PIEPRZYCA, Jacek, Tomasz MERDER, Mariola SATERNUS, Karel GRYC and Ladislav SOCHA. THE INFLUENCE OF PARAMETERS OF ARGON PURGING PROCESS THROUGH LADLE ON THE PHENOMENA OCCURING IN THE AREA OF PHASE DISTRIBUTIONS: LIQUID STEEL-SLAG. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS. Polsko: POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES, INST METALL & MATER SCI PAS, PL, 00-901 WARSZAWA, POLAND, 2019, vol. 64, No 2, p. 653-658. ISSN 1733-3490. doi:10.24425/amm.2019.127594.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name THE INFLUENCE OF PARAMETERS OF ARGON PURGING PROCESS THROUGH LADLE ON THE PHENOMENA OCCURING IN THE AREA OF PHASE DISTRIBUTIONS: LIQUID STEEL-SLAG
Name in Czech VLIV PARAMETRŮ PROCESU ARGONOVÉHO NÁKUPU PROSTŘEDNICTVÍM FENOMÉNU V OBLASTI FÁZOVÝCH DISTRIBUCÍ: KVAPALNÁ OCELOVÁ STRUSKA
Authors PIEPRZYCA, Jacek (616 Poland, guarantor), Tomasz MERDER (616 Poland), Mariola SATERNUS (616 Poland), Karel GRYC (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Ladislav SOCHA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, Polsko, POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES, INST METALL & MATER SCI PAS, PL, 00-901 WARSZAWA, POLAND, 2019, 1733-3490.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20501 Materials engineering
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001662
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.24425/amm.2019.127594
UT WoS 000473163500037
Keywords (in Czech) výroba oceli; naběračka; struska; fyzikální modelování; proudění tekutin; KŘIVKY RTD; ROZPTYL; MODEL
Keywords in English steelmaking; ladle; slag; physical modelling; FLUID-FLOW; RTD CURVES; DISPERSION; MODEL
Tags CHS, RIV19, SCOPUS, WOS
Changed by Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 22. 4. 2020 14:05.
Abstract
Purging the liquid steel with inert gases is a commonly used treatment in secondary metallurgy. The main purposes for which this method is used are: homogenization of liquid steel in the entire volume of the ladle, improvement of mixing conditions, acceleration of the absorption process of alloy additives and refining of liquid steel from non-metallic inclusions. The basic processing parameters of this treatment are: gas flow rate and the level of gas dispersion in liquid steel. The level of gas dispersion depends on the design and location of the porous plug in the ladle. Therefore, these parameters have a significant impact on the phenomena occurring in the contact zone of liquid steel with slag. Their improper selection may cause secondary contamination of the bath with exogenous inclusions from the slag, or air atmosphere due to discontinuity of the slag and exposure of the excessive surface of the liquid steel free surface. The article presents the results of modelling research of the effect of liquid steel purging with inert gases on phenomena occurring in this zone. The research was carried out using the physical (water) model of steel ladle. As a modelling liquid representing slag, paraffin oil was used, taking into account the conditions of similarity with particular reference to the kinematic viscosity. The results of the conducted research were presented in the form of visualization of phenomena occurring on the surface of the model liquid free surface in the form of photographs. The work is a part of a bigger study concerning modelling of ladle processes.
Abstract (in Czech)
Čištění kapalné oceli inertními plyny je běžně používanou úpravou v sekundární metalurgii. Hlavními účely, pro které se tato metoda používá, jsou: homogenizace tekuté oceli v celém objemu pánve, zlepšení podmínek míchání, zrychlení absorpčního procesu legovacích přísad a rafinace tekuté oceli z nekovových inkluzí. Základní parametry zpracování tohoto zpracování jsou: průtok plynu a úroveň disperze plynu v kapalné oceli. Úroveň rozptylu plynu závisí na konstrukci a umístění porézní zátky v pánvi. Tyto parametry mají proto významný dopad na jevy vyskytující se v kontaktní zóně tekuté oceli se struskou. Jejich nesprávná volba může způsobit sekundární kontaminaci lázně exogenními vměstky ze strusky nebo vzdušnou atmosféru v důsledku nespojitosti strusky a expozice nadměrného povrchu volného povrchu tekuté oceli. Článek představuje výsledky modelovacího výzkumu vlivu čištění kapalnou ocelí inertními plyny na jevy vyskytující se v této zóně. Výzkum byl proveden pomocí fyzického (vodního) modelu ocelové pánve. Jako modelovací kapalina představující strusku byl použit parafinový olej, přičemž byly vzaty v úvahu podmínky podobnosti se zvláštním odkazem na kinematickou viskozitu. Výsledky provedeného výzkumu byly prezentovány formou vizualizace jevů vyskytujících se na povrchu modelového povrchu bez tekutin ve formě fotografií. Práce je součástí větší studie týkající se modelování pánvových procesů.
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 06:54