MVD_z Technologie a řízení dopravy - VD

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Vladimír Ľupták, PhD. (cvičící)
Garance
Ing. Vladimír Ľupták, PhD.
Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD_z/P01: každý lichý pátek 8:00–9:30 B1, každý lichý pátek 9:40–11:10 B1, V. Ľupták
MVD_z/S01: každý lichý pátek 11:25–12:55 D516, každý lichý pátek 13:05–14:35 D516, V. Ľupták
MVD_z/T1: So 3. 4. 8:00–9:30 E4, 9:40–11:10 E4, 11:25–12:55 E4, Ne 2. 5. 11:25–12:55 E5, 13:05–14:35 E5, 14:50–16:20 E5, Ne 16. 5. 11:25–12:55 E5, 13:05–14:35 E5, V. Ľupták
Předpoklady
( OBOR ( TRDp ) && UDO Úvod do dopravy a přepravy ) || ( OBOR ( TRDk ) && UDO Úvod do dopravy a přepravy ) || ( OBOR ( TDPp )) || ( OBOR ( TDPk ))
Základní znalost výpočetní techniky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou technologie a řízení vodní dopravy – vnitrozemské vodní i námořní. Studenti se seznamují s národní i mezinárodní legislativou a obchodními podmínkami ve vodní dopravě, s přístavními procesy překládky nákladu, se základními systémovými technologickými prvky a technikou a s významem vodní dopravy jako takové.
Výstupy z učení
Studenti jsou po absolvování předmětu schopni orientovat se v problematice technologii vnitrozemské vodní dopravy a námořní dopravy, umí charakterizovat jednotlivé zákonitosti a specifika vodní dopravy a orientují se v přepravních podmínkách a dokumentaci používaných na vnitrozemských vodních tocích v Evropě a v námořní dopravě.
Osnova
  • 1. Vnitrozemská vodní doprava. Základní charakteristiky. Předpoklady rozvoje vodní dopravy. Současné vývojové trendy. 2. Lodě a lodní systémy. Druhy plavidel ve vnitrozemské a námořní plavbě. 3. Infrastruktura vodní dopravy. Vnitrozemské vodní cesty. Geografie plavební sítě. 4. Dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN). 5. Technologie a provozní režimy na vnitrozemských vodních cestách. 6. Přístavy na vnitrozemské vodní cestě. Přístavy jako logistické uzly. 7. Technické vybavení přístavů. Terminály kombinované dopravy. Sklady a skladování kontejnerů. 8. Ukazatelé výkonu přístavní činnosti. Výkony ve vodní dopravě. 9. Přeprava nákladu po Dunaji, Rýnu a Labi - právní rámec přepravy nákladu v kontejnerech, vznik přepravní smlouvy, přepravné dokumenty, zodpovědnost smluvních stran. 10. Podnikání ve vodní dopravě. Provozní náklady vodní dopravy. Přepravní podmínky vodní dopravy. 11. Provozovatelé vodní dopravy. Dopravci (rejdaři). Provozovatelé přístavů. Státní správa ve vodní dopravě. 12. Námořní doprava. Mezinárodní právní předpisy v námořní dopravě. 13. Přepravní podmínky a přepravní dokumenty v trampové a linkové námořní dopravě. Provozovatelé námořní dopravy. Provozovatelé námořních přístavů.
Literatura
    povinná literatura
  • ROŽEK, Petr. Námořní doprava. Vyd. 1. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2007. 79 s. ISBN 978-80-86530-39-0. Obsah info
  • NOVÁK, Radek. Námořní přeprava. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 271 s. ISBN 80-7357-070-X. info
  • KUBEC, Jaroslav a Karel PELOUCH. Technologie a řízení dopravy 5 : vnitrozemská vodní doprava : letecká doprava. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997. 118 s. ISBN 80-7194-091-7. info
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
laboratorní cvičení
exkurze - odborná
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
partnerská výuka
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
e-learning
exkurze
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test1414
Příprava na přednášky13 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál1352
Příprava na závěrečný test1414
Vypracovaní referátu a seminární práce2424
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2626
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
seminární práce 30 %
Podmínky testu
Zkouška se skládá z~písemné části. Zároveň studenti v~průběhu semestru musejí včas vypracovat semestrální práci. Celková klasifikace předmětu, tj. body ze zkouškového testu (70 bodů) + body z~průběžného hodnocení (30 bodů): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Informace učitele
Účast na výuce ve všech formách řeší samostatná vnitřní norma VŠTE (Evidence docházky studentů na VŠTE). Pro předmnět je schválená nesledovaná docházka.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/leto2021/MVD_z