí (plánování, organizování, rozhodování, vedení, řízení lidských zdrojů, komunikace a kontrola) - ovládá zásady projekce klasických a moderních organizačních struktur - umí charakterizovat podnikové prostředí.
Osnova
 • 1. Vymezení pojmu management
 • 2. Postavení, profil a osobnost manažera, vznik manažera
 • 3. Podnik – podnikání, funkčnost podniku
 • 4. Okolí podniku, vnitřní a vnější prostředí
 • 5. Plánování jako manažerská funkce
 • 6. Podnikatelská pozice firmy a podnikové portfolio
 • 7. Prvky a vazby organizační struktury
 • 8. Podnikové organizační struktury
 • 9. Personální činnost v podniku
 • 10. Vedení lidí, motivace a stimulace pracovníků
 • 11. Rozhodování a rozhodovací procesy
 • 12. Komunikace v procesu řízení
 • 13. Podniková kontrola
Literatura
  povinná literatura
 • VÁCHAL, Jan, Petra PÁRTLOVÁ a Jarmila STRAKOVÁ. Podnikové řízení I : studijní opora pro kombinované studium. 2. uprav. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 93 s. ISBN 978-80-87278-85-7. info
 • VÁCHAL, J., VOCHOZKA, M. a kol. Podnikové řízení. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 688 s. ISBN 978-80-247-4642-5.
  doporučená literatura
 • TRUNEČEK, Jan. Management znalostí. In C.H. Beck pro praxi. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2004. 131 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-884-3. info
 • VEBER, Jaromír. Management : základy, prosperita, globalizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000. 700 s. ISBN 80-7261-029-5. info
 • TRUNEČEK, Jan. Management v informační společnosti : učební texty pro bakalářské studium. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1997. 228 s. ISBN 80-7079-201-9. info
  neurčeno
 • STŘÍŽOVÁ, V. Organizace, Informace, Management. Praha : VŠE, 2005. ISBN 80-245-0924-5.
 • MLÁDKOVÁ, L. Management znalostí. Praha : VŠE, 2005. ISBN 80-245-0878-8.
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
brainstorming
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky10 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1046
Příprava na závěrečný test3232
Vypracování seminární práce a její prezentace2626
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2626
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
prezentace 10 %
seminární práce 20 %
Podmínky testu
Součástí průběžného hodnocení je odevzdání seminární práce a její prezentace. Za seminární práci může student získat max. 20 bodů, za její prezentaci max. 10 bodů. Tato seminární práce a její obhajoba je zároveň součástí předmětu MOP a jeho hodnocení. Z~písemné zkoušky může student obdržet max. 70 bodů, Celkové hodnocení je součtem bodů za seminární práci, prezentaci a písemnou zkoušku:

A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.

Navazující předměty
Informace učitele
Aktuální opora z roku 2012 je uvedena v povinné literatuře. V součané době se připravuje nové aktualizované vydání stávající opory (e-learningová forma) Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro studenty prezenční formy studia je na kontaktní výuce, tj. vše kromě přednášek, povinná 70% účast. Attendance in lessons is defined in a separate internal standard of ITB (Evidence of attendance of students at ITB). It is compulsory, except of the lectures, for full-time students to attend 70 % lesson of the subjet in a semester. Formální uspořádání seminární práce (realizované v rámci kurzu Podnikové řízení 1) vychází z běžně používaného členění vědeckých prací na titulní list, obsah, úvod, cíl práce, teoreticko-metodologickou část (literární rešerše, hypotézy, metodika práce), aplikační část, návrhy opatření, závěr, seznam použité literatury, přílohy. Seminární práce má charakter odborného textu (vědecká práce). Musí mít rozsah minimálně 10 normostran (1 NS = 1800 znaků včetně mezer). Úvodní strana, seznam použité literatury, přílohy a souhrn se do minimálního rozsahu nezapočítávají. Doporučený rozsah celé seminární práce je 15 normostran. Student musí v seminární práci povinně citovat minimálně 10 zdrojů, z toho maximálně 1 skripta (vysokoškolskou učebnici), minimálně 1 cizojazyčný zdroj(citáty z něj nutné přeložit do českého jazyka) a minimálně 2 časopisecké studie z různých odborných časopisů. Za zdroje považujeme tištěné knihy, odborné časopisy, sborníky z konferencí, statistické ročenky, právní předpisy apod. Citace a seznam použité literatury se zpracovávají dle předpisu VŠTE - viz skripta VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Pavel ROUSEK. Metodika psaní odborných prací na VŠTE : skripta. 2. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 165 s. ISBN 978-80-7468-027-4. Student vkládá seminární práci a prezentaci pouze do odevzdávárny předmětu Podnikové řízení 1. Pokud má student uznaný předmět Podnikové řízení 1 z jiné vysoké školy, obrátí se ihned na začátku semestru na přednášejícího MOPu, a domluví si s ním téma seminární práce a prezentace.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, léto 2021.