SED_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2012
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc. (cvičící)
Mgr. Věra Filipová (cvičící)
Milan Hájek (pomocník)
Garance
Mgr. Věra Filipová
Centrum jazykových služeb - Ústav podnikové strategie - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Předpoklady
OBOR ( CAP )
Studentům se doporučuje znalost španělského jazyka na úrovni A1 (nebo se této úrovni blížící) Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Zvládají krátkou společenskou konverzaci a užívají přitom odpovídající gramatické struktury.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu SED_3 je rozšířit si další jazykové dovednosti nezbytné pro běžnou ústní a písemnou komunikaci ve studovaném jazyce. Absolvováním tohoto předmětu studenti získají následující jazykové kompetence:
- rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají
- dokáží pochopit smysl krátkých a jasných zpráv nebo hlášení
- umí číst krátké a jednoduché texty (osobní dopis, jízdní řád apod.)
- částečně zvládají krátkou společenskou konverzaci
- vytvářejí jednoduché písemnosti (poděkování, krátký dopis)
Studenti předmětu dosáhnou na konci semestru v produktivních a receptivních dovednostech úrovně A1+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v rozsahu stanovených tematických okruhů (lekce 7 - 8 povinné literatury). Seminář je rozšířen o profesně odbornou složku odpovídající úrovni A1 - A2 SERRJ (témata - Ekonomické systémy,Srovnání tržní a plánované ekonomiky, Marketing,Poptávka a nabídka v tržní ekonomice,Reklama,Právní formy podnikání). Student tak ukončuje předmět SED_3 vybaven znalostí základních ekonomických termínů a dějů.)
Osnova
 • 1. Vyjádření probíhajícího děje
 • 2. Srovnávání
 • 3. Oblečení. Obchodní domy.
 • 4. Ekonomické systémy
 • 5. Nakupování, slevy
 • 6. Podnikání
 • 7. Použití sloves SER a ESTAR
 • 8. Charakterové vlastnosti. Vyjádření pocitů.
 • 9. Ústní projevy studentů I
 • 10. Marketing - reklama
 • 11. V restauraci - jídelní lístek
 • 12.Banka
 • 13. Ústní projevy studentů II
Literatura
 • MORENO, C., MORENO, V., ZURITA., P. Avance (Nivel elemental). Madrid : Sgel, 2007. 190 s. ISBN 978-84-7143-894-2.
 • LOESSIN, M., M., A., SÁNCHEZ LÓPEZ, E. Španělská gramatika. Brno : Computer Press, 2007. 138 s. ISBN 978-80-251-1700-2.
 • Španělsko-český česko španělský kapesní slovník. Brno : Lingea. 2008, 800 s. ISBN 978-80-87062-29-6.
 • Česko-španělský mluvník. Brno : Lingea. 2008. 448 s. ISBN 978-80-87062-37-1.
Organizační formy výuky
seminář
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test7 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál9 
Příprava na závěrečný test7 
příprava na ústní projev3 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi26 
Celkem:520
Metody hodnocení a jejich poměr
ústní projev
Podmínky testu
Napsat 2 testy - průběžný a závěrečný (lekce 7. až 8.)- a prezentovat 1 ústní projev.

Test 1 se píše v~polovině semestru, test 2 v~závěru semestru, ústní projev se koná podle harmonogramu, který sestavuje konkrétní vyučující předmětu.

Bodové hodnocení odpovídá procentuálnímu poměru metod hodnocení (ústní projev maximálně 20 bodů, test 1 maximálně 40 bodů, test 2 maximálně 40 bodů, maximální počet bodů ze všech tří částí 100. Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba dosáhnout minimálně 70%, tedy 70 bodů ze všech tří částí celkem.

Informace učitele
Další informace k organizaci výuky předmětu SED_3:
1. Student plní vyučujícím zadané dílčí úkoly a aktivně se zúčastňuje výuky. Rozsah učiva pro SED_3 je 7. a 8. lekce povinné literatury.
2. Na seminářích se povolují maximálně 4 absence. Vyšší absence bude posuzována individuálně a bude omlouvána pouze ve zcela výjimečných a odůvodněných případech (hospitalizace apod.)
3. V případě nesplnění podmínek zápočtu v řádném termínu má student právo na jeden opravný termín, ale pouze v případě, že průběžné testy napsal alespoň na 30% (viz Studijní a zkušební řád VŠTE, článek 17, Zápočet). Tento termín vypisuje konkrétní vyučující předmětu ve zkouškovém období téhož semestru.
4. Student, který německý jazyk zvládá na vyšší úrovni než A1 SERRJ, má možnost absolvovat na začátku semestru v termínu stanoveném garantem předmětu, tzv. celosemestrální test. Tento test se skládá z 50 otázek a pro jeho úspěšné zvládnutí je třeba dosáhnout 70%. Testovaný rozsah učiva je lekce 6. a 7. povinné literatury. Pokud student splní výše uvedené podmínky, je mu udělen zápočet a nemusí tak docházet na semináře v aktuálním semestru. Avšak v případě neúspěšnosti v celosemestrálním testu student vyčerpá svůj řádný termín a může se zúčastnit až opravného termínu (viz bod 3).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, léto 2011, zima 2011, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016.