NÁHLÍK, Tomáš and Zdeněk DUŠEK. PARAMETRIC GRAPHS OF TRIGONOMETRIC, EXPONENTIAL AND LOGARITHMIC FUNCTIONS AS A TOOL FOR TEACHING. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Iceri 2018 PROCEEDINGS. ICERI2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. p. 9410-9413. ISBN 978-84-09-05948-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name PARAMETRIC GRAPHS OF TRIGONOMETRIC, EXPONENTIAL AND LOGARITHMIC FUNCTIONS AS A TOOL FOR TEACHING
Name in Czech Parametrické grafy goniometrických, exponenciálních a logaritmických funkcí jako nástroj pro výuku
Authors NÁHLÍK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Zdeněk DUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition ICERI2018 Proceedings. Španělsko, Iceri 2018 PROCEEDINGS, p. 9410-9413, 4 pp. 2018.
Publisher IATED Academy
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10100 1.1 Mathematics
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/18:00001818
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-84-09-05948-5
ISSN 2340-1095
UT WoS 000568991704104
Keywords (in Czech) Goniometrická funkce; exponenciální funkce; logaritmická funkce; vizualizace; grafy; aplikace
Keywords in English Trigonometric function; exponential function; logarithmic function; visualization; graphs; applications
Tags MAT_2z, MAT_z, RIV20, WOS, ZAM
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 1/12/2020 10:31.
Abstract
"Understanding the notion of function and various types of basic functions is a key skill of students in more advanced courses not only in mathematics but also in subjects such as physics, economics, sociology and technology in general. It is mainly the use of trigonometric functions - oscillation, acoustics - and logarithmic and exponential functions - population growth or decline, interest rate, radioactive decay etc. Students come from secondary schools with unbalanced knowledge in this area. We often encounter a phenomenon that they do not understand the notion of a function, and cannot sketch the graphs of the most common functions, and we do not mention the knowledge of the individual function parameters (e.g. shifts and deformations of the graphs). Without a deeper understanding, students can not apply the knowledge learned in mathematics courses to specialized subjects and practices in general. They cannot even penetrate into more complex mathematical problems, such as solving differential equations. Based on the initial experience with visualization of graphs of features published in the conference EDULEARN 2018 (Visualisation of parametric functions as a tool for teaching mathematics by Náhlík and Papoušková), we evaluated the usefulness of prepared aids that presented selected graphs of basic functions. We have therefore decided to create a new learning aid, where we discuss trigonometric, exponential and logarithmic functions. In this article we want to present the parameterized visualizations of trigonometric, exponential and logarithmic functions and multidisciplinary relations into specific fields of study."
Abstract (in Czech)
"Pochopení pojmu funkce a různých typů základních funkcí je klíčovou dovedností studentů v pokročilejších kurzech nejen v matematice, ale také v předmětech jako fyzika, ekonomie, sociologie a technologie obecně. Je to hlavně použití trigonometrických funkcí - oscilace, akustika - a logaritmické a exponenciální funkce - populační růst nebo pokles, úroková míra, radioaktivní rozpad atd. Studenti pocházejí ze středních škol s nevyváženými znalostmi v této oblasti. Často se setkáváme s fenoménem, že nerozumí pojmu funkce a neumí načrtnout grafy nejběžnějších funkcí a nezmiňuje ani znalost jednotlivých parametrů funkce (např. Posuny a deformace grafů). Bez hlubšího porozumění nemohou studenti aplikovat znalosti získané v kurzech matematiky na specializované předměty a postupy obecně. Nemohou proniknout ani do složitějších matematických problémů, jako je řešení diferenciálních rovnic. Na základě počátečních zkušeností s vizualizací grafů funkcí publikovaných na konferenci EDULEARN 2018 (Vizualizace parametrických funkcí jako nástroje pro výuku matematiky Náhlíka a Papouškové) jsme vyhodnotili užitečnost připravených pomůcek, které prezentovaly vybrané grafy základních funkcí. Proto jsme se rozhodli vytvořit novou učební pomůcku, kde probíráme goniometrické, exponenciální a logaritmické funkce. V tomto článku chceme představit parametrizované vizualizace goniometrických, exponenciálních a logaritmických funkcí a multidisciplinárních vztahů do konkrétních studijních oborů."
PrintDisplayed: 3/2/2023 11:12