VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Predikce vývoje společnosti Bernard,a.s. na základě výsledků vybraných bankrotních a bonitních modelů. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. 2009, roč. 6, 3/2009, 8 s. ISSN 1214-4967.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Predikce vývoje společnosti Bernard,a.s. na základě výsledků vybraných bankrotních a bonitních modelů
Název anglicky Prediction of Development of Bernard Company on the Basis of Selected Bankruptcy and Creditworthy Models
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant) a Petr MULAČ (203 Česká republika).
Vydání AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, 2009, 1214-4967.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/09:00000172
Klíčová slova česky bankrotní modely; bonitní modely; hodnocení podniku
Klíčová slova anglicky bankruptcy models; credibility models; evaluation of the company
Štítky RIV10MSM
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Milada Komendová, učo 6169. Změněno: 29. 9. 2010 11:38.
Anotace
V současné době se v podnikové praxi používá několik metod, jak analyzovat finanční stav podniku. Mnohé metody vyžadují nejen expertní výpočty ale i expertní interpretaci. V minulosti proto vznikly metody komplexního hodnocení podniku, které nabízí jednoduchou aplikaci a zřejmou interpretaci výsledků. Je však tento způsob hodnocení podniku ještě aktuální a použitelný v dnešních podmínkách? Příspěvek se zabývá aplikací vybraných bankrotních a bonitních modelů. Odvozuje tak hospodářskou situaci konkrétního podniku, pivovaru Bernard, a.s. pouze za použití těchto metod. Vynechává tak tradiční ukazatele finanční analýzy a vyhýbá se interpretaci dílčích ukazatelů. Hodnotí podnik jako celek, jako systém.
Anotace anglicky
Several methods to analyze the financial status of the company are used in the corporate practice at present. Many methods require not only expert calculations but also expert interpretation. That is why the methods of comprehensive evaluation of the company, which offer a simple implementation and apparent interpretation of the results, were developed in the past. However, there is a question, if these methods of evaluation of the company can be applicable in today's conditions. The paper deals with the application of selected bankruptcy and credibility models. It derives the economic situation from a particular company, Bernard Brewery, Inc. only by using these methods. It omits the traditional indicators of financial analysis and avoids the interpretation of sub-indicators. It values the company as a whole, as a system.
VytisknoutZobrazeno: 18. 6. 2021 16:38