NÁHLÍK, Tomáš a Zdeněk DUŠEK. PARAMETRIC GRAPHS OF TRIGONOMETRIC, EXPONENTIAL AND LOGARITHMIC FUNCTIONS AS A TOOL FOR TEACHING. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Iceri 2018 PROCEEDINGS. ICERI2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 9410-9413. ISBN 978-84-09-05948-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název PARAMETRIC GRAPHS OF TRIGONOMETRIC, EXPONENTIAL AND LOGARITHMIC FUNCTIONS AS A TOOL FOR TEACHING
Název česky Parametrické grafy goniometrických, exponenciálních a logaritmických funkcí jako nástroj pro výuku
Autoři NÁHLÍK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) a Zdeněk DUŠEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání ICERI2018 Proceedings. Španělsko, Iceri 2018 PROCEEDINGS, od s. 9410-9413, 4 s. 2018.
Nakladatel IATED Academy
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10100 1.1 Mathematics
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001818
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-84-09-05948-5
ISSN 2340-1095
UT WoS 000568991704104
Klíčová slova česky Goniometrická funkce; exponenciální funkce; logaritmická funkce; vizualizace; grafy; aplikace
Klíčová slova anglicky Trigonometric function; exponential function; logarithmic function; visualization; graphs; applications
Štítky MAT_2z, MAT_z, RIV20, WOS, ZAM
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 1. 12. 2020 10:31.
Anotace
"Understanding the notion of function and various types of basic functions is a key skill of students in more advanced courses not only in mathematics but also in subjects such as physics, economics, sociology and technology in general. It is mainly the use of trigonometric functions - oscillation, acoustics - and logarithmic and exponential functions - population growth or decline, interest rate, radioactive decay etc. Students come from secondary schools with unbalanced knowledge in this area. We often encounter a phenomenon that they do not understand the notion of a function, and cannot sketch the graphs of the most common functions, and we do not mention the knowledge of the individual function parameters (e.g. shifts and deformations of the graphs). Without a deeper understanding, students can not apply the knowledge learned in mathematics courses to specialized subjects and practices in general. They cannot even penetrate into more complex mathematical problems, such as solving differential equations. Based on the initial experience with visualization of graphs of features published in the conference EDULEARN 2018 (Visualisation of parametric functions as a tool for teaching mathematics by Náhlík and Papoušková), we evaluated the usefulness of prepared aids that presented selected graphs of basic functions. We have therefore decided to create a new learning aid, where we discuss trigonometric, exponential and logarithmic functions. In this article we want to present the parameterized visualizations of trigonometric, exponential and logarithmic functions and multidisciplinary relations into specific fields of study."
Anotace česky
"Pochopení pojmu funkce a různých typů základních funkcí je klíčovou dovedností studentů v pokročilejších kurzech nejen v matematice, ale také v předmětech jako fyzika, ekonomie, sociologie a technologie obecně. Je to hlavně použití trigonometrických funkcí - oscilace, akustika - a logaritmické a exponenciální funkce - populační růst nebo pokles, úroková míra, radioaktivní rozpad atd. Studenti pocházejí ze středních škol s nevyváženými znalostmi v této oblasti. Často se setkáváme s fenoménem, že nerozumí pojmu funkce a neumí načrtnout grafy nejběžnějších funkcí a nezmiňuje ani znalost jednotlivých parametrů funkce (např. Posuny a deformace grafů). Bez hlubšího porozumění nemohou studenti aplikovat znalosti získané v kurzech matematiky na specializované předměty a postupy obecně. Nemohou proniknout ani do složitějších matematických problémů, jako je řešení diferenciálních rovnic. Na základě počátečních zkušeností s vizualizací grafů funkcí publikovaných na konferenci EDULEARN 2018 (Vizualizace parametrických funkcí jako nástroje pro výuku matematiky Náhlíka a Papouškové) jsme vyhodnotili užitečnost připravených pomůcek, které prezentovaly vybrané grafy základních funkcí. Proto jsme se rozhodli vytvořit novou učební pomůcku, kde probíráme goniometrické, exponenciální a logaritmické funkce. V tomto článku chceme představit parametrizované vizualizace goniometrických, exponenciálních a logaritmických funkcí a multidisciplinárních vztahů do konkrétních studijních oborů."
VytisknoutZobrazeno: 20. 3. 2023 20:16