MVD_z Technologie a řízení dopravy - VD

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
léto 2020
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Vladimír Ľupták, PhD. (cvičící)
Garance
Ing. Vladimír Ľupták, PhD.
Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Katedra dopravy a logistiky - Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD_z/D7: So 14. 3. 8:00–9:30 A5, 9:40–11:10 A5, So 28. 3. 8:00–9:30 A5, 9:40–11:10 A5, 11:25–12:55 A5, So 25. 4. 13:05–14:35 A5, 14:50–16:20 A5, 16:30–18:00 A5, V. Ľupták
MVD_z/P01: každý lichý čtvrtek 8:00–9:30 B3, každý lichý čtvrtek 9:40–11:10 B3, V. Ľupták
MVD_z/S01: každý lichý čtvrtek 14:50–16:20 A6, každý lichý čtvrtek 16:30–18:00 A6, V. Ľupták
MVD_z/S02: každý lichý pátek 9:40–11:10 B1, každý lichý pátek 11:25–12:55 B1, V. Ľupták
Předpoklady
( OBOR ( TRDp ) && UDO Úvod do dopravy a přepravy ) || ( OBOR ( TRDk ) && UDO Úvod do dopravy a přepravy ) || ( OBOR ( TDPp )) || ( OBOR ( TDPk ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou technologie a řízení vodní dopravy – vnitrozemské vodní i námořní. Studenti se seznamují s národní i mezinárodní legislativou a obchodními podmínkami ve vodní dopravě, s přístavními procesy překládky nákladu, se základními systémovými technologickými prvky a technikou a s významem vodní dopravy jako takové.
Výstupy z učení
Studenti jsou po absolvování předmětu schopni orientovat se v problematice technologii vnitrozemské vodní dopravy a námořní dopravy, umí charakterizovat jednotlivé zákonitosti a specifika vodní dopravy a orientují se v přepravních podmínkách a dokumentaci používaných na vnitrozemských vodních tocích v Evropě a v námořní dopravě.
Osnova
  • 1. Vnitrozemská vodní doprava. Základní charakteristiky. Předpoklady rozvoje vodní dopravy. Současné vývojové trendy. 2. Lodě a lodní systémy. Druhy plavidel ve vnitrozemské a námořní plavbě. 3. Infrastruktura vodní dopravy. Vnitrozemské vodní cesty. Geografie plavební sítě. 4. Dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN). 5. Technologie a provozní režimy na vnitrozemských vodních cestách. 6. Přístavy na vnitrozemské vodní cestě. Přístavy jako logistické uzly. 7. Technické vybavení přístavů. Terminály kombinované dopravy. Sklady a skladování kontejnerů. 8. Ukazatelé výkonu přístavní činnosti. Výkony ve vodní dopravě. 9. Přeprava nákladu po Dunaji, Rýnu a Labi - právní rámec přepravy nákladu v kontejnerech, vznik přepravní smlouvy, přepravné dokumenty, zodpovědnost smluvních stran. 10. Podnikání ve vodní dopravě. Provozní náklady vodní dopravy. Přepravní podmínky vodní dopravy. 11. Provozovatelé vodní dopravy. Dopravci (rejdaři). Provozovatelé přístavů. Státní správa ve vodní dopravě. 12. Námořní doprava. Mezinárodní právní předpisy v námořní dopravě. 13. Přepravní podmínky a přepravní dokumenty v trampové a linkové námořní dopravě. Provozovatelé námořní dopravy. Provozovatelé námořních přístavů.
Literatura
    povinná literatura
  • ROŽEK, Petr. Námořní doprava. Vyd. 1. Pardubice: Institut Jana Pernera, 2007. 79 s. ISBN 978-80-86530-39-0. Obsah info
  • NOVÁK, Radek. Námořní přeprava. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 271 s. ISBN 80-7357-070-X. info
  • KUBEC, Jaroslav a Karel PELOUCH. Technologie a řízení dopravy 5 : vnitrozemská vodní doprava : letecká doprava. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997. 118 s. ISBN 80-7194-091-7. info
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
tutoriál
konzultace
Komplexní výukové metody
frontální výuka
brainstorming
exkurze
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na přednášky18 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál2676
Příprava na závěrečný test1414
Vypracovaní referátu2020
Účast na přednáškách26 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi2620
Celkem:130130
Metody hodnocení a jejich poměr
zkouška - písemná 70 %
seminární práce 30 %
Podmínky testu
Zkouška se skládá z~písemné části. Zároveň studenti v~průběhu semestru musejí včas vypracovat a odprezentovat referát a na konci semestru bude závěrečný test. Z~referátu, seminární práce a testu musí student získat alespoň 50% bodů. Celková klasifikace předmětu, tj. body ze zkouškového testu (70 bodů) + body z~průběžného hodnocení (30 bodů): A 100 – 90, B 89,99 – 84, C 83,99 – 77, D 76,99 – 73, E 72,99 – 70, FX 69,99 – 30, F 29,99 - 0.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022.